Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion

Utkom från trycket den 4 juni 1996
Utfärdad den 23 maj 1996.
<kgp:reprint>Omtryck i SFS 2001:984.</kgp:reprint>

Organisation m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt SFS1999-0085

I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, hovrättsråd, patentråd, tekniska råd, hovrättsassessorer, adjungerade råd, andra adjungerade ledamöter, hovrättsfiskaler och andra anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om hovrättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

SFS 2019:364

Hovrättspresidenten är administrativ chef för hovrätten. Hovrättspresidenten ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att hovrätten hushållar väl med statens medel.

SFS 2007:1086

Hovrättspresidenten är skyldig att vid hovrätten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

SFS 2007:1086

Vid var och en av hovrätterna finns det antal avdelningar som hovrätten bestämmer samt en administrativ enhet. För den administrativa enheten finns en chef.

SFS 1998:1802

En avdelning består av ordinarie ledamöter, hovrättsassessorer, adjungerade råd eller andra adjungerade ledamöter, hovrättsfiskaler och annan personal enligt vad hovrätten bestämmer.

Hovrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för en viss tidsperiod.

SFS 2019:364

En nämndeman som har utsetts för tjänstgöring i domstolen ska genomgå introduktionsutbildning innan tjänstgöringen påbörjas.

Om en nämndeman har genomgått introduktionsutbildningen ska han eller hon genomgå repetitionsutbildning inom sex månader efter tjänstgöringperiodens början.

Hovrätten ska, efter samråd med Domstolsverket, ansvara för att nämndemännen ges introduktions- och repetitionsutbildning och regelbunden information.

SFS 2014:1354

Chef för en avdelning är hovrättspresidenten eller en hovrättslagman. Om det på en avdelning som inte leds av hovrättspresidenten finns flera hovrättslagmän, bestämmer hovrätten vem av hovrättslagmännen som är chef för avdelningen. Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänstgöring.

Uppgifter som innefattar chefskap över ordinarie domare får utövas endast av hovrättspresidenten eller en hovrättslagman.

SFS 2018:428

[Upphävd g. F (2018:428).]

SFS 2018:428

Chefen för avdelningen ska, enligt de riktlinjer som hovrätten beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med hovrätterna, se till att hovrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbildning och ge vitsord över deras tjänstgöring.

Hovrätten ska, enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med hovrätterna, se till att adjungerade råd får en utvecklande och meriterande tjänstgöring i hovrätten. Hovrätten ska också ge vitsord över tjänstgöringen.

För varje hovrättsfiskal och adjungerat råd ska hovrätten utse en ledamot som handledare. Den som utses till handledare ska ha ett särskilt intresse och i övrigt vara lämplig för uppdraget.

SFS 2019:364

Chefen för avdelningen skall ha en ställföreträdare som biträder honom eller henne i arbetet. Ställföreträdare är en lagman eller en vice ordförande.

Vice ordförandena skall enligt de anvisningar som hovrätten meddelar också särskilt följa rättskipningen på hovrättens avdelningar och verka för en enhetlig rättstillämpning.

SFS 1998:1802

I en arbetsordning ska hovrätten meddela de föreskrifter som behövs om hovrättens organisation och formerna för hovrättens verksamhet.

En hovrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden.

SFS 2007:1086

Myndighetsförordningens tillämpning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1086

Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas på hovrätterna:

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om arbetsgivarpolitik,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

21 § om myndighetens beslut.

Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

SFS 2007:1086

Fördelningen av mål och ärenden

Mål och ärenden ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

Kriterierna för fördelningen av mål och ärenden ska framgå av arbetsordningen.

SFS 2018:428

[Upphävd g. F (2003:325).]

SFS 2003:325

[Upphävd g. F (2003:325).]

SFS 2003:325

[Upphävd g. F (2003:325).]

SFS 2003:325

[Upphävd g. F (2018:428).]

SFS 2018:428

Handläggningen av mål och ärenden

För varje mål och ärende skall det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare.

Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett effektivt sätt.

