Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 1998:1704

Utkom från trycket den 29 december 1998
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut 1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 1997/98:174 och 175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga 3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

överenskommelse Fysiska personer

 

 

59. Organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

 

Medlemmar i en inspektionsgrupp och observatörer under inspektion

 

Fördraget den 10 september 1996 om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

 

60. –

 

Medlemmar i en undersökningsdelegation

 

Konventionen den 18 september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1704

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 såvitt avser punkt 60 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PIERRE SCHORI
Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)