Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utfärdad: 1976-06-10
Omtryckt i SFS 1994:717

Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de bestämmelser som skall tillämpas i Sverige enligt lagen ( 1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall gälla trots bestämmelser i andra författningar.

SFS 1994:1817

Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

Allmän anmärkning:

Nämnda konvention inf. i SÖ 1967:1.

En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänstepersonal.

SFS 1992:1122

Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av punkterna 3–16 i bilagan till det av ministerrådet inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) den 1 december 1993 fattade beslutet om rättskapacitet samt immunitet och privilegier, skall åtnjutas av

  1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK),

  2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut dock endast om de är tjänstemän vid de institutioner som anges i bilagan till den nyssnämnda lagen.

Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser.

Anmärkt författning:

Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK).

SFS 1994:717

[Upphävd g. Lag (2011:1573).]

SFS 2011:1573

En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

SFS 2002:652

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) ska tillämpas på den verksamhet som följer av överenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrationsprogrammet Essor.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna 13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte tillämpas på svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

SFS 2009:31

Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det.

Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

Allmän anmärkning:

Se betr. nämnda konvention SÖ 1974:10 och 12.

Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet.

Allmän anmärkning:

Bilagan omtryckt i SFS 1994:717, senast ändr. g. Lag 2023:165.

Anmärkt författning:

Regeringens tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

SFS 1994:1817

Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för globala gemensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens ordförande och övriga medlemmar samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av avtalet den 9 april 2003 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för globala gemensamma nyttigheter.

SFS 2003:480

Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.

SFS 2010:1426

För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionerna.

För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande part, för biståndsgivande organisationer samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionen.

SFS 2004:140

För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt, avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51).

SFS 2016:669

För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

  1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,

  2. import till och export från Sverige,

  3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige,

  4. inkomstskatt,

  5. skydd av högkvarterens arkiv och handlingar, och

  6. skydd av högkvarterens egendom och tillgångar.

Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal:

  1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,

  2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd.

SFS 2016:669

För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet enligt artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7).

SFS 2016:669

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

1. Internationella domstolen

 

Domstolens ledamöter och personal samt de som på annat sätt medverkar i förfarande vid domstolen

 

Stadga den 26 juni 1945 för den internationella domstolen

 

2. Förenta nationerna (FN)

 

Medlemmarnas representanter i Förenta nationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen

 

Konvention den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter; Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR; Avtal den 24 september 1998 om ett samordningskontor för Globala utvärderingen av internationella vatten beläget i Kalmar i Sverige

 

2 a. Förenta nationerna (FN)

 

Deltagare och andra personer med uppdrag vid möten som arrangeras av Förenta nationerna i Sverige

 

Ramavtal den 19 november 2003 mellan Konungariket Sverige och Förenta nationerna om arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor med avseende på Förenta nationernas möten som hålls i Sverige

 

2 b. Underkommittén för förebyggande av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning till Förenta nationernas kommitté mot tortyr

 

Medlemmarna i underkommittén

 

Fakultativt protokoll den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 

3. Förenta nationernas fackorgan

 

Medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan samt ledamöterna i styrelsen för världssjöfartsuniversitetet, studerande vid universitetet och till universitetet särskilt inbjudna personer

 

Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet

 

4. Europarådet

 

Medlemmarnas representanter i rådet och personer med tjänst hos eller uppdrag av rådet

 

Allmän överenskommelse den 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 november 1952

 

5. Rådet för samarbete på tullområdet

 

Medlemmarnas representanter i rådet och personer med tjänst hos eller uppdrag av rådet

 

Konventionen den 15 december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbete på tullområdet med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet

 

6. – – –

 

– – –

 

– – –

 

7. – – –

 

Ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som på annat sätt medverkar i förfarande vid domstolen

 

Protokoll den 20 december 1957 rörande den domstol, som upprättats genom konventionen samma dag om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område

 

8. Internationella atomenergiorganet (IAEA)

 

Medlemmarnas representanter i atomenergiorganet och personer med tjänst hos eller uppdrag av organet

 

Avtal den 1 juli 1959 om privilegier och immunitet för det internationella atomenergiorganet

 

9.

