Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:148

Utkom från trycket den 14 mars 2006
Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;
utfärdad den 23 februari 2006.

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. skall ha följande lydelse.

1) Reseersättning, traktamente och ersättning för tidsspillan får tillerkännas

1)

Senaste lydelse 2000:368.

 1. vittne,

 2. sådan sakkunnig vid allmän domstol som inte har utsetts av rätten,

 3. målsägande som skall höras i brottmål i anledning av åklagarens talan,

 4. vårdnadshavare eller annan som skall höras enligt 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och vårdnadshavare som skall höras enligt 21 kap. 1 § rättegångsbalken,

 5. den som förordnats till särskild personutredare enligt 3 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och som skall höras vid allmän domstol,

 6. förtroendeman enligt 4 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. som skall höras vid allmän domstol,

 7. den som skall höras under förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken,

 8. den som, utan att vara part, skall höras enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

 9. den som, utan att vara part, skall höras enligt lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

 10. den som skall höras enligt 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd,

 11. den som, utan att vara part, skall höras enligt lagen (1973:188) om arrende- och hyresnämnder,

 12. den som medverkar vid en utredning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde, 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) eller 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde,

 13. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndighet har inställt sig för att höras vid lagfartssammanträde eller sammanträde enligt 19 kap. 10 § jordabalken,

 14. den som, utan att vara sökande, på kallelse av sjöfartsregistret har inställt sig för att höras vid sammanträde enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009),

 15. den som, utan att vara part, skall höras under utredning som avses i 9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

 16. den som, utan att vara part, skall höras inför Jämställdhetsnämnden enligt jämställdhetslagen (1991:433),

 17. tredje man som skall höras inför kronofogdemyndigheten enligt 2 kap. 11 § utsökningsbalken.

Ersättning till vittne lämnas även i fall som avses i 36 kap. 8 § rättegångsbalken.

2) Reseersättning och traktamente får tillerkännas

2)

Senaste lydelse 1997:417.

 1. enskild part som har beviljats ersättning av allmänna medel enligt 11 kap. 6 § eller 21 kap. 12 § rättegångsbalken,

 2. misstänkt eller tilltalad i brottmål som är berättigad till ersättning enligt 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken,

 3. enskild part eller ställföreträdare för enskild part vid allmän förvaltningsdomstol eller Jämställdhetsnämnden,

 4. part som är berättigad till ersättning enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:148

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)