Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

Utkom från trycket den 15 mars 2005
utfärdad den 24 februari 2005.

Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om

  1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,

  2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part,

  3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och

  4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt

    31 kap. 1 och 11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersättning enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1413

Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol om att

  1. avvisa en försvarare eller ogilla en framställning om att avvisa en försvarare, och

  2. återkalla ett förordnande av offentlig försvarare eller ogilla en framställning om att ett sådant förordnande skall återkallas.

Justitiekanslern får överklaga beslut enligt 1 och 2 §§ särskilt. Vid ett sådant överklagande tillämpas de regler som gäller för ett särskilt överklagande från part, dock med följande avvikelser.

Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part.

I fråga om krav på anmälan om missnöje vid överklagande av ett beslut av domstol tillämpas 49 kap. 6 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:73

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2005, då lagen (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken samt lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m. skall upphöra att gälla.

2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller de gamla lagarna.

SFS 2011:1413

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.