Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1988:609) om målsägandebiträde

Utfärdad: 1988-05-26

När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

  1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde,

  2. brott enligt 3 eller 4 kap brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av ett sådant biträde,

  3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde.

Rättsfall:

Målsägandebiträde förordnades när förundersökning återupptagits för ev. resningsansökan H 2002:439 anm. även vid 7 § – Ang. målsägandebiträdes behörighet H 1999:781 – Målsägandebiträde kan ej förordnas för dödsbo H 2010:490 – Målsägandebiträde förordnad i resningsärende trots att förundersökningen ej återupptagits H 2016:796.

SFS 2018:535

Ett målsägandebiträdes förordnande gäller till dess att tiden för att överklaga domen i målet har löpt ut, om inte förordnandet dessförinnan har upphört eller något annat följer av 3 § andra stycket.

Om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen, ska ett målsägandebiträde förordnas i högre rätt under de förutsättningar som anges i 1 §. Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska det även beaktas

  1. om målsäganden ska höras,

  2. vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk, och

  3. om det finns något annat särskilt skäl.

SFS 2018:535

Målsägandebiträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att allmänt åtal inte skall väckas eller att sådant åtal skall läggas ned.

SFS 1994:59

Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.

Målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken för att handläggas som ett särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, såvida inte målet handläggs enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår också om domen överklagas endast i fråga om enskilt anspråk.

Rättsfall:

H 1999:781 anm. vid 1 § – Fråga i visst fall om biträdets rätt till ersättning för arbete efter det målsäganden, biträdet ovetande, träffat förlikning i skadeståndsdelen H 2001:18 – Biträdes uppdrag omfattar uppgiften att föra talan mot beslut ang. rättegångskostnader H 2012:818 – Målsägandebiträdes uppdrag omfattar inte att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal H 2016:341.

SFS 2018:535

Ett målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när det annars finns anledning till det. Till målsägandebiträde ska förordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan person som har avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas. Om målsäganden har föreslagit någon som är behörig, ska denne förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det.

Målsägandebiträdet ska entledigas, om det är påkallat med hänsyn till förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det.

Ett byte av målsägandebiträde får beslutas av rätten, om det finns särskilda skäl. Om ett målsägandebiträde har bytts ut en gång, får ett nytt byte ske bara om det finns synnerliga skäl. Ett målsägandebiträde får inte utan rättens tillstånd sätta någon annan i sitt ställe.

I övrigt tillämpas i fråga om målsägandebiträde rättegångsbalkens regler om rättegångsbiträde.

Rättsfall:

Särskilda skäl förelåg för byte av biträde H 1994:596.

SFS 2018:535

Målsägandebiträdet har rätt till ersättning i enlighet med vad som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för biträde vid rättshjälp. I fråga om ersättningen tillämpas även 29, 43 och 47  §§ rättshjälpslagen.

Hänvisad författning:

Se F 1997:4083 § här nedan.

Rättsfall:

Ang. skälig timersättning för arbete och tidsspillan H 1993:257 – Ersättning för utlägg avseende resa och hotell skulle avse kostnaden efter avdrag för ingående mervärdesskatt och tillägg med 25 % för utgående mervärdesskatt H 2005:606 – Ang. omställningstid H 2010:206 anm. vid RB 21:10 – Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till målsägandebiträde när tingsrätt hade flera tingsställen H 2016:414 II – Målsägandebiträde erhöll ersättning för promenad till och från domstolsförhandling H 2020:483.

SFS 1996:1644

Om ett målsägandebiträde förordnas, ersätts målsägandens därefter uppkommande kostnader för bevisning och utredning med anledning av talan om enskilt anspråk i samma utsträckning som om målsäganden beviljats rättshjälp med anledning av en sådan talan.

I fall där målsägandebiträdets uppgift kvarstår enligt 3 § andra stycket har målsäganden rätt till ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle i samband med inställelse inför domstol enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Rättsfall:

Beslut att ej förordna biträde kan inte överklagas av åklagaren H 2019:15.

SFS 1996:1644

Beslut i frågor som avses i denna lag fattas av rätten. I de fall som avses i 6 § får dock målsägandebiträdet själv besluta om utredning i samma utsträckning som enligt 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för biträde vid rättshjälp.

Rättsfall:

HD behörig att besluta om målsägandebiträde när förundersökning återupptagits för ev. resningsansökan i HD H 2002:439 anm. även vid 1 §.

SFS 1996:1644

Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a § första stycket rättegångsbalken ska en framställan om förordnande av målsägandebiträde göras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är behörig att pröva ansökan om resning.

SFS 2012:660

Bestämmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a §§ rättegångsbalken om skyldighet för den tilltalade eller någon annan att till staten återbetala kostnader för försvarare som enligt rättens beslut har betalats av allmänna medel gäller även i fråga om kostnader för målsägandebiträde. I mål där målsägandebiträdets uppgifter kvarstår enligt 3 § andra stycket gäller för dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken om ansvar för motparts rättegångskostnader.

SFS 2012:660

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:609

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1994:59

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1994.

SFS 1996:1644

1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1997.

2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande om målsägandebiträde förordnats före ikraftträdandet.

SFS 2001:230

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2012:660

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2018:535

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. Bestämmelsen i första stycket i den nya 1 a § tillämpas inte om målsägandebiträdet har förordnats före ikraftträdandet.