 

 
 

10. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

 

Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av denna

 

Konvention den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll

 

11. Den inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) upprättade finansiella stödfonden

 

Ledamöterna i fondens styrelse och rådgivande utskott samt OECD:s tjänstemän då de handlar på fondens vägnar

 

Avtal den 7 april 1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

 

12. – – –

 

– – –

 

– – –

 

13. Internationella centralorganet för biläggandet av investeringstvister

 

Medlemmarnas representanter i organet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta samt ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kommitté som inrättats enligt den i kol. 3 angivna konventionen ävensom de personer som på annat sätt medverkar i förfaranden enligt konventionen

 

Konventionen den 18 mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat

 

14. Asiatiska utvecklingsbanken

 

Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken

 

Överenskommelse den 4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken

 

15. – – –

 

Ledamöterna av den kommitté för de mänskliga rättigheterna och de förlikningskommissioner som inrättats enligt internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

 

Internationell konvention den 19 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter

 

16. – – –

 

– – –

 

– – –

 

17. Internationella telesatellitorganisationen ITSO

 

Medlemmarnas representanter i organisationens församling, organisationens tjänstemän och personer som medverkar i skiljedomsförfarande jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar

 

Överenskommelsen den 20 augusti 1971 rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO) i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 17 november 2000, artikel XIII

Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978

 

18. Internationella oljeskadefonden, 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond

 

 

Konventionen den 18 december 1971 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, konventionen den 27 november 1992 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och protokollet den 16 maj 2003 till denna konvention.

 

19. Afrikanska utvecklingsfonden

 

Ledamöterna i fondens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av fonden

 

Överenskommelse den 29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden

 

20. Nordiska minsterrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat

 

Personer med anställning vid angivna sekretariat jämte deras familjemedlemmar

 

Avtal den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat

 

21. Europeiska centret för medellånga väderprognoser

 

Medlemmarnas representanter i centret och personer med tjänst hos eller uppdrag av centret

 

Protokoll fogat till konventionen den 11 oktober 1973 om upprättandet av ett europeiskt centrum för medellånga väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret

 

22. Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen

 

Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen

 

Protokoll den 12 juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen

 

23. Europeiska rymdorganet (ESA)

 

Medlemmarnas representanter i rymdorganet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta

 

Bilaga I till konvention den 30 maj 1975 angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan

 

24.

 

 
 

25. Nordiska investeringsbanken

 

– – –

 

Överenskommelse den 4 december 1975 om upprättande av Nordiska investeringsbanken

 

26. Internationella kaffeorganisationen

 

– – –

 

1983 års internationella kaffeavtal

 

27. Europeiska patentorganisationen

 

Medlemmarnas representanter i organisationens förvaltningsråd och sådana representanters makar samt personer med tjänst hos det europeiska patentverket och dessa personers familjer ävensom personer med uppdrag av organisationen

 

Protokoll angående den europeiska patentorganisationens privilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973

 

28. Internationella mobilsatellitorganisationen IMSO

 

Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar

 

Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT (IMSO) den 1 december 1981 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 25 september 1998

 

29. Afrikanska utvecklingsbanken

 

Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken

 

Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättandet av Afrikanska utvecklingsbanken

 

30. Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO)

 

Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen

 

Stadga den 8 april 1979 för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling

 

31. Europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT

 

Parternas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen

 

Protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 1 maj 2000

 

32. Interamerikanska utvecklingsbanken

 

Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken

 

Avtal den 8 april 1959 om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken

 

33. mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

 

medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

 

fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

 

34. Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT)

 

Medlemmarnas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen

 

Protokoll om privilegier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 1986

 

35. Multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA)

 

Ledamöterna i organets råd och styrelse samt personer med tjänst hos organet

 

Konventionen den 11 oktober 1985 om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet

 

36. – – –

 

Ledamöter och experter i kommittén upprättad enligt den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr m.m.

 

Europeisk konvention den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 

37.

