Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Utfärdad: 1982-08-26

I denna förordning finns föreskrifter om ersättning av allmänna medel till de uppdragstagare som anges i 2 §.

Bestämmelserna för ledamöter gäller i förekommande fall även ersättare för ledamöter.

SFS 2016:923

Arvoden betalas enligt följande.

Uppdragstagare

 

Arvode för sammanträde (belopp i kronor per dag)

 

Arvode för förberedelsearbete (belopp i kronor per dag)

 

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

680

 

300

 

2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna

 

680

 

300

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

680

 

300

 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

680

 

300

 

5. Experter i hyresnämnderna

 

680

 

300

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och åldersgränser för film som ska visas offentligt

 

680

 

300

 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

680

 

300

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680

 

300

 

9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och åldersgränser för film som ska visas offentligt

 

680

 

300

 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kronor per arbetstimme.

Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 340 kronor per dag.

SFS 2022:481

Nämndemän och jurymän har rätt till ersättning för inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget.

SFS 2006:1289

Till nämndemän och jurymän som tjänstgör vid sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton betalas ett ytterligare arvode om 500 kr per dag.

SFS 2016:923

Nämndemän och jurymän med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Domstolsverket får meddela föreskrifter om när sådan ersättning skall betalas.

Allmän anmärkning:

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2007:2) om ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för barntillsyn.

SFS 2006:1289

Till nämndemän och jurymän som tjänstgör efter kl. 16.30 betalas ett ytterligare arvode om 150 kr per dag.

SFS 2016:923

Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

Till sådana uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 5 och 8 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete.

SFS 2016:923

Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100 kr per dag.

SFS 2006:1289

Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 4–9 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnaden för en sovplats i en enbäddskupé.

Vid en resa som berättigar till ersättning bör en gemensam färd anordnas när det är möjligt, om det medför en kostnadsbesparing.

SFS 2016:923

Nämndemän har rätt till ersättning enligt 2–4 a §§ när de genomgår introduktions- eller repetitionsutbildning. Domstolen eller nämnden får också besluta att sådan ersättning ska lämnas när nämndemän kallas till information.

SFS 2014:1358

Ställs ett sammanträde in, får ersättning för sammanträdet ändå betalas om det finns särskilda skäl för det.

SFS 1998:1221

Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 1–4, 6 och 9 styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdet.

SFS 2016:923

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:943

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:814

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1982.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1962:176) angående ersättning åt särskild ledamot av tingsrätt i mål om klander av dispasch,

2. kungörelsen (1967:844) om ersättning åt tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål,

3. förordningen (1975:529) om ersättning till vissa ledamöter och ersättare i bostadsdomstolen,

4. förordningen (1975:530) om ersättning till vissa ledamöter m.fl. i arrendenämnd och i hyresnämnd,

5. förordningen (1979:592) om ersättning till nämndemän m.fl.,

6. förordningen (1980:1027) om ersättning till särskilda ledamöter i kammarrätterna vid behandling av kommunalbesvärsmål.

SFS 1994:922

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1138

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994. Den nya bestämmelsen i 8 § skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1994.

SFS 1995:573

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1998:1035

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1221

Denna förordning träder i kraft d. 2 nov. 1998.

SFS 1998:1806

Denna förordning träder i kraft d. 1 feb. 1999. De nya bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 1999.

SFS 2003:40

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003.

SFS 2003:526

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2003.

SFS 2005:1097

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1289

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:922

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:877

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2013:393

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:1358

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Bestämmelserna i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar d. 1 jan. 2016.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod upphör senast d. 31 dec. 2015.

SFS 2016:361

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2016:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:943

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2022:481

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

Anmärkt författning:

KK (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar.