Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:397

Utkom från trycket den 31 maj 2006
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

52. Europol

 

Medlemmarna i Europols organ, Europols direktör, biträdande direktörer och tjänstemän

 

Konvention som utarbetats på grundval av artikel K3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) med protokoll om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen, rådets akt av den 28 november 2002 om utarbetande av ett protokoll om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän.

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:397

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARIN JÄMTIN
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)