Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Utfärdad: 1992-06-04

Omtryck i SFS 1999:583

Denna förordning innehåller bestämmelser om fingeravtryck och fotografi m.m. som tas med stöd av rättegångsbalken, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar.

SFS 2022:714

Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i 28 kap. 14 § rättegångsbalken, tas av den som har

  1. häktats som misstänkt för brott,

  2. anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,

  3. anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan att vara anhållen eller häktad för detta samt av den som inte är misstänkt för brottet.

Bestämmelserna i 2 § gäller också i fråga om den som häktats därför att fråga uppstått om att lämna ut personen till en främmande stat.

Den som är anhållen eller häktad som misstänkt för brott får också videofilmas. Av sådan person får vidare tas avtryck av hand, fot eller öra. Detsamma gäller i fråga om en annan person, om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa.

SFS 1999:583

Om den som har fotograferats eller videofilmats efteråt förändras till utseendet eller om det annars finns särskild anledning till det, får nytt fotografi tas eller ny videoupptagning göras. Detta gäller dock endast i fråga om den som är berövad friheten.

SFS 1999:583

En utlänning som har fotograferats eller lämnat fingeravtryck enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar får också videofilmas. Ett nytt fingeravtryck eller fotografi får också tas om utlänningen har förändrats till utseendet eller om det annars finns särskild anledning till det.

SFS 2022:714

Undersökningsledaren fattar beslut om att ta avtryck eller fotografi eller göra en videoupptagning enligt 2–4 §§ om åtgärden behövs för utredningen av brottet. Polismyndigheten fattar beslut i övrigt enligt 2–4 §§ och enligt 5 §.

Säkerhetspolisen fattar beslut om åtgärder enligt 5 a §.

SFS 2022:714

Har någon annan myndighet än Polismyndigheten tagit fingeravtryck, fotografi eller avtryck av hand eller fot ska det tillsammans med en beskrivning av personen skyndsamt sändas till Polismyndigheten. Det gäller dock inte i fråga om

  1. avtryck, fotografi eller videoupptagning som med stöd av 2 eller 4 § tagits av någon som inte är misstänkt för brott, eller

  2. avtryck eller fotografi som har tagits med stöd av 36 § första stycket 2 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

SFS 2014:1144

Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att säkerställa enhetliga och rättssäkra underlag för registrering av fingeravtryck och liknande uppgifter.

SFS 2014:1144

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:824

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1992, då kungörelsen (1947:950) om fingeravtryck m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1996:1390

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1999:583

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2006:1191

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2014:1144

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2022:714

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.