SFS 2003:325

En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av mål och ärenden. Han eller hon får dock inte

 1. besluta om handräckning i tvistemål eller användning av tvångsmedel i brottmål, när fråga om detta väcks i hovrätten,

 2. hålla muntliga förhör enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken,

 3. avvisa utredning,

 4. avvisa ombud, biträden eller försvarare,

 5. döma ut viten eller andra påföljder med anledning av att förelägganden inte följs,

 6. förordna om annan personutredning än sådan som avses i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

 7. besluta i fråga om inhämtande av yttrande av en sakkunnig i mål eller ärende i mark- och miljödomstol, och

 8. besluta i fråga om undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Om det finns särskilda skäl, ska domaren till avdelningen hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva.

SFS 2010:989

Ett avräkningsunderlag enligt 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall upprättasav referenten.

SFS 2000:680

Hovrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att på eget ansvar bereda mål eller ärenden på de sätt som anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en domstolssekreterare får dock inte avse

 1. förordnande eller byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde eller offentlig försvarare,

 2. beviljande av rättshjälp, eller

 3. förordnande om personutredning i brottmål.

Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som kräver särskild kunskap eller erfarenhet. Om en fråga som kräver särskild kunskap eller erfarenhet uppkommer ska den som är ansvarig för beredningen genast anmäla frågan för den ansvariga domaren. Detsamma gäller en fråga som bör hänskjutas till avdelningen. Hovrätten meddelar ytterligare anvisningar om när en sådan anmälan ska göras.

SFS 2017:548

Hovrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att på eget ansvar

 1. föra dagböcker,

 2. i den utsträckning som hovrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

 3. underteckna och expediera

  1. kallelser, förelägganden och andra meddelanden, dock inte underteckna kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,

  2. förordnanden av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde och offentlig försvarare,

  3. beslut om personutredning och läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., samt begäran om yttrande från Kriminalvården enligt 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,

 4. fullgöra hovrättens uppgifter i samband med delgivningar,

 5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,

 6. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,

 7. utfärda lagakraft- och diariebevis,

 8. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

 9. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och om ersättning till tolkar,

 10. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

 11. ta emot överklaganden av hovrättens domar eller beslut och pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och, om så är fallet, vidta de åtgärder som behövs,

 12. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol när det gäller underrättelser och anteckningar om felsända skrivelser, och

 13. förordna tolk.

SFS 2017:548

När ett mål eller ärende ska föredras, görs detta av en lagfaren anställd, ett patentråd eller ett tekniskt råd.

SFS 2016:237

Ett mål eller ärende skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller ärende eller en fråga som har kommit upp i målet eller ärendet skall handläggas med förtur, om målet, ärendet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål och ärenden som är förtursmål eller förtursärenden bestäms i arbetsordningen.

Frågor om prövningstillstånd enligt 49 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken och 39 § lagen (1996:242) om domstolsärenden ska tas upp så snart det kan ske.

SFS 2010:989

En dom eller ett beslut skall meddelas så snart det kan ske, om avgörandet har träffats efter en föredragning.

Kan domen eller beslutet inte meddelas inom sex veckor efter föredragningen med hänsyn till målets, ärendets eller frågans omfång eller art i övrigt eller av något annat särskilt skäl, får hovrätten bestämma att domen eller beslutet skall meddelas senast inom viss angiven tid. Denna får inte vara längre än som är oundgängligen nödvändigt.

Vid handläggning med tre eller flera ledamöter ska minst en av dem vara en ordinarie domare i hovrätt eller en hovrättspresident, en hovrättslagman eller ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av regeringen för viss tid. Ytterligare minst en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. Med en ordinarie domare jämställs här ett hovrättsråd eller en rådman i tingsrätt som har anställts av regeringen för viss tid eller ett hyresråd.

SFS 2018:428

Hovrättspresidenten bör delta när hovrätten avgör mål som tas upp av hovrätten som första domstol eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets art.

Handläggningen av administrativa ärenden

Administrativa ärenden avgörs av hovrättspresidenten.

