Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1972:732.

Denna lag upphör enligt Lag (2016:193) att gälla den 1 september 2016.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2016:193).

Inledande bestämmelser

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

 1. konkurrenslagen (2008:579),

 2. marknadsföringslagen (2008:486),

 3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

 4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

 5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

 6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

 7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

 8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 9. lagen (2010:510) om lufttransporter,

 10. lagen (2014:836) om näringsförbud,

 11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, och

 12. lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tilllämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

SFS 2015:344

Mot Marknadsdomstolens dom eller beslut i mål och ärenden enligt denna lag får talan inte föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt denna lag.

SFS 1998:649

Marknadsdomstolens sammansättning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1972-0732

Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande samt fem särskilda ledamöter.

SFS 1993:22

Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. De andra särskilda ledamöterna skall vara ekonomiska experter.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild ledamot gäller även ersättare.

SFS 1993:22

[Upphävd g. Lag (1993:22).]

SFS 1993:22

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen. Vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid.

SFS 2010:1396

Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i domstolen, skall han ha avlagt domared.

SFS 1988:1288

Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i marknadsdomstolen.

SFS 1972:732

Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Ordföranden får ensam på domstolens vägnar

 1. vidta förberedande åtgärder,

 2. meddela beslut om avskrivning,

 3. besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de förutsättningar som anges i 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken,

 4. avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om interimistiskt förbud eller åläggande utan att motparten getts tillfälle att yttra sig, och

 5. meddela prövningstillstånd under de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder.

SFS 2008:589

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning ledamöterna skall säga sin mening.

SFS 1986:1158

Dom skall meddelas så snart som det är möjligt. Den skall skrivas under av rättens ordförande. Kopia av domen skall skickas till parterna samma dag som domen meddelas. Vad som sägs om dom gäller också slutligt beslut.

SFS 1999:115

Konsumentombudsmannen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1519

För frågor om marknadsföring och frågor om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en konsumentombudsman. Ombudsmannen utses av regeringen för viss tid och skall vara jurist.

SFS 2004:452

[Upphävd g. Lag (1982:731).]

SFS 1982:731

Förfarandet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1982-0731

Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande enligt 1 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Av ansökan ska de skäl framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som sökanden åberopar.

SFS 2009:1271

I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare att medverka i mål som avses i 13 § gäller följande särskilda regler.

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången av målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får Marknadsdomstolen på ansökan av sammanslutningen tillåta att denna, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och därvid åberopar bevisning.

Ansökningen om medverkan skall vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna får inte bifallas, om parten på den sida som ansökningen om medverkan avser motsätter sig detta.

SFS 1993:22

Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att vid sammanträde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de vill åberopa.

I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte är sökande. Vidare ska den som medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträde.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den utsträckning domstolen bestämmer.

SFS 2009:1271

Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträde.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det inte finns anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

SFS 2009:1271

[Upphävd g. Lag (2004:452).]

SFS 2004:452

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken skall tillämpas vid Marknadsdomstolen.

SFS 2005:694

Vid Marknadsdomstolens sammanträden skall protokoll föras. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras.

SFS 2005:694

Marknadsdomstolen får vid vite förelägga part eller annan, som kan antas ha sådana upplysningar att lämna som är av betydelse i målet, att inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den som inte är part skall höras som vittne. Därvid tillämpas 36 kap. 3, 5 och 6 §§, 10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångsbalken. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.

Part eller den som medverkar enligt 13 a § får även föreläggas vid vite att tillhandahålla domstolen handling, varuprov och liknande som kan ha betydelse i målet. Detta innebär dock inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller 9 kap. 8 § rättegångsbalken.

Den som inte är part och inte heller medverkar enligt 13 a § och som efter kallelse av Marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är föreskrivet om ersättning till vittne eller sakkunnig. I mål där Konsumentombudsmannen för talan tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal. I andra mål tillämpas bestämmelserna för mål vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av parterna en för båda och båda för en, skall domstolen slutligt fördela kostnaden mellan dem med hälften på vardera.

Hänvisad författning:

Ang. 4 st. RB 36:24 och 40:17, 19F (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och KK (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar etc., båda efter RB 18:.

SFS 1993:22

I Marknadsdomstolens dom varigenom mål avgörs skall de skäl anges på vilka domen grundas. Domen och ett sådant beslut som avses i 15 § andra stycket skall sändas till parterna och till den som medverkar enligt 13 a § samma dag som domen eller beslutet meddelas.

SFS 2004:452

Ska en ansökan, en kallelse eller ett föreläggande tillställas en part eller någon annan, sker det genom delgivning. Detsamma gäller en dom eller ett beslut som sänds enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas om det anses erforderligt.

Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen, som innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, får inte ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932), om det inte med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

SFS 2010:1939

Övriga bestämmelser

Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomstolens beslut icke får uppenbaras, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Hänvisad författning:

BrB 20:3.

SFS 1972:732

Fråga om utdömande av vite enligt 18 § prövas av marknadsdomstolen.

SFS 1972:732

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:417

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1971.

SFS 1972:732

Denna lag träder ikraft d. 1 jan. 1973.

SFS 1976:37

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen 1976:37 har enligt F (1976:294) trätt i kraft d. 1 juli 1976.

SFS 1982:731

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1984:294

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1984.

SFS 1986:1158

Denna lag träder ikraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1988:1288

Denna lag träder ikraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1992:1519

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993

SFS 1993:22

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

2. Föreskrifterna i 13, 14, 15, 15 a, 16 och 18–20 §§ i deras äldre lydelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20).

3. Skulle efter ikraftträdandet av denna lag uppkomma ett ärende enligt lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, som skulle ha handlagts av Marknadsdomstolen enligt 1 § i dess äldre lydelse, skall Marknadsdomstolen handlägga ärendet med tillämpning av 1, 2, 13 och 14 §§ i deras äldre lydelser. Detsamma skall gälla om ett sådant ärende inletts vid Marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft.

SFS 1993:682

(Utkom d. 21 juni 1993.)

SFS 1994:616

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:452

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Föreskrifterna i 1, 13, 14, 15 och 20 §§ i deras äldre lydelse skall fortfarande tillämpas i ärenden om förbud eller ålägganden som handläggs enligt punkten 4 övergångsbestämmelserna till marknadsföringslagen (1995:450).

SFS 1998:649

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:115

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:1024

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1176

(Utkom d. 15 dec. 2000.)

SFS 2004:452

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängiga vid Marknadsdomstolen.

SFS 2005:110

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2005. F (2005:593).

SFS 2005:593

(Utkom d. 5 juli 2005.)

SFS 2005:594

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:694

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2005:694 träder enligt F 2007:636 i kraft d. 1 nov. 2008.)

SFS 2006:485

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2006.

SFS 2006:1396

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:490

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:589

1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008.

2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före ikraftträdandet gäller 1 § första stycket 5 i sin äldre lydelse.

SFS 2009:1271

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:511

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1352

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1396

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1939

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

SFS 2014:838

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2014:1345

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:344

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2016:193

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2016.

2. Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Övriga mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.

3. De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande.