Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Utfärdad: 1994-12-20

Har åklagaren med stöd av 15 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utfärdat ett strafföreläggande, ska den unge underrättas om beslutet vid ett personligt möte och, om det är möjligt, i vårdnadshavarens närvaro. Om ett personligt möte inte är möjligt eller brottet är ringa, får underrättelsen vara skriftlig.

Har åklagaren med stöd av 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser ungdomstjänst ska åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt möte.

Om det är lämpligare, får en underrättelse lämnas av en annan åklagare än den som meddelat beslutet.

SFS 2023:316

I ärenden om åtalsprövning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall protokoll föras, om svårare straff än böter är föreskrivet för brottet. Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur protokollen skall föras.

Åklagare skall i den utsträckning och den ordning riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt nämnda lag.

SFS 2004:1271

Har åklagaren vid ett beslut om straffvarning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare förutsatt att socialnämnden vidtar en åtgärd, ska han eller hon ta reda på om åtgärden kommer till stånd. Om nämnden inte vidtar åtgärden, ska åklagaren anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.

SFS 2015:88

[Upphävd g. F (2013:199).]

SFS 2013:199

Om det på grund av en underrättelse enligt 12 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 26 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning uppkommer en fråga om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken, ska åklagaren genast vidta de åtgärder som är nödvändiga.

SFS 2020:795