Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

Utfärdad: 1990-08-23

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns grundläggande bestämmelser om expediering av domar, beslut och underrättelser i brottmål. I förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om expediering till parterna. Expedieringsbestämmelser finns även i andra författningar.

SFS 2003:237

Mål där den tilltalade är berövad friheten

2 §

Meddelas dom i ett mål där den tilltalade är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt, skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet eller kriminalvårdsanstalten. Genomgår den tilltalade sluten ungdomsvård, skall en kopia av domen samma dag sändas till det särskilda ungdomshemmet. I stället för domen får domstolen sända bevis om utgången i målet som rör den dömde (domsbevis).

Om domsbevis sänds, skall en kopia av domen sändas inom en vecka från det att domen meddelades.

SFS 2005:1008

3 §

Döms den tilltalade till fängelse, ska det till kopian av domen eller till domsbeviset fogas ett exemplar av

  1. yttrande enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

  2. läkarintyg som avgetts enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

  3. utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning,

  4. tidigare meddelade domar och beslut med avräkningsunderlag samt avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60), som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för tillgodoräknande av tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.

SFS 2019:98

4 §

Bestämmelserna i 2 § gäller även en domstols beslut i mål om förvandlingsstraff för böter, i mål som avses i 38 kap. 8 § första stycket brottsbalken samt slutligt beslut i ärenden som handläggs enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. I mål om förvandlingsstraff för böter gäller även 3 §.

SFS 2006:1122

5 §

Om en domstol upphäver ett häktnings- eller anhållningsbeslut, ska domstolen genast underrätta åklagaren och den myndighet som svarar för förvaringen av den häktade eller anhållne. Om åklagaren upphäver ett sådant beslut, ska åklagaren genast underrätta den myndighet som svarar för förvaringen av den häktade eller anhållne.

En domstol ska också lämna underrättelse enligt första stycket om domstolen upphäver ett beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken. Särskilda bestämmelser om underrättelse om beslut om restriktioner finns i häktesförordningen (2010:2011).

SFS 2011:144

Beslut angående häktning av någon som inte är närvarande vid rätten

Rubriken införd g. SFS2008-0073

5 a §

Om en domstol har beslutat att häkta någon som inte är närvarande vid rätten, ska domstolen genast underrätta Polismyndigheten om beslutet. Av underrättelsen ska det framgå var den häktade senast haft sin hemvist eller var han eller hon senast vistats. Kan domstolen inte få fram hemvisten eller vistelseorten, ska underrättelsen innehålla uppgift om det. Detsamma gäller om domstolen har kännedom om att den häktade vistas utomlands. Om häktningsbeslutet ska ligga till grund för en begäran om utlämning eller överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder, ska dessutom åklagaren genast underrättas om beslutet.

Om domstolen upphäver ett beslut om häktning som inte har verkställts ska Polismyndigheten underrättas om detta.

SFS 2014:1143

Dom på fängelse m.m.

6 §

Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt döms till fängelse, skall en kopia av domen inom en vecka sändas till Kriminalvården.

Till kopian av domen skall de handlingar som avses i 3 § fogas. Har särskild personutredning enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller rättspsykiatrisk undersökning inte gjorts, skall det i stället bifogas en kopia av akten i målet, i de delar som rör den dömdes personliga förhållanden.

SFS 2005:1008

7 §

Bestämmelserna i 6 § gäller även i fråga om dom eller beslut varigenom domstolen 1. förklarar villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad, 2. förordnar att ett tidigare ådömt fängelsestraff skall avse ytterligare brott, eller 3. ålägger förvandlingsstraff för böter eller förordnar att ett tidigare ålagt förvandlingsstraff skall avse ytterligare böter.

Kopia av akten i målet behöver inte sändas i fall som avses i första stycket 3.

8 §

Om en högre rätt ändrar en dom eller ett beslut som avses i 6 eller 7 §, skall en kopia av den högre rättens dom eller beslut samma dag sändas till den myndighet som anges i 6 § första stycket. I stället för domen eller beslutet får domsbevis sändas, varvid 2 § andra stycket tillämpas.

SFS 1998:635

9 §

Har den dömde i fall som avses i 2, 6 eller 7 § dömts till fängelse i mer än två månader, skall domstolen inom en vecka sända kopia av akten i målet till den myndighet dit kopia av domen skall sändas. Detta gäller dock endast i den utsträckning det behövs för att myndigheten skall få kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet.

10 §

Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt döms till fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken med beslut att domen skall gå i verkställighet trots att den inte har vunnit laga kraft, skall de handlingar som avses i 6 § samma dag sändas till den myndighet som avses i 6 § första stycket. I stället för domen får domsbevis sändas, varvid 2 § andra stycket tillämpas.

SFS 1998:635

11 §

I fall som avses i 6 och 7 §§ skall den dömde på begäran genast få en kopia av domen eller beslutet eller ett domsbevis.

Villkorlig dom

12 §

Meddelas villkorlig dom, skall underrättelse om domen samma dag sändas till den dömde i vanligt brev under hans för domstolen kända adress. Underrättelse behöver dock inte sändas, när en högre rätt fastställer en lägre rätts dom.

Dom på skyddstillsyn m.m.

13 §

Döms en tilltalad till skyddstillsyn, skall underrättelse om domen sändas till Kriminalvården samma dag. Underrättelse om en dom eller ett beslut av en högre rätt som innebär att en överklagad dom på skyddstillsyn skall stå fast behöver dock sändas bara om det i den överklagade domen har förordnats om anstånd med övervakningen.

SFS 2005:1008

14 §

Om skyddstillsyn har förenats med en föreskrift om behandlingsplan, ska underrättelse enligt 13 § och handlingar som avses i 2, 3 och 9 §§ också sändas till den som ska ansvara för behandlingen. Detta gäller dock endast om det med stöd av 28 kap. 6 b § tredje stycket brottsbalken har beslutats att denna person ska anmäla till åklagaren och Kriminalvården om den dömde allvarligt åsidosätter sina skyldigheter enligt planen.

SFS 2020:288

15 §

Inom en vecka från det att en dom på skyddstillsyn eller en villkorlig dom med samhällstjänst har meddelats skall domstolen till Kriminalvården sända en kopia av domen och en kopia av de handlingar som avses i 3 och 9 §§. Motsvarande gäller avgörande av en högre rätt som innebär att en dom på skyddstillsyn eller en villkorlig dom med samhällstjänst skall stå fast.

SFS 2005:1008

16 §

Om en högre rätt förordnar att en dom på skyddstillsyn inte får fortsätta att verkställas, upphäver eller undanröjer en sådan dom eller dömer till annan påföljd, skall domstolen samma dag sända en underrättelse till Kriminalvården. Inom en vecka efter det att avgörandet har meddelats skall en kopia av detta sändas till Kriminalvården.

SFS 2005:1008

17 §

Meddelas dom på skyddstillsyn mot någon som har hemvist i en stat som anges i 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, skall, sedan domen har vunnit laga kraft mot den dömde såvitt gäller den ådömda påföljden, de handlingar som anges i 2, 3 och 9 §§ sändas till Kriminalvården tillsammans med uppgift om att domen har vunnit laga kraft.

SFS 2005:1008

18 §

Är den tilltalade villkorligt frigiven, tidigare dömd till skyddstillsyn eller till villkorlig dom med samhällstjänst och meddelas dom eller beslut som rör den tidigare utdömda påföljden eller döms den tilltalade till annan påföljd än böter, skall en kopia av domen eller beslutet inom en vecka sändas till Kriminalvården. I förekommande fall skall en kopia också sändas till den som ansvarar för behandlingen som avses i 14 §.

SFS 2005:1008

Dom på överlämnande till särskild vård m.m.

19 §

Döms den tilltalade till ungdomsvård med stöd av 32 kap. 1 § brottsbalken eller till ungdomstjänst med stöd av 32 kap. 2 § brottsbalken, ska en kopia av domen sändas till socialnämnden samma dag. Domstolen får i stället sända domsbevis. Bestämmelserna i 2 § andra stycket ska då tillämpas.

Första stycket gäller även i fråga om dom genom vilken rätten beslutar att tidigare utdömd ungdomsvård eller ungdomstjänst ska avse ytterligare brott.

SFS 2016:497

19 a §

Döms den tilltalade till ungdomsövervakning med stöd av 32 kap. 3 a § brottsbalken, ska en kopia av domen sändas till Kriminalvården och socialnämnden samma dag. Domstolen får i stället sända domsbevis. Bestämmelserna i 2 § andra stycket ska då tillämpas.

Första stycket gäller även i fråga om dom genom vilken rätten beslutar att tidigare utdömd ungdomsövervakning ska avse ytterligare brott.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 19 a § nu 19 b §.