Hovrättspresidenten får hänskjuta ärenden till kollegium.

SFS 2004:1211

Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrättslagmännen, hovrättsråden, patentråden, de tekniska råden, hovrättsassessorerna, de adjungerade råden och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader och chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också sådana hovrättslagmän, hovrättsråd, patentråd och tekniska råd som har anställts av regeringen för en viss tid.

SFS 2019:364

Kollegium består av hovrättspresidenten som ordförande, en eller flera hovrättslagmän, dock högst fyra, och chefen för den administrativa enheten.

För varje annan ledamot än hovrättspresidenten och chefen för den administrativa enheten skall det finnas en personlig ersättare, som träder in vid förfall för ledamoten. Ersättaren skall vara en hovrättslagman eller, om en sådan inte finns att tillgå, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

Plenum utser ledamöterna och ersättarna i kollegiet. Ledamöterna och ersättarna skall vara anställda i hovrätten och tjänstgöra där. De utses för högst ett år i sänder.

SFS 2004:1211

[Upphävd g. F (2004:1211).]

SFS 2004:1211

[Upphävd g. F (2004:1211).]

SFS 2004:1211

Administrativa ärenden skall avgöras med iakttagande av den enskilde domarens självständighet i dömande och rättstillämpande uppgifter.

Hovrättspresidenten skall samråda med kollegiet innan han eller hon avgör ärenden som avser

 1. viktigare frågor om hovrättens organisation eller arbetsformer, eller

 2. arbetsordningen.

Innan ärenden om godkännande för anställning av hovrättsassessorer avgörs skall samråd ske med cheferna för de avdelningar där fiskalen under längre tid har tjänstgjort som adjungerad ledamot.

SFS 2004:1211

[Upphävd g. F (2004:1211).]

SFS 2004:1211

[Upphävd g. F (2004:1211).]

SFS 2004:1211

Hovrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden. En avdelnings sammansättning när ett administrativt ärende avgörs bestäms av hovrättspresidenten.

SFS 2017:548

I administrativa ärenden som efter att ha hänskjutits av hovrättspresidenten handläggs i kollegium är hovrätten beslutför när minst hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande.

SFS 2004:1211

Administrativa ärenden som handläggs i kollegium avgörs efter föredragning om inte hovrättspresidenten bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som hovrättspresidenten utser.

SFS 2004:1211

Anställningar

[Upphävd g. F (2010:1802).]

SFS 2010:1802

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-0907

Bestämmelser om utnämning av hovrättspresident, hovrättslagman, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, övriga hovrättsråd, patentråd och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Hovrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en hovrättslagman, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, ett hovrättsråd, ett patentråd eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

SFS 2016:1354

Hovrättspresidenten får förordna en ordinarie domare i en annan allmän domstol eller i en allmän förvaltningsdomstol eller ett hyresråd att tjänstgöra i hovrätten, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss tid eller för särskilt angivna uppgifter.

SFS 2017:548

Andra anställningar beslutas av hovrätten.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva en anställning som chef för den administrativa enheten eller som hovrättsfiskal.

SFS 2001:984

Vid anställning av hovrättsassessorer och hovrättsfiskaler tillämpas inte 6 och 7 §§ anställningsförordningen (1994:373).

En ansökan om anställning som hovrättsfiskal upphör att gälla sex månader efter den dag då den har kommit in till hovrätten. När en ansökan har upphört att gälla skall sökanden underrättas om det.

SFS 2001:984

Som hovrättsassessor får endast den anställas som har tjänstgjort

 1. under ett år som hovrättsfiskal,

 2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt, och

 3. under ett år som adjungerad ledamot i hovrätt.

En kammarrättsassessor får anställas för att utföra en hovrättsassessors arbetsuppgifter.

För fiskal som har tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort minst ett år som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal före den tid som han eller hon vill tillgodoräkna sig.

SFS 2020:958

Som hovrättsfiskal får anställas endast den som

 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och

 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469).

Hovrätten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2, om det finns särskilda skäl.

