Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Delgivningsförordning (1979:101)

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1985:273.</kgp:reprint>

Denna förordning upphör enligt F (2011:154) att gälla den 1 april 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:154).

Inledande bestämmelser

Om delgivning skall ombesörjas av myndighet enligt delgivningslagen (1970:428), beslutar myndigheten om sättet för delgivningen.

Myndigheten skall sträva efter att använda delgivningssätt som medför så ringa olägenhet och kostnad som möjligt såväl för myndigheten som för den som skall delges.

Anteckning om delgivning skall göras i delgivningsförteckning eller i dagbok, diarium, journal, register eller motsvarande förteckning. Om anteckning ej görs i delgivningsförteckning, numreras delgivningarna särskilt för varje mål eller ärende.

Delgivningsnumret anges på både inneliggande och utgående exemplar av den handling som skall delges. Antecknas delgivningen i dagbok eller motsvarande förteckning, anges även målets eller ärendets beteckning.

Myndigheten skall, om det inte är obehövligt, på en särskild blankett anteckna de åtgärder som har vidtagits för att genomföra delgivning med den sökte samt de omständigheter i övrigt som har betydelse för delgivning med honom.

SFS 1985:273

Vid genomförande av delgivning skall tillses att de åtgärder som vidtas inte vållar den sökte eller annan onödig uppmärksamhet.

SFS 1985:273

Ordinär delgivning

Vid ordinär delgivning sänds handlingen i vanligt brev eller överlämnas den med bud eller på annat sätt till den sökte. Vid handlingen fogas en blankett för delgivningskvitto samt, om det ej kan anses obehövligt, ett kuvert i vilket delgivningskvittot kan sändas tillbaka. På blanketten anges myndighetens namn och postadress, handlingens delgivningsnummer samt, om det är lämpligt, kortfattad uppgift om handlingen och uppgift om den dag när kvittot senast bör sändas tillbaka till myndigheten. Kuvert och postkort för delgivningskvitto skall vara försedda med anteckning att postbefordran sker utan kostnad för avsändaren. De skall också vara försedda med beteckningen ”Delgivningskvitto”.

Om det finns skäl till det, får handlingen sändas i rekommenderad eller assurerad försändelse eller postpaket med begäran om mottagningsbevis. På mottagningsbeviset anges handlingens delgivningsnummer. På försändelsen anges handlingens delgivningsnummer och, om det behövs, begäran om förkortad liggetid vid adresspostkontoret. Om det är påkallat, anges på försändelsen att den får kvitteras ut endast av adressaten personligen.

Om handlingen har sänts i vanligt brev och delgivningskvittot ej har kommit tillbaka på beräknad tid, bör myndigheten på lämpligt sätt påminna den sökte.

Vid telefondelgivning enligt 3 § tredje stycket delgivningslagen (1970:428) skall myndigheten på lämpligt sätt förvissa sig om att den med vilken telefonsamtalet äger rum är identisk med den sökte samt kontrollera tillgänglig uppgift om dennes postadress. Därefter skall innehållet i handlingen läsas upp och handlingen sändas med post till den sökte. Om den sökte begär det, får handlingen sändas till annan adress än hans vanliga adress.

Myndigheten skall anteckna handlingens delgivningsnummer samt datum för telefonsamtalet och översändandet av handlingen.

SFS 1993:1716

Begär en myndighet hjälp med delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) med någon som står under övervakning på grund av skyddstillsyn eller villkorlig frigivning, skall berörda tjänstemän vid Kriminalvården, om det inte är olämpligt, medverka till att delgivningen kan ske. Överenskommelse om sådan medverkan skall träffas i förväg.

SFS 2005:997

Särskild postdelgivning

De myndigheter som finns upptagna i bilagan till denna förordning får anlita Posten Aktiebolag för särskild postdelgivning. Posten Aktiebolag tillställer dessa myndigheter förteckning över de postkontor där särskild postdelgivning kan verkställas.

<kgp:refblock>

Ang. bilagan se SFS 1995:1434, 2003:925, 2004:350, 948, 2006:760, 2008:954 (ändr. g. F 2008:1256), 2009:1178.

</kgp:refblock>

SFS 1993:1716

Vid särskild postdelgivning innesluts den handling som skall delges i ett kuvert, som på framsidan förses med uppgift om myndighetens namn och postadress samt den söktes fullständiga namn, personnummer, yrke eller titel samt postadress. Om särskild postdelgivning skall ske med juridisk person som har kontor, där förvaltningen förs, anges den juridiska personen som adressat och ställs försändelsen till kontoret.

På kuvertet skall en blankett för delgivningskvitto fästas. På blanketten antecknas myndighetens namn och postadress samt handlingens delgivningsnummer.

Försändelsen lämnas till postbefordran som vanligt brev. Den får inte rekommenderas eller assureras. Ej heller får expressutdelning begäras.

Stämningsmannadelgivning

Skall stämningsmannadelgivning ske och finns det någon hos myndigheten som kan utföra sådan delgivning, bör denne i första hand anlitas. I annat fall får myndigheten anlita polismyndighet för delgivning.

