Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:1620) om offentligt biträde

Utkom från trycket den 7 januari 1997
utfärdad den 12 december 1996.

Denna lag tillämpas när offentligt biträde skall förordnas i ett mål eller ärende enligt särskild föreskrift i lag.

Bestämmelserna i denna lag gäller om inte annat är särskilt föreskrivet.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se BrB 37:9, Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m.m.36 §, Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av vård eller behandling15 §, Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av straff m.m.27 §, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall42 §, Smittskyddslag (2004:168) 8:9, Utlänningslag (2005:716) 18:1, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga39 §, Lag 2022:700 om särskild kontroll av vissa utlänningar 6:6, Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård38 a §, Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård22 a §, Lag (1988:688) om kontaktförbud7 a § – Ang. 2 st. se Utlänningslag (2005:716) 18:1,3 och 4.

Rättsfall:

Äldre rätt: Rättshjälp genom offentligt biträde kunde inte beviljas i resningsärende R 19822:6.

Migrationsverkets åtgärd att stryka en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kunde förordnas som offentliga biträden ansågs ej utgöra ett överklagbart beslut HFD 2020:34.

Beslut enligt denna lag fattas av den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet utom i fall som avses i 6 §.

Offentligt biträde förordnas efter ansökan eller när det annars finns anledning till det.

Ansökan kan göras av den som biträde skall förordnas för eller av någon annan som får föra talan i målet eller ärendet. Ansökan skall ges in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet.

Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde skall överlämna ansökan med ett eget yttrande till behörig myndighet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Rättshjälp genom offentligt biträde i ärende om avvisning enl. utlänningslagen omfattade ej ansökan om resning R 1990:86 – Förvaltningsdomstol ej behörig att bevilja rättshjälp genom offentligt biträde i överklagat ärende ang. förvar enl. utlänningslagen R 1995:72.

Förordnas offentligt biträde betalar staten kostnader för biträdet samt för utredning som är skäligen påkallad för att ta till vara huvudmannens rätt, om utredningen inte kan erhållas genom den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet.

Den som har medverkat vid utredning som anges i första stycket har rätt till ersättning av allmänna medel enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se F 1997:4058 § här nedan.

Bestämmelserna i 26-29 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) om förordnande och byte av rättshjälpsbiträde och om ersättning till rättshjälpsbiträde skall tillämpas i fråga om offentligt biträde.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om ersättning till offentligt biträde för tid före förordnandet R 19852:23 (plenum) – Ang. ersättning till offentligt biträde som yrkesmässigt drev juridisk verksamhet utan egentlig kontorsorganisation R 19852:47 – Vid fastställande av ersättning till offentligt biträde i KamR togs inte hänsyn till arbete som avsåg genomgång av länsrättens dom R 19852:48 – Ersättning till offentligt biträde i LVU-mål för arbete bestämdes med ledning av den timkostnadsnorm som gällde enligt den s.k. tvistemålstaxan R 1993:37.

Fråga betr. ersättning för tidsspillan om offentligt biträde borde ha utnyttjat del av restid till arbete MIG 2008:4 – Fråga om biträdes rätt till ersättning för översättning och genomgång med huvudmannen av Migrationsverkets beslut i samband med överklagande till migrationsdomstolen MIG 2008:8 – Ej ersättning för rutinmässigt och ringa arbete utfört efter KamR:ns dom R 2009:52 – Ersättning för utlägg avseende tolkkostnader med belopp som motsvarade minsta bokningsbara tolktid ansågs som skälig MIG 2017:22 – Underrätts förhandsbesked beträffande ersättning av merkostnader för offentligt biträde tillika distansbiträde ansågs gälla även under målets fortsatta handläggning i överinstans HFD 2019:2 – Offentligt biträde kan i vissa fall beviljas ersättning för arbete i frågan om återreseförbud under förutsättning att förordnandet fortfarande gäller MIG 2020:8 – Fråga om vad som är skälig ersättning till offentligt biträde för utlägg, bl.a. avseende utlägg för tolk MIG 2020:12 – Ett förordnande som offentligt biträde för förvarstagen person ansågs omfatta åtgärd att överklaga beslut om övervakat besök enl. utlänningslagen (2005:716)11:4MIG 2020:13 – Fråga i vilken utsträckning ett s.k. distansbiträde har rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i överrätt HFD 2020:67 I, II – Fråga om ersättning för resa och tidsspillan för offentligt biträde som kallats att närvara per telefon vid en muntlig förhandling men i stället inställt sig på samma plats som sin huvudman MIG 2020:23.

Offentligt biträde beslutar om att sådan utredning som avses i 4 § första stycket skall utföras.

Domstols eller myndighets beslut enligt denna lag överklagas i samma ordning som gäller för överklagande av dom eller beslut i det mål eller ärende i vilket biträdet har förordnats.

Hovrättens eller kammarrättens beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde får inte överklagas. Hovrätten eller kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken respektive 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Beslut av biträde i fråga om utredning enligt 4 § får inte överklagas.

Ett beslut enligt denna lag får överklagas av den som är enskild part och av Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part.

SFS 2005:76

Ett offentligt biträde som har överklagat ett beslut om ersättning får i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk endast om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2005:76

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1620

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 2005:76

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2005.

2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 8 § i dess äldre lydelse.