Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Utfärdad: 1982-03-04

SFS 2010:1142

En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har

 1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller

 2. dömts för brott enligt

  1. 3 kap. brottsbalken,

  2. 4 kap. 15 §§ brottsbalken,

  3. 6 kap. brottsbalken,

  4. 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken,

  5. 10 kap. 5 a eller 5 c § brottsbalken,

  6. 13–15 kap. brottsbalken,

  7. 16 kap. 10 a § brottsbalken,

  8. 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,

  9. 20 kap. 1 § brottsbalken,

  10. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

  11. narkotikastrafflagen (1968:64),

  12. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,

  13. lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

  14. lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

  15. lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

  16. 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

  17. 1, 2, 411 a och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, eller

  18. terroristbrottslagen (2022:666).

I fråga om brott som avses i första stycket 2 a–i, l–o, q och r ska kopia sändas endast om någon annan påföljd än böter har dömts ut.

SFS 2022:694

En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken

 1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2–7 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till annan påföljd än böter för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller

 2. någon har dömts för brott enligt

  1. 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

  2. abortlagen (1974:595).

SFS 2013:178

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:117

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1982 då kungörelsen (1964:636) angående skyldighet för domstol att underrätta socialstyrelsen om dom i vissa brottmål skall upphöra att gälla.

SFS 1994:1295

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994.

SFS 2000:1269

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.

SFS 2010:1142

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:178

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2014:410

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2021:1044

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:694
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

 2. För brott mot den upphävda lagen (2003:148) om straff för terroristbrott gäller 1 § i den äldre lydelsen.