Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:305

Utkom från trycket den 16 maj 2006
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad 4 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

8 §

3) Kammarrätt prövar

3)

Senaste lydelse 1998:373.

  1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,

  2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

  3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet,

  4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet,

  5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i lag skall prövas av kammarrätt.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:305

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)