Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:453.

Utkom från trycket den 15 december 1997
Utfärdad den 4 december 1997

Inledande bestämmelser

Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

 1. skattebrottslagen (1971:69),

 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1–4 och 10 §§ och 15 kap. 10–13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

 5. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt

  • lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

  • lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller

  • lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,

 6. 11 kap. 5 § brottsbalken,

 7. lagen (2014:836) om näringsförbud,

 8. folkbokföringslagen (1991:481),

 9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och

 10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

SFS 2020:1067

Förundersökning

Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel.

SFS 2006:580

Tvångsmedel

Rubriken införd g. SFS2006-0580

Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas.

<kgp:refblock>

Förutv. 3 § nu 5 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:580

Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genomsökningen på distans avser.

SFS 2022:319

Förenklad brottsutredning

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-0580

Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 3 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:580

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0453

Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2–5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 4 §.

</kgp:refblock>

SFS 2017:453

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

Rubriken införd g. SFS2020-0376

Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som

 1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller

 2. sker systematiskt.

SFS 2020:376

Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna.

SFS 2020:376

En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

SFS 2020:376

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1024

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:517

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1999:95

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2003:665

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:924

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 2006:580

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2014:846

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2017:453

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:688

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:317

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2020:376

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2020.

SFS 2020:549

Denna lag träder i kraft d. 22 juni 2020.

SFS 2020:1067

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2022:319

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2022.