20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Utfärdad: 1987-05-21

1 §

Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter) och för kungörande i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion (kungörandeavgifter) vid allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål och ärenden som har överlämnats till allmän domstol från Kronofogdemyndigheten, Patent- och registreringsverket eller en registreringsmyndighet för företagsnamn (tilläggsavgifter).

Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de mål och ärenden och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (BilagaBilaga).

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödomstolarnas verksamhet.

SFS 2018:1810

2 §

En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett mål eller ett ärende.

En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet eller ärendet vid Patent- och registreringsverket, Kronofogdemyndigheten eller registreringsmyndigheten.

En kungörandeavgift i ett konkursärende ska betalas av konkursboet och i ett ärende om företagsrekonstruktion av gäldenären.

SFS 2014:256

3 §

Befriade från skyldigheten att betala avgifter enligt denna förordning är

 1. sådan domstol eller skiljedomstol som ska avgöra tvist mellan stater och annat internationellt organ som bildats för behandling av sådan tvist, i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ,

 2. utländsk domstol i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:816) om bevisupptagning åt sådan domstol eller lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 3. den som ansöker om att själv bli försatt i konkurs, i fråga om ansökningsavgiften,

 4. sådan utländsk myndighet som avses i 18 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009) i ärende om sjöförklaring.

SFS 2008:173

4 §

En ansökningsavgift ska betalas när ett mål eller ett ärende inleds. Bestämmelser om avvisning på grund av att ansökningsavgiften inte har betalats finns i 42 kap. 4 § och 47 kap. 4 § rättegångsbalken samt 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Rättsfall:

H 2006:531 anm. vid lagen 2010:921 3:1.

SFS 2014:256

4 a §

En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har överlämnats till en domstol enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) eller enligt 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. Tilläggsavgiften ska betalas när målet eller ärendet har överlämnats till domstolen.

Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats finns i 61 a § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, 11 b § lagen om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap. 21 § varumärkeslagen och 3 kap. 19 § lagen om företagsnamn.

SFS 2018:1810

5 §

Ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften ska betalas tillbaka om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) har beviljats den part som har betalat avgiften.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. F 1992:451.

SFS 2014:256

6 §

En kungörandeavgift i ett konkursärende eller ett ärende om företagsrekonstruktion ska betalas när beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats.

SFS 2014:256

7 §

[Upphävd g. F (2008:173).]

SFS 2008:173

8 §

[Upphävd g. F (2008:173).]

SFS 2008:173

9 §

Ett beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas till Domstolsverket. Överklagandet ska inom ett år från den dag då avgiften betalades ha kommit in till den domstol som meddelade beslutet.

Den omständigheten att överklagandet getts in till Domstolsverket hindrar inte att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.

Domstolsverkets beslut får inte överklagas.

SFS 2014:256

10 §

Domstolsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Hänvisad författning:

Ang. redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter se DVFS 2005:3.

11 §

Ett exemplar av denna förordning ska hållas tillgängligt för allmänheten hos den domstol som tar ut avgift enligt förordningen.

SFS 2014:256

12 §

[Upphävd g. F (2008:173).]

SFS 2008:173

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av följande.

Kategori A

 

900 kr

 

Allmänna domstolsärenden:

 • adoption, vårdnad eller umgängesrätt,

 • tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,

 • namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,

 • testamentsvittnesförhör,

 • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,

 • tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 § sambolagen (2003:376),

 • beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,

 • förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap. 2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen,

 • tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken,

 • förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,

 • tillstånd till fusion enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

 • likvidation och förordnande av likvidator enligt 17 kap. lagen om ekonomiska föreningar, 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

 • entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220),

 • kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,

 • förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,

 • förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

 • rättsgenetisk undersökning enligt lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap,

 • sjöförklaring,

 • entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts ovan,

 • informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c § mönsterskyddslagen (1970:485), 9 c § lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a § växtförädlarrättslagen (1997:306), 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) eller 6 kap. 1 § lagen (2018:1653) om företagsnamn,

 • medling eller förlängd tid för pågående medling enligt lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister,

 • intagande i protokoll för framtida säkerhet, och

 • verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.

Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Ärende i en mark- och miljödomstol som det inte tas ut någon avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål som inleds genom en gemensam ansökan.

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra bestämmelser.

Kategori B

 

2 800 kr

 

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A.

Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Ärende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur.

Enskilt åtal.

Konkursärende.

Ärende om företagsrekonstruktion.

Annat mål i en mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori A, med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) och mål som det tas ut avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tilläggsavgifter

En tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har överlämnats till domstol enligt följande.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

 

600 kr

 

Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller enligt 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande

 

2 500 kr

 

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat företagsnamn, efter överlämnande av ärende från registreringsmyndighet enligt 3 kap. 12 eller 15 § lagen om företagsnamn

 

2 350 kr

 

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter överlämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen

 

2 350 kr

 

Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande

 

600 kr

 

Annat mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande

 

2 500 kr

 

Kungörandeavgifter

En kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.

Konkursärende

 

500 kr

 

Ärende om företagsrekonstruktion

 

500 kr

 

SFS 2021:1049

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:452

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987 då förordningen (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata upphör att gälla.

2. Ansökningsavgifter för mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall bestämmas enligt expeditionskungörelsen (1964:618).

3. Har kungörelse utfärdats efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda mål eller ärenden som avser annat än konkurs och ackord skall kungörelsekostnader tas ut enligt de äldre reglerna.

4. Har kungörelse utfärdats om konkursbeslut eller ackordsförhandling efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda ärenden skall kungörandeavgift tas ut enligt denna förordning. Har sådan kungörelse utfärdats före ikraftträdandet, skall kostnaderna för de ytterligare kungörelser som efter ikraftträdandet utfärdas i ärendet stanna på statsverket.

SFS 1988:11

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1988.

Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de konkurser där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före d. 1 febr. 1988.

SFS 1994:603

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:165

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1995.

SFS 1995:1446

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:396

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden som har kommit in före ikraftträdandet.

SFS 1996:781

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1996.

SFS 1998:939

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

SFS 1999:66

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:320

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:719

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om anstånd enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

SFS 2001:814

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2002:108

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2002:1059

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2003.

SFS 2003:236

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:194

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2004.

SFS 2005:134

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2005:159

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för expeditioner som har utfärdats före ikraftträdandet.

SFS 2005:562

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:160

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2006.

SFS 2006:1099

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:10

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2007.

SFS 2008:173

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 2008:1039

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:290

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2009:297

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:987

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2011:599

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:865

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:980

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2012:827

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2014:256

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål och ärenden som har inletts vid allmän domstol eller överlämnats dit före ikraftträdandet.

SFS 2015:690

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:234

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2016:920

Denna förordning träder i kraft d. 18 jan. 2017.

SFS 2017:121

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:325

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2017.

SFS 2017:414

Denna förordning träder i kraft d. 14 juli 2017.

SFS 2018:769

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1810

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2021:547

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2021:1049

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.