Hovrättsfiskalen ska vara provanställd enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd med en prövotid om sex månader. En hovrättsfiskal som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöring enligt förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna ska inte vara provanställd.

En kammarrättsfiskal som har avslutat sin provanställning får utföra en hovrättsfiskals arbetsuppgifter.

SFS 2008:423

Som adjungerat råd får följande personer anställas:

 1. en åklagare,

 2. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,

 3. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller

 4. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Anställningen som adjungerat råd omfattar tjänstgöring i hovrätten och i tingsrätt.

Ett adjungerat råd ska anställas för en begränsad tid om ett år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst ett år och sex månader. Vid anställning som adjungerat råd gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

SFS 2019:364

När hovrättspresidenten är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, utövas anställningen av den främste av hovrättens tjänstgörande ordinarie ledamöter, om regeringen inte har anställt en annan vikarie.

Om en ledamot är ledig, ska han eller hon i första hand ersättas genom att arbetsuppgifterna omfördelas.

När det gäller hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, patentråd och tekniska råd får hovrätten anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie för hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning anlitas eller anställs ett hovrättsråd. Som ersättare eller vikarie för patentråd anlitas eller anställs ett patentråd. Som ersättare eller vikarie för tekniska råd anlitas eller anställs ett tekniskt råd.

I stället för ett ledigt hovrättsråd tjänstgör en hovrättsassessor.

SFS 2016:237

Hovrätten får förordna följande personer till adjungerad ledamot:

 1. den som är eller har varit ordinarie domare,

 2. den som är eller har varit lagman eller rådman som har anställts av regeringen för en viss tid,

 3. den som har anställts som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som tingsfiskal, förvaltningsrättsfiskal, rådman eller lagman,

 4. en åklagare,

 5. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,

 6. en ledamot av Sveriges advokatsamfund,

 7. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, eller

 8. den som förut har varit adjungerad.

Hovrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till adjungerad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som hovrättsfiskal men som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket 3, om någon behörig ledamot inte finns att tillgå.

SFS 2019:364

Innan en nämndeman påbörjar en tjänstgöringsperiod i domstolen ska hovrätten inhämta uppgifter om honom eller henne ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

SFS 2014:907

Tjänstgöringsskyldighet m.m.

[Upphävd g. F (2010:989).]

SFS 2010:989

Hovrättsassessorer är skyldiga att tjänstgöra som justitiesekreterare i Högsta domstolen, som lagman eller rådman i tingsrätt, som ledamot i en annan hovrätt än den de hör till under högst ett år samt som hyresråd under högst sex månader.

Hovrättsassessorer är också i övrigt skyldiga att utföra domaruppgifter i en tingsrätt.

SFS 2010:1802

Hovrättsfiskaler som har tjänstgjort minst ett år är skyldiga att tjänstgöra som hovrättsassessor och som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt.

SFS 2001:984

Ett adjungerat råd som har tjänstgjort minst sex månader i hovrätten är skyldig att tjänstgöra i tingsrätt.

SFS 2019:364

Hovrättsassessorer eller hovrättsfiskaler är skyldiga att avbryta en pågående tjänstgöring i en tingsrätt eller en hyresnämnd för att ta emot ett förordnande i hovrätten eller ett annat förordnande i en tingsrätt eller en hyresnämnd under hovrätten.

Ledigheter

Om inte regeringen eller Domstolsverket enligt särskilda föreskrifter om ledighet för domare skall besluta om ledigheten, beslutar hovrätten om ledighet för egen personal.

SFS 1996:1121

[Upphävd g. F (1996:1121).]

SFS 1996:1121

[Upphävd g. F (1996:1121).]

SFS 1996:1121

Anställningars upphörande m.m.

Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning prövas när det gäller hovrättspresidenten av regeringen och i övriga fall av Domstolsverket.

Domstolsverket utövar också myndighetens befogenhet enligt 4 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

SFS 2019:591

[Upphävd g. F (2010:989).]

SFS 2010:989

[Upphävd g. F (2001:984).]

