Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:47

Utkom från trycket den 28 februari 2006
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 1 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145.

1 §

2) Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

2)

Senaste lydelse 2000:564.

Kan det antas att det vid förhandling kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100), får rätten, om det bedöms vara av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs, förordna att förhandlingen i vad den angår uppgiften skall hållas inom stängda dörrar. Även i annat fall får förhandling hållas inom stängda dörrar, om sekretessen gäller enligt 7 kap. 22 eller 23 §, 8 kap. 17 § eller 9 kap. 15 eller 16 § sekretesslagen eller, i vad avser domstolsförhandling under förundersökning i brottmål eller därmed likställt mål eller ärende, enligt 5 kap. 1 eller 7 § eller 9 kap. 17 § samma lag. Förhandling skall alltid hållas inom stängda dörrar, om sekretessen gäller enligt 9 kap. 3 § andra stycket samma lag och det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjs vid förhandlingen.

Förhör med den som är under femton år eller lider av en psykisk störning får hållas inom stängda dörrar.

Är eljest för särskilt fall föreskrivet, att förhandling må hållas inom stängda dörrar, vare det gällande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:47

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)