Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:1801.

Utkom från trycket den 4 juni 1996.
Utfärdad den 23 maj 1996.

Organisation

1 §

I Högsta förvaltningsdomstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer.

SFS 2010:1801

2 §

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande är administrativ chef för domstolen. Han eller hon ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att domstolen hushållar väl med statens medel.

SFS 2010:1801

2 a §

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande är skyldig att vid domstolen genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

SFS 2010:1801

3 §

Vid Högsta förvaltningsdomstolen finns ett kansli. Chef för kansliet är kanslichefen.

SFS 2010:1801

4 §

Högsta förvaltningsdomstolen får besluta att domstolen ska vara indelad i avdelningar. Om Högsta förvaltningsdomstolen är indelad i avdelningar, delar domstolen för viss tidsperiod in justitieråden till tjänstgöring på avdelningarna. Den som är ordförande på en avdelning leder arbetet på avdelningen.

SFS 2010:1801

4 a §

I en arbetsordning ska Högsta förvaltningsdomstolen meddela de föreskrifter som behövs om domstolens organisation och formerna för domstolens verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden.

SFS 2010:1801

Myndighetsförordningens tillämpning

Rubriken har denna lydelse enl. F 2007:1085. SFS2007-1085

5 §

Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas på Högsta förvaltningsdomstolen:

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om arbetsgivarpolitik,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

21 § om myndighetens beslut.

Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

SFS 2010:1801

Handläggningen av målen

6 §

Mål ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

Kriterierna för fördelningen av mål ska framgå av arbetsordningen.

SFS 2018:427

7 §

För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig beredningschef eller en ansvarig justitiesekreterare.

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolen får besluta att beredningen av ett mål ska ledas av ett justitieråd. I sådana fall ansvarar justitierådet för de åtgärder han eller hon beslutar om. Det justitieråd som leder beredningen av ett mål deltar i handläggningen och avgörandet av målet.

SFS 2010:1801

7 a §

Ledamöterna i Högsta förvaltningsdomstolen ska, när det behövs, lämna justitiesekreterare råd för beredningen av målen.

SFS 2010:1801

8 §

En beredningschefs och en justitiesekreterares behörighet vid beredningen av mål ska framgå av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det också framgå vilka uppgifter som får delegeras till någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd.

SFS 2017:547

9 §

Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de har kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning.

Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt.

SFS 2008:305

10 §

Om ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål bör avgöras skyndsamt, ska en beredningschef eller en justitiesekreterare genast anmäla detta för kanslichefen.

SFS 2010:1801

11 §

[Upphävd g. F (2008:305).]

SFS 2008:305

12 §

[Upphävd g. F (2008:305).]

SFS 2008:305

Handläggningen av administrativa ärenden

13 §

Administrativa ärenden avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i plenum eller i kollegium, av domstolens ordförande, av kanslichefen eller, om domstolen är indelad i avdelningar, på avdelning.

SFS 2010:1801

14 §

Plenum består vid handläggning av administrativa ärenden av justitieråden och kanslichefen.

SFS 2010:1801

15 §

Kollegium består av Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, av tre andra justitieråd som utses särskilt och av kanslichefen. Högsta förvaltningsdomstolens ordförande är ordförande i kollegiet.

För varje annan ledamot än Högsta förvaltningsdomstolens ordförande och kanslichefen ska det finnas en personlig ersättare som träder in när ledamoten har förhinder.

De ledamöter som ska utses särskilt och ersättarna för dem utses för högst ett år i taget.

SFS 2010:1801

16 §

En avdelnings sammansättning vid avgörande av ett administrativt ärende bestäms av Högsta förvaltningsdomstolen.

SFS 2010:1801

17 §

I plenum utses ledamöterna i kollegiet och ersättarna för dem. I plenum beslutas vidare om riktlinjer för ledamöternas tjänstgöring, ordningen för handläggning av målen och, om domstolen är indelad i avdelningar, avdelningarnas sammansättning. I plenum avgörs dessutom de ärenden som har hänskjutits dit av kollegiet eller Högsta förvaltningsdomstolens ordförande.

I fråga om Högsta förvaltningsdomstolens handläggning av ärenden enligt lagen (2003:333) om Lagrådet finns bestämmelser i den lagen.

SFS 2010:1801

18 §

I kollegium avgörs de ärenden som avser

  1. viktigare frågor om Högsta förvaltningsdomstolens organisation eller arbetsformer som inte ska avgöras i plenum,

  2. riktlinjer för beredningen av målen och fördelningen av dessa på de organisatoriska enheterna samt för beredningschefs och justitiesekreterares tjänstgöring,

  3. förslag till Domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,

  4. anställning som beredningschef eller justitiesekreterare för längre tid än sex månader i de fall kollegiet inte tidigare beslutat om anställningen eller den sammanlagda tiden överstiger sex år,

  5. annat skiljande från anställningar och uppdrag än avskedande, och

  6. frågor som Högsta förvaltningsdomstolens ordförande hänskjuter till kollegiet.