 

 
 

38. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)

 

Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken

 

Överenskommelse den 29 maj 1990 om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation

 

39. Europarådets fond för bosättning och regional utveckling

 

Ledamöterna i fondens styrelse, administrativa råd och granskningskommitté och deras rådgivare, tekniska experter och sekreterare. Personer med tjänst hos fonden jämte deras familjemedlemmar

 

Tredje tilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet med av Sverige anmäld reservation

 

40. EFTA:s övervakningsmyndighet

 

Medlemmar och personer med tjänst hos övervakningsmyndigheten jämte nämnda personers familjemedlemmar samt personer med uppdrag av övervakningsmyndigheten och företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och EG:s medlemsstater

 

Protokoll 6 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

 

41. EFTA-domstolen

 

Domare, registrator och personer med tjänst vid domstolen jämte nämnda personers familjemedlemmar

 

Protokoll 7 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

 

42. NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat

 

Medlemmarnas representanter i fondens guvernörsstyrelse, medlemmar av exekutivsekretariatets styrelse samt personer med tjänst hos exekutivsekretariatet

 

Avtal den 31 januari 1990 om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993. Åtagandet i 14 § e i NORSAD-fondens resp. NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas

 

43. – – –

 

Domstolens förlikningsmän, skiljedomare och sekreterare samt parternas ombud och juridiska biträden

 

Konventionen den 15 december 1992 om förlikning och skiljedom inom ESK

 

44. Organisationen för förbud mot kemiska vapen

 

Medlemmarnas representanter i organisationen, personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen och observatörer under inspektion

 

Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

 

45. Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien

 

Tribunalens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal samt personer som på annat sätt medverkar i tribunalen

 

Stadga för Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 827 den 25 maj 1993

 

46. Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol)

 

Medlemsstaternas representanter i organisationen, organisationens personal jämte deras familjemedlemmar som ingår i hushållet samt Organets generaldirektör

 

Den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar

 

47. Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA)

 

Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 14 mars 2012 mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val

 

48. Internationella tribunalen för Rwanda

 

Tribunalens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal samt personer som på annat sätt medverkar i tribunalen

 

Stadga för Internationella tribunalen för Rwanda fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 955 den 8 november 1994

 

49. Internationella havsbottenmyndigheten

 

Företrädare för konventionsparter som deltar i möten med församlingen, rådet eller med församlingens eller rådets organ samt generalsekreteraren och myndighetens personal

 

Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176–185 och bilaga IV artikel 13

 

50. Internationella havsrättsdomstolen

 

Domstolens ledamöter

 

Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10

 

51. Europeiska universitetsinstitutet

 

Företrädare för de fördragsslutande staterna och deras rådgivare, företrädare för Europeiska gemenskaperna, personal vid institutet inklusive familjemedlemmar och andra personer som är knutna till institutet

 

Konventionen om grundandet av ett europeiskt universitetsinstitut av den 19 april 1972

 

52. –

 

 

 

53. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

 

Domstolens ledamöter, dess kanslichef och biträdande kanslichef

 

Protokoll nr 6 den 5 mars 1996 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet

 

54. – – –

 

Personer som deltar i rättegång som anhängiggörs vid domstolen som part eller parts ombud eller rådgivare samt vittnen och sakkunniga kallade av domstolen, och andra personer som av domstolens ordförande anmodats att delta i rättegång

 

Europeisk överenskommelse den 5 mars 1996 om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

 

55. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö

 

Medlemmar av personalen, representanter för parterna i Helsingforskonventionen samt sakkunniga med uppdrag för kommissionen

 

Avtalet den 2 februari 1998 om immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö

 

56. Nordiska investeringsbanken

 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter

 

Överenskommelse den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken

 

57. Nordiska utvecklingsfonden

 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, fondens anställda samt av fonden utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av fonden

 

Överenskommelse den 9 november 1998 om Nordiska utvecklingsfonden

 

58. Nordiska miljöfinansieringsbolaget

 

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av bolaget utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av bolaget

 

Överenskommelse den 6 november 1998 om Nordiska miljöfinansieringsbolaget

 

59.

 
 
 

60. – – –

 

Medlemmar i en undersökningsdelegation

 

Konventionen den 18 september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

 

61. Sekretariatet för Östersjöstaternas råd

 

Sekretariatets tjänstemän

 

Avtal den 23 oktober 1998 mellan Sverige och sekretariatet för Östersjöstaternas råd om immunitet och privilegier för sekretariatet

 

62. Interamerikanska investeringsbolaget (IIC)

 

Ledamöter i bolagets styrelse och personer med tjänst hos bolaget

 

Avtalet den 19 november 1984 om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget (IIC)

 

63. Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

 

Medlemmar i institutets organ och institutets personal

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal

 

64. Europeiska unionens satellitcentrum

 

Medlemmar i centrumets organ och centrumets personal

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal

 

65.

 

Den administrativa direktören för Eurojust samt personal som är anställd av Eurojust

 

Europeiska ministerrådets beslut om inrättande av Eurojust

 

66. Internationella brottmålsdomstolen

 

Domare, åklagare, biträdande åklagare, registrator, biträdande registrator, personal i åklagarens kansli och registratorskontoret, dessa personers familjemedlemmar, personal lokalt anställd av domstolen, försvarare, personer som biträder försvaret, vittnen, brottsoffer, sakkunniga, andra personer som kallas att närvara vid domstolens förfaranden, ombud för stater och mellanstatliga organisationer som deltar i församlingens och dess underordnade organs möten samt ombud för stater som deltar i domstolens förfaranden

 

Romstadgan den 17 juli 1998 för Internationella brottmålsdomstolenoch avtalet den 9 september 2002 om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen

 

67. Organisationen För det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organisation)

 

Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 5 mars 2012 mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor

 

68. Athena

 

Kurir

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena

 

69.

 
 
 

70.

 
 
 

71. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (The European Centre for Disease Prevention and Control)

 

Centrumets personal och deras familjemedlemmar

 

Avtal av den 30 juni 2010 mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

 

72. PLO

 

Personer med tjänst hos Mission of Palestine i Stockholm samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 28 juni 2012 mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten

 

73. Sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

 

Personer med tjänst hos eller uppdrag av sekretariatet samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 6 februari 2013 mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande

 

74. Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler

 

Avvecklingsmekanismens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal, försvarare och andra personer som på annat sätt medverkar i avvecklingsmekanismen

 

Stadga för Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 1966 den 22 december 2010

 

75. European Spallation Source Eric

 
 

Avtal den 21 oktober 2015 mellan Sveriges regering och European Spallation Source Eric

 

76.

 

Ledamöter i expertgruppen GREVIO och andra medlemmar av delegationer som gör landbesök i enlighet med konventionen

 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

 

77. Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar

 

Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst eller uppdrag hos banken

 

Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar med av Sverige anmäld reservation

 

78. Den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

 
 

Konventionen den 30 april 2010 om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention)

 

79. Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN)

 

Medlemmarnas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän och deras familjemedlemmar samt organisationens generaldirektör

 

Protokoll av den 18 mars 2004 om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning med av Sverige anmäld reservation

 

80. Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

 

Styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, medlemmarnas representanter i banken, bankens personal och ovan angivna personers familjemedlemmar samt av banken utsedda experter

 

Avtal undertecknat den 3 februari 2021 och den 5 februari 2021 mellan Sveriges regering och Banken för internationell betalningsutjämning

 

81. Internationella vaccininstitutet (IVI)

 

Direktören, institutets personal samt deras familjemedlemmar

 

Avtal undertecknat den 1 mars 2022 och den 3 mars 2022 mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet

 

82. Förenta nationernas barnfond Unicefs innovationskontor

 

Chefen, biträdande chefen, kontorets personal samt deras familjemedlemmar

 

Avtal undertecknat den 13 april 2022 och den 18 april 2022 mellan Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef

 

83. Enhetliga patentdomstolen

 

Medlemsstaternas representanter i administrativa kommittén, budgetkommittén och rådgivande kommittén. Domare, kanslichef och biträdande kanslichef samt tjänstemän och övrig personal som är anställda av domstolen.

 

Protokoll av den 29 juni 2016 om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen med de undantag för immunitet och privilegier som följer av artiklarna 6.3 och 10.3.

 

SFS 2022:1475

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:661

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977, då lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier skall upphöra att gälla.

Vad som föreskrives i äldre lag om immunitet och privilegier för organisationen för europeisk rymdforskning, medlemmarnas representanter i organisationen samt personer med tjänst hos eller uppdrag av denna skall dock fortfarande gälla till dess att konventionen d. 30 maj 1975 om upprättande av ett europeiskt rymdorgan blivit bindande för Sverige.

SFS 1978:159

(Utkom d. 20 apr. 1978.)

