Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:291) om tolktaxa

Utfärdad: 1979-05-17

SFS 2015:688

1 §

Ersättning till en tolk vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten ska betalas enligt taxa. Taxan fastställs av Domstolsverket efter att Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten har getts tillfälle att yttra sig.

Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning.

SFS 2016:232

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:291

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1979.

SFS 1994:912

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2003:927

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1277

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:762

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2014:1128

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:688

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:232

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

Rättsfall:

Fråga om ersättning då uppdraget återkallats m.m. H 1984:334 I och II, 2012:905 I och II – Tolkning vid två på varandra följande häktningsförhandlingar i samma mål ansågs som två uppdrag H 2000:659 – Beräkning av tillägg för obekväm arbetstid H 2008:373 – Ersättning för ett tolkuppdrag av särskilt svår beskaffenhet H 2019:167.

Anmärkt författning:

Tolktaxa (DVFS 2020:21).