Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Utkom från trycket den 19 juni 1997
Utfärdad den 5 juni 1997

Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till offentlig försvarare och om den tilltalades ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ersättning till offentliga försvarare

Domstolsverket fastställer den taxa som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. Domstolsverket fastställer också hur tidsspillan skall beräknas.

Anmärkt författning:

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:9) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrättDomstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:10) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg – Ang. beräkning av ersättning för tidsspillan DVFS 2021:8, anm. vid 19 § rättshjälpsförordningen (1997:404) under RB 18:.

Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller även för kostnadsräkningar från offentliga försvarare.

Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Rättsfall:

H 2008:223 anm. vid RB 21:10.

En offentlig försvarare har rätt till förskott på sin ersättning med ett skäligt belopp, om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som har lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.

Återbetalning till staten

Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till en offentlig försvarare till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet skall försvararen snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad försvararen slutligen tillerkänns i ersättning skall det överskjutande beloppet snarast återbetalas till staten.

Närmare föreskrifter om förfarandet för verkställighet av beslut om betalning till staten enligt bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken beslutas av Domstolsverket efter samråd med Skatteverket.

SFS 2003:986

Den tilltalades återbetalningsskyldighet

Den gräns för återbetalning som avses i 31 kap. 1 § femte stycket rättegångsbalken är 250 kr.

SFS 2005:82

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:406

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 1999:324

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1999.

SFS 2003:986

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:82

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2022:1508

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

Hänvisad författning:

Ang. återgäldande till statsverket se 31:1, 3, 5–9, 11 – KK (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar etc. efter 18:.