SFS 2020:794

19 b §

Döms den tilltalade till sluten ungdomsvård med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken, skall domstolen samma dag sända en kopia av domen till socialnämnden och Statens institutionsstyrelse. Till domen skall det fogas handlingar som anges i 3 § tillsammans med yttrande enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och utdrag ur belastningsregistret. Domstolen skall också inom en vecka till Statens institutionsstyrelse sända uppgift om målsägandens identitet och adress samt kopia av de handlingar i akten som rör den dömdes personliga förhållanden eller omständigheterna vid brottet och som har betydelse för styrelsens behandlingsplanering.

Är den dömde häktad eller intagen i ett särskilt ungdomshem, skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet eller hemmet.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även i fråga om dom genom vilken domstolen förordnar att tidigare utdömd sluten ungdomsvård skall avse ytterligare brott.

Om en högre rätt ändrar en dom som anges i första eller tredje stycket när det gäller påföljden, skall en kopia av den högre rättens dom samma dag sändas till socialnämnden och Statens institutionsstyrelse.

Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 a §.

SFS 2020:794

20 §

Om domstolen med stöd av 31 kap. 2 § brottsbalken beslutar att den tilltalade skall överlämnas till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, skall en kopia av domen samma dag sändas till socialnämnden. I fråga om den som är intagen i ett hem som avses i 22 § samma lag skall en kopia också sändas till styrelsen för hemmet. Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas.

SFS 1995:978

21 §

[Upphävd g. F (1991:1477).]

SFS 1991:1477

22 §

Om domstolen beslutar att den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård, ska domstolen samma dag sända en kopia av domen till den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården i den region eller den kommun, som inte ingår i någon region, där den dömde är bosatt eller, om den dömde inte har stadigvarande bostad i Sverige, där den dömde vistas. Om den dömde vistas på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, ska en kopia av domen samma dag sändas även till Rättsmedicinalverket. Domstolen får i stället sända domsbevis. I så fall tillämpas 2 § andra stycket.

SFS 2019:1009

Mål om brott av vissa arbetstagare m.m.

23 §

Meddelas dom eller beslut i nedanstående mål där den tilltalade är en arbetstagare som omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning, skall domstolen inom en vecka sända en kopia av domen eller beslutet till den myndighet som den tilltalade tillhör samt, i fråga om en arbetstagare som avses i 34 § samma lag eller 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, även till Statens ansvarsnämnd.

  1. Mål som rör brott som avses i 20 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § första stycket brottsbalken.

  2. Mål som rör annat brott som arbetstagaren har begått i sin anställning och som föranlett någon annan påföljd än böter.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om beslut genom vilket arbetstagaren häktas.

SFS 1994:1081

24 §

Skiljs någon genom dom från allmänt uppdrag med stöd av 20 kap. 4 § brottsbalken, skall en kopia av domen inom en vecka sändas till den myndighet som uppdraget avsett.

Beslut om förverkande av egendom m.m.

25 §

Meddelar en domstol dom eller beslut om förverkande av egendom eller om att egendom ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., ska en kopia av domen eller beslutet inom en vecka sändas till den myndighet som förvarar egendomen. Förvaras inte egendomen hos någon myndighet, ska underrättelsen sändas till Polismyndigheten, om beslut om att förstöra den förverkade egendomen inte har meddelats.

SFS 2014:1143

Avgöranden om skadestånd

Rubriken införd g. SFS1994-0431

25 a §

Om en dom innehåller förpliktelse för den tilltalade att betala skadestånd till en målsägande som är en fysisk person, ska, sedan domen har vunnit laga kraft, en kopia av domen försedd med lagakraftbevis sändas till Kronofogdemyndigheten.

Om målsäganden är under arton år och den tilltalade är förmyndare för honom eller henne, ska en kopia av domen försedd med lagakraftbevis också sändas till överförmyndaren.

SFS 2008:916

Mål om brott med rasistiska motiv m.m.

Rubriken införd g. SFS2001-0007

25 b §

Meddelas dom i mål som rör brott som avses i 16 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken eller i mål där rätten tagit ställning till om ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, ska domstolen sedan domen vunnit laga kraft sända en kopia av domen till Brottsförebyggande rådet och Diskrimineringsombudsmannen.