SFS 2001:984

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller hovrättsassessorer, adjungerade råd, andra adjungerade ledamöter och hovrättsfiskaler.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än ordinarie domare och sådana anställda som avses i första stycket.

En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av hovrätten när det gäller andra ordinarie domare än hovrättspresidenten och när det gäller anställda som avses i första stycket.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det gäller hovrättspresidenten.

SFS 2019:364

En ordinarie domare som vill vara kvar i anställningen efter uppnådd ålder för avgångsskyldighet skall ansöka om detta hos Domstolsverket. Ansökan skall ges in till Domstolsverket senast fyra månader innan sökanden uppnår nämnda ålder. Om Domstolsverket anser att ansökan inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen.

SFS 2005:770

Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller hovrättspresidenter.

SFS 2019:138

Överklagande av administrativa beslut

Hovrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Hovrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överklagas hos Domarnämnden. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

SFS 2008:423

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:379

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion.

3. I vattenmål som avses i 4 § första meningen och 5 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291) tillämpas bestämmelserna i 19 § 7 och 8 förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion i deras lydelse före d. 1 jan. 1984.

4. I fråga om den som har antagits som fiskal före den 1 januari 1985 gäller 51 § förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion i sin lydelse före d. 1 jan. 1985.

5. Den som har antagits som hovrättsfiskal före d. 1 juli 1990 får förordnas till hovrättsassessor efter sex månaders tjänstgöring som adjungerad ledamot, om han eller hon har tjänstgjort under minst två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt.

SFS 1996:1121

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:427

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 1998:1224

Denna förordning träder i kraft d. 2 nov. 1998.

SFS 1998:1377

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1802

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:85

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 1999:701

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1386

Denna förordning träder i kraft d. 1 feb. 2000. För den som har anställts som hovrättsfiskal före d. 1 feb. 2000 gäller äldre bestämmelser. För den som anställs som hovrättsfiskal under perioden d. 1 feb. 2000–d. 31 aug. 2001 gäller följande tjänstgöringsperiod i tingsrätt för att få antas till hovrättsassessor

1. ett år och två månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 feb. 2000 t.o.m. d. 30 april 2000,

2. ett år och fyra månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 maj 2000 t.o.m. d. 31 aug. 2000,

3. ett år och sex månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 sep. 2000 t.o.m. d. 31 dec. 2000,

4. ett år och åtta månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden 1 jan. 2001 t.o.m. d. 30 april 2001, samt

5. ett år och tio månader för en hovrättsfiskal som anställs under tiden d. 1 maj 2001 t.o.m. d. 31 aug. 2001.

SFS 2000:114

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2000.

SFS 2000:365

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:680

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:68

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001.

SFS 2001:984

(Omtryck).

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. För den som har anställts som överrättsnotarie före d. 1 jan. 2002 tillämpas förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna.

3. För en hovrättsfiskal som har fullgjort tjänstgöring som överrättsnotarie enligt förordningen om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna skall tiden som överrättsnotarie jämställas med tid som hovrättsfiskal.

4. För den som före d. 1 jan. 2002 påbörjat tjänstgöring som adjungerad ledamot i hovrätt gäller äldre bestämmelser.

SFS 2002:73

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2003:241

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:325

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:1211

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:674

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2005.

SFS 2005:770

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:1016

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1419

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden om anställning av hovrättsassessorer och hovrättsfiskaler som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2007:1086

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:423

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:783

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2009:882

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:989

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2010:1802

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1812

(Utkom d. 17 dec. 2010.)

SFS 2014:907

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2014.

2. Bestämmelsen i 44 a § tillämpas första gången för de nämndemän som utses 2014 för en tjänstgöringsperiod som börjar d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1354

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Bestämmelsen i 4 a § första stycket tillämpas första gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar d. 1 jan. 2016, även omvalda nämndemän.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod upphör senast d. 31 dec. 2015.

SFS 2014:1404

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:237

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2016:1354

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2017.

SFS 2017:548

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:138

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2019.

SFS 2019:364

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2019:591

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:958

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.