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1988:696

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen har enligt F 1988:1562 trätt i kraft d. 1 febr. 1989.)

SFS 1992:1122

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1994:120

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:120 har enligt F 1997:120 trätt i kraft d. 29 april 1997.)

SFS 1994:717

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1817

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

(Lagen 1994:1500 har enligt F 1994:2063 trätt i kraft d. 1 jan. 1995.)

SFS 1994:2089

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:2089 har enligt F 1995:1111 trätt i kraft d. 1 dec. 1995.)

SFS 1995:1084

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1995:1084 har enligt F 1996:11 trätt i kraft d. 30 maj 1996.)

SFS 1995:1246

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1995:1246 har enligt F 1995:1247 trätt i kraft d. 22 dec. 1995.)

SFS 1995:1307

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:404

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:607

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1391

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:28

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1998:28 har enligt F 2005:201 trätt i kraft den 15 mars 2005 vad avser punkt 52 i bilagan.)

SFS 1998:937

Denna lag träder i kraft, ifråga om punkt 53 och 54 den 1 november 1998, och i övrigt d. 1 nov. 1999.

SFS 1998:1623

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från och med d. 1 jan. 1998.

(Lagen 1998:1623 har enligt F 2004:376 trätt i kraft d. 1 juni 2004.)

SFS 1998:1704

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1999 såvitt avser punkt 60. Punkt 59 i bilagan träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 1998:1809

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1998:1809 har enligt F 1998:1811 trätt i kraft d. 1 jan. 1999.)

SFS 1998:1810

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1998:1810 har enligt F 1998:1811 trätt i kraft d. 1 jan. 1999).

SFS 1998:1811

(Utkom d. 4 jan. 1999.)

SFS 1999:5

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1999:5 har enligt F 1999:6 trätt i kraft d. 29 jan. 1999.)

SFS 1999:6

(Utkom d. 26 jan. 1999.)

SFS 1999:387

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:1120

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1999:1120 har enligt F 1999:1121 trätt i kraft d. 15 jan. 2000.)

SFS 1999:1121

(Utkom d. 15 dec. 1999.)

SFS 2000:1456

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2000:1456 har enligt F 2001:632 trätt i kraft d. 1 aug. 2001.)

SFS 2002:4

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2002:4 har enligt F 2002:33 trätt i kraft d. 1 mars 2002.)

SFS 2002:87

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2002:87 som enligt F 2002:685 trätt i kraft d. 1 sept. 2002.)

SFS 2002:341

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2002:341 har enligt F 2002:449 trätt i kraft d. 1 juli 2002.)

SFS 2002:621

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2002:621 har enligt F 2002:622 trätt i kraft d. 1 juli 2002.)

SFS 2002:622

(Utkom d. 26 juni 2002.)

SFS 2002:652

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2002:652 har enligt F 2002:681 trätt i kraft d. 1 aug. 2002.)

SFS 2003:480

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas beträffande befrielse från skatter och avgifter, med undantag av bestämmelserna om skatteplikt vid förvärv av motorfordon, från d. 1 jan. 2003.

(Lagen 2003:480 har enligt F 2003:520 trätt i kraft d. 1 aug. 2003.)

SFS 2004:24

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2004:24 har enligt F 2004:25 trätt i kraft d. 19 mars 2004.)

SFS 2004:25

(Utkom d. 17 febr. 2004.)

SFS 2004:140

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

(Lagen 2004:140 har enligt F 2004:684 trätt i kraft d. 1 aug. 2004 vad avser punkterna 28 och 31 i bilagan.)

(Lagen 2004:140 har enligt F 2004:759 trätt i kraft d. 30 nov. vad avser punkt 17 i bilagan.)

(Lagen 2004:140 har enligt F 2005:230 trätt i kraft d. 1 juni 2005 vad avser 6 §.)

SFS 2004:376

(Utkom d. 2 juni 2004.)

SFS 2004:612

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2004:612 har enligt F 2004:613 trätt i kraft d. 1 aug. 2004.)

SFS 2004:613

(Utkom d. 22 juni 2004.)

SFS 2004:666

(Utkom d. 13 juli 2004.)

(Punkt 46 i bilagan träder i kraft den dag regeringen bestämmer.)

SFS 2004:684

(Utkom d. 20 juli 2004.)

