Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Denna lag upphör enligt Lag (2014:912) att gälla den 10 januari 2015.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2014:912).

Utkom från trycket den 7 mars 2006
utfärdad den 23 februari 2006.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1) (Bryssel I-förordningen),

  1)

  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

 2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner2) (Brysselkonventionen),

  2)

  EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

 3. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område3) (2007 års Luganokonvention),

  3)

  EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar4) (förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

  4)

  EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

 5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 5)

  5)

  EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).

SFS 2009:1313

Reservforum

Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

SFS 2010:580

Erkännande och verkställighet enligt bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen eller 2007 års Luganokonvention

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1313. SFS2009-1313

Särskild vägransgrund

Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 ska ett avgörande som rör ett civilrättsligt anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i en annan stat inom ramen för ett brottmål som avser ett icke uppsåtligt brott mot någon som

 1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,

 2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och

 3. inte har haft tillfälle att svara i målet.

SFS 2010:580

Exekvaturförfarande

Vid beslut med anledning av en ansökan enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea hovrätt bestå av en lagfaren domare.

SFS 2010:580

Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5.

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har gjort ansökan enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

SFS 2010:580

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5. Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

SFS 2010:580

Verkställighet

Har en ansökan enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande ska förklaras vara verkställbart bifallits, ska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd ska i stället bestämmelserna om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd tillämpas.

SFS 2010:580

Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart, skall hovrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget på grund av ett skrivfel eller liknande, skall intyget rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

Återkallelse av intyg

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid mot de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln, skall intyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas, skall parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Verkställighet

Har ett utländskt avgörande intygats vara en europeisk exekutionstitel, skall avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av artikel 21 eller 23 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:74

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006, då lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden skall upphöra att gälla.

SFS 2006:743

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:446

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2009:1312

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1312 träder enl. F 2009:1316 i kraft d. 1 jan. 2010.)

SFS 2009:1313

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1313 träder enl. F 2011:404 i kraft d. 1 maj 2011.)

SFS 2009:1316

(Utkom d. 8 dec. 2009.)

SFS 2010:580

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2011:404

(Utkom d. 19 april 2011.)