SFS 2008:956

Vissa bestämmelser om avgöranden av högre rätt

26 §

Har en dom eller ett beslut av en hovrätt avkunnats på hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den där hovrätten har sitt kansli, ska den tid av en vecka som anges i 2, 6, 9, 15, 16, 18, 19 b, 22–25 och 30 §§, räknas från tingets eller sammanträdets slut. I de fall som avses i 6 och 7 §§ ska hovrätten samma dag sända domsbevis till Kriminalvården, om det vid domens eller beslutets avkunnande kan beräknas att kopian kommer att sändas senare än en vecka därefter.

SFS 2020:794

27 §

Bestämmelserna i denna förordning om att vissa handlingar skall fogas till domar eller beslut gäller inte vid avgöranden av en högre rätt, om det har ålegat en lägre rätt att sända handlingarna tidigare.

Expediering sedan tiden för överklagande har löpt ut

28 §

Har kopia av en dom eller ett beslut av hovrätt eller tingsrätt sänts enligt 6, 8, 18–20 eller 22–25 §, skall domstolen, sedan tiden för överklagande av domen eller beslutet har löpt ut, på samma sätt meddela huruvida den dömde eller den som talan enligt 25 § riktats mot har överklagat domen eller beslutet i den del det är fråga om.

Första stycket tillämpas också när kopia av en dom på skyddstillsyn har sänts enligt 15 §, om det i domen har förordnats att övervakningen skall anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den dömde.

SFS 1991:1477

Övriga bestämmelser

29 §

Meddelas dom mot någon som är intagen på en sjukvårdsinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall domstolen se till att en kopia av domen genast delges den tilltalade genom chefsöverläkarens eller verksamhetschefens försorg. Detta gäller dock endast om domen meddelats i den tilltalades frånvaro.

SFS 1997:732

30 §

En kopia av domen skall sändas till Rättsmedicinalverket inom en vecka, om någon av följande handlingar om den tilltalade har inhämtats i målet:

  1. ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning,

  2. ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., eller

  3. ett yttrande av Socialstyrelsen över en rättspsykiatrisk undersökning eller ett intyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.

En kopia av ett slutligt beslut i ärende om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall sändas till Rättsmedicinalverket inom en vecka, om en utredning med utlåtande om risken för återfall i brottslighet har inhämtats.

En kopia av domen eller beslutet skall inom en vecka även sändas till den som avgett utlåtandet, intyget eller yttrandet.

Om det inte framgår av domen eller beslutet, skall uppgift lämnas till Rättsmedicinalverket om vem som avgett utlåtandet, intyget eller yttrandet och datum då det har skett.

SFS 2006:1122

31 §

När kopia av en dom eller ett beslut skall sändas beträffande två eller flera tilltalade i samma mål, skall det för var och en av dem sändas kopia av domen eller beslutet i dess helhet eller i de delar som angår honom.

32 §

På varje kopia av dom eller beslut som tillställs någon annan än den tilltalade skall den tilltalades adress anges eller, om det är känt, var han vistas eller senast har vistats. Detta gäller inte om den tilltalade är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.

33 §

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna fogas till domar, beslut och underrättelser enligt denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:893

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991, då kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. skall upphöra att gälla.

2. Vad som föreskrivs i denna förordning beträffande förvandling av böter skall också gälla om en domstol förklarar förverkat ett anstånd med verkställighet av ett förvandlingsstraff som har ålagts enligt lagen (1964:168) om förvandling av böter.

SFS 1991:1477

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:299

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1994:431

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1081

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1995.

SFS 1996:279

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1451

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:732

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:635

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1159

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2000.

SFS 2000:682

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:7

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001.

SFS 2003:237

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:1008

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:768

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1122

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2006.

SFS 2006:1188

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:498

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:73

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2008:916

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:956

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:144

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2014:1143

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:497

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2019:98

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2019:1009

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:288

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2020:794

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

Hänvisad författning:

F (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål, inf. efter lagen 2017:30 Bih. – Ang. översändande av dom eller beslut om utvisning se UtlänningsF (2006:97)7:11, inf. vid lagen 2005:716. Bih. – Ang. översändande av dom som avser brott enl. fiskelagen (1993:787) se F (1994:1716) om fisketetc.5:1 e inf. under BB 17: – Ang. översändande av dom avseende sanktionsavgift enl. fiskelagen (1993:787) se F (1994:1716) om fisketetc.6:2 dKK (1936:627) ang. översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straffF (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål inf. efter lagen 2009:302. Bih. – F (2002:265) om underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten om vissa domar och beslut inf. efter lagen 2018:218. Bih. – Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:8) för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft, ändr. g. DVFS 2016:3.