SFS 2004:759

(Utkom d. 2 nov. 2004.)

SFS 2004:761

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2004:761 har enligt F 2004:762 trätt i kraft d. 1 nov. 2004.)

SFS 2004:762

(Utkom d. 29 okt. 2004.)

SFS 2004:1002

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1012

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2004:1012 träder enligt F 2005:776 i kraft d. 20 dec. 2005.)

SFS 2004:1029

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2004:1029 har enligt F 2004:1307 trätt i kraft d. 1 jan. 2005.)

SFS 2004:1307

(Utkom d. 27 dec. 2004.)

SFS 2005:201

(Utkom d. 26 apr. 2005.)

SFS 2005:230

(Utkom d. 3 maj 2005.)

SFS 2005:256

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2005:256 har enligt F 2005:586 trätt i kraft d. 5 aug. 2005.)

SFS 2005:368

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005 i fråga om 7 §. Punkt 69 i bilagan träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 2005:512

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:549

(Utkom d. 29 juni 2005.)

(Punkt 70 i bilagan träder i kraft den dag regeringen bestämmer.)

SFS 2005:776

(Utkom d. 22 nov. 2005.)

SFS 2006:397

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2006:397 träder enligt F 2007:67 i kraft d. 29 mars 2007.)

SFS 2009:31

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2009.

SFS 2009:1279

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1426

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:82

(Utkom d. 8 febr. 2011.)

(Punkt 71 i bilagan träder enligt F 2011:132 i kraft d. 15 mars 2011.)

SFS 2011:132

(Utkom d. 8 mars 2011.)

SFS 2011:1573

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2012:405

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Punkt 47 i bilagan träder enligt F 2012:407 i kraft d. 1 juli 2012.)

SFS 2012:406

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Punkt 67 i bilagan träder enligt F 2012:407 i kraft d. 1 juli 2012.)

SFS 2012:407

(Utkom d. 19 juni 2012.)

SFS 2013:173

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Denna lag träder i kraft d 1 juni 2013.)

SFS 2013:174

(Utkom d. 30 april 2013.)

SFS 2013:175

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2013:175 har enligt förordningen 2013:420 trätt i kraft d. 1 juli 2013.)

SFS 2013:420

(Utkom d. 10 juni 2013.)

SFS 2013:445

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:1174

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2013:1174 träder enl. F 2016:338 i kraft d. 6 april 2016.)

SFS 2014:412

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2014:412 träder enl. F 2014:882 i kraft d. 1 okt. 2014.)

SFS 2014:882

(Utkom d. 8 juli 2014.)

SFS 2015:340

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2015:340 träder enl F 2015:353 ikraft d. 12 juni 2015.)

SFS 2015:353

(Utkom d. 9 juni 2015.)

SFS 2016:337

(Utkom d. 5 april 2016.)

SFS 2016:669

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:820

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2016:820 träder enl. F 2016:821 i kraft d 1 aug. 2016.)

SFS 2016:821

(Utkom d. 5 juli 2016.)

SFS 2017:498

Denna lag träder i kraft d. 2 juli 2017.

SFS 2018:1859

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

SFS 2020:269

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lag 2020:269 träder enl. F 2020:837 i kraft d. 3 nov. 2020.)

SFS 2020:270

(Publicerad d. 1 maj 2020)

SFS 2020:837

(Publicerad d. 16 okt. 2020)

SFS 2021:335

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 2021:335 träder enl. F 2021:570 i kraft d. 1 juli 2021.)

SFS 2021:570

(Publicerad d. 11 juni 2021)

SFS 2022:609

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 2022:609 träder enl. F 2022:1370 i kraft d. 16 augusti 2022.)

SFS 2022:1213

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 2022:1213 träder enl. F 2022:1371 i kraft d. 1 sept. 2022.)

SFS 2022:1370

(Publicerad d. 2 aug. 2022)

SFS 2022:1371

(Publicerad d. 2 aug. 2022)

SFS 2022:1475

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

[Lag 2022:1475 träder enl. F 2022:1802 i kraft d. 7 jan. 2023.]

SFS 2022:1802

(Publicerad d. 20 dec. 2022)

SFS 2023:165

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Anmärkt författning:

KK (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m. – Jfr Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl., inf. vid BrB 2:Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom.