Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:90

Utkom från trycket den 7 mars 2006
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 23 februari 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

dels att 19 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 17 och 22 a §§, av följande lydelse.

2) Kammarrätten får förordna anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att enligt vad som närmare framgår av andra stycket på eget ansvar bereda mål eller ärenden på sätt som anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en domstolssekreterare får dock inte avse frågor om offentligt biträde och rättshjälp.

2)

Tidigare 17 § upphävd genom 2003:326.

Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som kräver särskild kunskap eller erfarenhet. Uppkommer en fråga som kräver särskild kunskap eller erfarenhet skall den som är ansvarig för beredningen genast anmäla frågan för den ansvarige domaren. Detsamma gäller en fråga som bör hänskjutas till avdelningen. Kammarrätten meddelar ytterligare anvisningar om när en sådan anmälan skall göras.

3) Målen avgörs efter föredragning. Om en muntlig förhandling äger rum får föredragningen begränsas.

3)

Senaste lydelse 2003:326.

Målen föredras av anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Vid förstärkt sammansättning i Migrationsöverdomstolen enligt 16 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) skall presidenten eller en lagman vara ordförande. Övriga ledamöter skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:90

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)