Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

Utkom från trycket den 19 juni 1997
Utfärdad den 5 juni 1997

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till offentlig försvarare och om den tilltalades ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ersättning till offentliga försvarare

2 §

Domstolsverket fastställer den taxa som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. Domstolsverket fastställer också hur tidsspillan skall beräknas.

Anmärkt författning:

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:23) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrättDomstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:24) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg – Ang. beräkning av ersättning för tidsspillan DVFS 2020:22, anm. vid 19 § rättshjälpsförordningen (1997:404) under RB 18:.

3 §

Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller även för kostnadsräkningar från offentliga försvarare.

Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Rättsfall:

H 2008:223 anm. vid RB 21:10.

4 §

En offentlig försvarare har rätt till förskott på sin ersättning med ett skäligt belopp, om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som har lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.

Återbetalning till staten

5 §

Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till en offentlig försvarare till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet skall försvararen snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad försvararen slutligen tillerkänns i ersättning skall det överskjutande beloppet snarast återbetalas till staten.

Närmare föreskrifter om förfarandet för verkställighet av beslut om betalning till staten enligt bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken beslutas av Domstolsverket efter samråd med Skatteverket.

SFS 2003:986

Den tilltalades återbetalningsskyldighet

6 §

Den gräns för återbetalning som avses i 31 kap. 1 § femte stycket rättegångsbalken är 250 kr.

7 §

[Upphävd g. F (2005:82).]

SFS 2005:82

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:406

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 1999:324

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1999.

SFS 2003:986

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:82

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

Hänvisad författning:

Ang. återgäldande till statsverket se 31:1, 3, 5–9, 11 – KK (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar etc. efter 18:.