Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:527.

Utfärdad: 1988-01-14

Under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för prövning av frågor som rör förundersökning och användande av tvångsmedel samt frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad och förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

Tingsrätterna ska även ha beredskap för att pröva åtal för brott gemensamt med en fråga om häktning enligt 24 kap. 13 a § rättegångsbalken.

SFS 2021:327

Under andra tider än ordinarie öppettider och andra tider än de som anges i 1 §, ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av försvarare.

SFS 2019:673

Domstolsverket får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om indelning av tingsrätterna i beredskapsområden.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om vilken tingsrätt som ska ansvara för samordningen av beredskapen inom området.

En tingsrätt som är indelad för sådan beredskap som anges i 1 §, får dagen före beredskapens början handlägga frågor som behöver prövas före sammanträdet.

SFS 2019:673

Tingsrätterna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig efter samråd med den eller de åklagarkammare som berörs. Om tingsrätterna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av den hovrätt under vilken den samordningsansvariga tingsrätten hör.

SFS 2004:1276

Lagmannen avgör tingsrättens ärenden enligt 3 § och fördelar beredskapen.

Beredskap enligt 1 § bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare.

SFS 2019:673

En tingsrätt som har beredskap enligt 1 § ska, om det är möjligt, i förväg ge till känna var sammanträde ska hållas och anslå uppropslistan på lämplig plats i anslutning till den lokal där sammanträde hålls.

SFS 2019:673

Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt.

SFS 2019:673

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:31

Denna förordning träder i kraft d. 12 april 1988. Bestämmelserna i 2–6 §§ får dock tillämpas från och med d. 8 febr. 1988.

SFS 1993:181

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1993.

SFS 1996:209

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2003:527

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2003.

SFS 2004:1276

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2011:969

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2015:648

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2019:673

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 2019 i fråga om 2 och 6 §§ och i övrigt d. 1 sept. 2020.

SFS 2020:160

(Publicerad d. 28 mars 2020)

SFS 2021:327

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.