När en polismyndighet anlitas för delgivning skall den handling som skall delges inneslutas i ett kuvert, som på framsidan förses med uppgift om den uppdragsgivande myndighetens namn och postadress, handlingens delgivningsnummer samt den söktes fullständiga namn, personnummer, yrke eller titel och postadress. Den söktes personnummer, yrke eller titel behöver dock inte anges, om den uppdragsgivande myndigheten inte har tillgång till sådan uppgift. Kuvertet skall förslutas, om det inte är nödvändigt för delgivningen att det lämnas öppet. Vid kuvertet fogas en blankett för delgivningskvitto samt den blankett på vilken myndigheten antecknat vidtagna delgivningsåtgärder. På blanketten för delgivningskvitto antecknas den uppdragsgivande myndighetens namn och postadress samt handlingens delgivningsnummer.

Kuvertet och blanketterna sänds till polismyndigheten i det polisdistrikt där delgivningen kan väntas ske. Därvid skall det anges vilken dag delgivningen senast skall vara verkställd och redovisad till myndigheten.

SFS 1990:1416

När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning skall delgivningen utföras av en stämningsman som är förordnad av den polismyndighet, till vilken handlingarna har sänts. Om det är lämpligare får delgivningen i stället utföras av en polisman.

Polisman och den som är förordnad som stämningsman är behöriga att genomföra delgivning i hela riket.

Om försändelsen har lämnats ut enligt 12 eller 13 § delgivningslagen (1970:428), ombesörjer den som utför delgivningen att ett meddelande om vem som har mottagit försändelsen genast sänds i vanligt brev till den sökte. På delgivningskvittot antecknas vilken dag meddelandet har avsänts.

Om den sökte uppehåller sig utanför polisdistriktet eller delgivningen av någon annan orsak kan antas komma att ske inom ett annat distrikt och den polismyndighet som har anlitats för delgivningen inte lämpligen själv kan fullfölja delgivningsuppdraget, överlämnas ärendet till polismyndigheten i det andra distriktet, om inte den uppdragsgivande myndigheten har angivit annat. Denna myndighet skall underrättas om överlämnandet.

Vid behov bör polismyndigheter tillhandagå varandra med upplysningar som kan underlätta delgivning.

SFS 1995:639

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen i

  • en kriminalvårdsanstalt,

  • ett häkte,

  • en sådan enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

  • ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller ett sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

    bör ske genom en tjänsteman vid anstalten. Bestämmelserna i 6 § gäller i tillämpliga delar. Delgivningshandlingarna skall sändas till anstalten.

SFS 2006:668

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på allmän sjukvårdsinrättning bör ske efter samråd med styresman eller kurator vid inrättningen. Stämningsmannadelgivning med den som fullgör tjänstgöring vid försvarsmakten bör ske efter samråd med hans chef.

Om särskild skyndsamhet är påkallad, kan myndigheten genom telefon, telegram, telex eller på annat liknande sätt befordra det meddelande som skall delges till den som skall ombesörja stämningsmannadelgivningen. Om meddelandet befordras genom telefon, skall mottagaren uppteckna meddelandet samt kontrollera och låta skriva ut det. På utskriften anges att den utgör ett riktigt återgivande av det telefonmeddelande som har mottagits från myndigheten. Vid telegrafering tillämpas kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram.

Stämningsmannadelgivningen verkställs genom att meddelandet lämnas till den sökte. Delgivningskvitto tecknas på en avskrift eller en kopia av meddelandet.

När ett delgivningsuppdrag redovisas till den myndighet som har begärt delgivningen, skall blanketten för vidtagna delgivningsåtgärder återsändas till myndigheten. På blanketten eller i annat skriftligt meddelande skall uppgift lämnas om de av stämningsmannen vidtagna åtgärderna samt de omständigheter i övrigt som kan ha betydelse för kommande delgivning med den sökte.

SFS 1985:273

Framkommer vid stämningsmannadelgivning att den sökte är bosatt på annan fastighet än den på vilken han är folkbokförd, skall den myndighet som har begärt delgivningen underrätta den myndighet hos vilken folkbokföringen har skett om förhållandet. Detta gäller dock inte om folkbokföringen likväl kan antas vara riktig.

SFS 1991:782

En domstol eller annan myndighet, som ofta anlitar en polismyndighet för stämningsmannadelgivning, skall med lämpliga mellanrum samråda med polismyndigheten beträffande delgivningsarbetet.

SFS 1990:1416

När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning, skall en ansökningsavgift på 250 kronor tas ut. För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

<kgp:refblock>

AvgiftsF (1992:191) inf. i Bih.

</kgp:refblock>

SFS 1995:418

Kungörelsedelgivning

Om myndigheten beslutar att kungörelsedelgivning skall ske, skall dagen för beslutet antecknas i delgivningsförteckning, dagbok eller motsvarande förteckning.

Myndigheten skall se till att ett exemplar av tidning som har anlitats vid kungörelsedelgivning snarast möjligt tillställs myndigheten.

Meddelande som avses i 17 § första stycket fjärde punkten delgivningslagen (1970:428) anslås på anslagstavla som är avsedd för meddelanden till dem som hyr eller annars innehar lägenhet inom fastigheten. Saknas anslagstavla, anslås meddelandet väl synligt i husets huvudingång. Finns flera huvudingångar till samma hus eller flera hus på samma fastighet, anslås meddelandet i samtliga huvudingångar.

Meddelandet skickas till polismyndigheten i det polisdistrikt där fastigheten är belägen. För att anslå meddelandet anlitas i första hand stämningsman.

När meddelandet har anslagits, skall intyg om tiden och sättet för anslåendet tillställas den som har begärt åtgärden.

Övriga bestämmelser

Delgivning får ske på annat sätt än som anges i denna förordning, om särskilda omständigheter föranleder det.

Om ersättning till Posten Aktiebolag för särskild postdelgivning finns det särskilda bestämmelser.

Har statlig myndighet begärt biträde i Justitiedepartementet för delgivning av handling utom riket och behöver handlingen översättas till främmande språk, skall översättningskostnaden betalas av departementet.

Om det i andra fall uppkommer kostnader för delgivning som sker genom myndighets försorg eller för översättning svarar myndigheten för kostnaderna.

SFS 2000:715

Denna förordning gäller i tillämpliga delar även när enskild på grund av föreskrift i författning har att ombesörja delgivning utan samband med mål eller ärende. Detsamma gäller när part, sökande eller annan sakägare har anförtrotts av myndighet att ombesörja delgivning.

Om myndighet har anförtrott part, sökande eller annan sakägare att ombesörja delgivning inom riket, lämnas eller sänds ett kuvert med en bifogad blankett för delgivningskvitto och myndighetens föreläggande om delgivning i vanligt brev till parten eller hans ombud.

När delgivningskvitto eller annat bevis om delgivning kommer in till myndigheten, granskas beviset omedelbart för kontroll av att delgivningen har skett på behörigt sätt. Har försändelsen vid särskild postdelgivning lämnats ut enligt 12 eller 13 § delgivningslagen (1970:428), sänder myndigheten genast i vanligt brev ett meddelande till den sökte om vem som har mottagit försändelsen. På delgivningskvittot antecknas vilken dag meddelandet har avsänts.

När tidning som har anlitats vid kungörelsedelgivning kommer in till myndigheten, kontrollerar myndigheten att annonseringen har skett inom behörig tid och på behörigt sätt. Myndigheten ombesörjer att dagen för annonsen antecknas på den handling som hålls tillgänglig.

När bevis om anslag kommer in till myndigheten, granskas beviset för kontroll av att anslaget har skett på behörigt sätt.

Om hinder har mött för delgivning eller om det framgår av bevis eller tidningsexemplar att delgivning ej har skett enligt de anvisningar som har meddelats eller att någon annan brist i delgivningsförfarandet föreligger, skall myndigheten utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs.

Formulär till delgivningskvitto samt till meddelande enligt 3 a § första stycket, 6 § andra stycket, 9 § tredje stycket och 12 eller 13 § delgivningslagen (1970:428) fastställs av Domstolsverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Posten Aktiebolag. Formulär till blankett som anges i 2 § tredje stycket fastställs av Domstolsverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen. Domstolsverket meddelar föreskrifter om vad en upplysning enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen skall innehålla. Rikspolisstyrelsen meddelar efter samråd med Tullverket föreskrifter om vad en upplysning enligt 3 b § andra stycket delgivningslagen skall innehålla.

Rikspolisstyrelsen meddelar allmänna råd för förfarandet när myndigheter eller enskilda anlitar polismyndighet för delgivning.

SFS 2001:391

Bilaga

Förteckning över myndigheter som får anlita Posten Aktiebolag för särskild postdelgivning (4 § delgivningsförordningen)

Arrendenämnderna

Bolagsverket

Diskrimineringsombudsmannen

Domstolarna

Domstolsverket

Fastighetstaxeringsnämnderna

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Försäkringskassan

Hyresnämnderna

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Kronofogdemyndigheten

Lantmäterimyndigheterna

Länsstyrelserna

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Regeringskansliet

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden

Skatteverket

Statens va-nämnd

Sveriges geologiska undersökning

SFS 2009:1178

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:101

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979.

2. Genom förordningen upphävs delgivningskungörelsen (1970:467) och kungörelsen (1970:662) om formulär till blanketter för delgivningsbevis m.m.

SFS 1985:273

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985.

SFS 1990:1416

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1991.

SFS 1991:782

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:1476

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:1716

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1994.

SFS 1995:418

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:639

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:1434

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 1997:272

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2000:715

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:391

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2001.

SFS 2003:925

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:350

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:948

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:997

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:668

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:760

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:954

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:1256

(Utkom d. 12 dec. 2008.)

SFS 2009:1178

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.