Kollegiet får, om inte annat är särskilt föreskrivet, hänskjuta ärenden som avses i första stycket till plenum.

SFS 2010:1801

19 §

Ärenden som inte ska avgöras i plenum eller i kollegium eller på avdelning avgörs av Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, om de är av sådan vikt att ordföranden bör avgöra dem eller ordföranden av annat skäl har förbehållit sig beslutanderätten.

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande får hänskjuta ärenden till kollegiet. Ärenden som avser yttranden i lagstiftningsfrågor och inte är sådana att de bör handläggas i kollegium får hänskjutas till plenum.

SFS 2010:1801

20 §

Andra ärenden än de som avses i 17–19 §§ avgörs av kanslichefen.

Högsta förvaltningsdomstolen får genom bestämmelser i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över till någon annan anställd än kanslichefen att avgöra ärenden som inte är av sådan art att de bör avgöras av kanslichefen. Under samma förutsättningar får sådana ärenden lämnas över till någon som är anställd vid en annan allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten.

SFS 2017:547

21 §

I ärenden som handläggs i plenum eller i kollegium är Högsta förvaltningsdomstolen beslutför, när minst hälften av dem som ska delta är närvarande. När ärenden som är av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga vara närvarande.

SFS 2010:1801

22 §

När Högsta förvaltningsdomstolens ordförande är frånvarande får det varken fattas beslut som är av större vikt och kan anstå utan olägenhet eller utan ordförandens medgivande vidtas åtgärder som rubbar eller ändrar föreskrifter som domstolen har meddelat eller riktlinjer som domstolen har beslutat.

SFS 2010:1801

23 §

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar om föredragning i administrativa ärenden.

SFS 2010:1801

Anställningar m.m.

24 §

Bestämmelser om utnämning av justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Högsta förvaltningsdomstolen ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som justitieråd som behöver tillsättas.

Andra anställningar beslutas av Högsta förvaltningsdomstolen.

SFS 2010:1801

25 §

Vid anställning av beredningschefer och justitiesekreterare tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Beredningschefer och justitiesekreterare anställs för högst sex år. Om det finns särskilda skäl, får anställningen förlängas med ytterligare högst två år.

Om anställningen ska upphöra vid anställningstidens utgång, gäller inte 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

SFS 2020:413

26 §

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställning som kanslichef, beredningschef eller justitiesekreterare.

Beredningschef och justitiesekreterare ska vara lagfarna. Om kunskaper om ett särskilt rättsområde behövs får även den som inte är lagfaren anställas som justitiesekreterare.

SFS 2010:1801

27 §

Ersättare för justitieråd enligt 3 § tredje stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar förordnas av Högsta förvaltningsdomstolen.

SFS 2010:1801

Ledigheter m.m.

28 §

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar om ledighet för justitieråd och övrig personal med de begränsningar som följer av särskilda föreskrifter om ledighet för icke ordinarie domare.

SFS 2010:1801

29 §

När Högsta förvaltningsdomstolens ordförande är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, fullgörs uppgifterna som ordförande av det i anställningen äldsta justitierådet. Om Högsta förvaltningsdomstolen är indelad i avdelningar, fullgörs uppgifterna i stället av den i anställningen äldste ordföranden på avdelning eller av det i anställningen äldsta justitieråd som tjänstgör som ordförande på avdelning.

När en ordförande på en avdelning är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, leds arbetet på avdelningen av det i anställningen äldsta justitierådet på avdelningen.

SFS 2010:1801

30 §

Domstolsverket utövar myndighetens befogenhet enligt 4 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

SFS 2019:590

31 §

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller kanslichef, beredningschef och justitiesekreterare.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än justitieråd, kanslichef, beredningschef eller justitiesekreterare.

SFS 2010:1801

31 a §

En ordinarie domare som vill vara kvar i anställningen efter uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos Domstolsverket. Ansökan skall ges in till Domstolsverket senast fyra månader innan sökanden uppnår nämnda ålder. Om Domstolsverket anser att ansökan inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen.

SFS 2005:772

32 §

Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det finns också bestämmelser i kollektivavtal om skyldigheten för justitieråd att anmäla bisyssla. Vid tillämpningen av avtalsbestämmelserna om bisyssla är regeringen arbetsgivare för ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen arbetsgivare för de övriga justitieråden.

SFS 2019:137

Överklagande av administrativa beslut

33 §

Högsta förvaltningsdomstolens beslut i andra administrativa ärenden än anställningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Beslut om indelningen av anställda på organisatorisk enhet, om att ett visst mål ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål får inte överklagas.

SFS 2010:1801

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:378

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996, då förordningen (1979:568) med instruktion för Regeringsrätten skall upphöra att gälla.

SFS 1997:426

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 1998:1223

Denna förordning träder i kraft d. 2 nov. 1998.

SFS 2001:42

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001.

SFS 2001:1021

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:240

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:772

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1416

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden om anställning av kanslichef eller regeringsrättssekreterare som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2007:1085

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:305

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2009:349

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2010:1801

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2017:547

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:427

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:137

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2019.

SFS 2019:590

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:413

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.