Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:465

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 42 kap. 6 § rättegångsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

Förberedelsen har till syfte att klarlägga

  1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar till grund för sin talan,

  2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,

  3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje bevis,

  4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande och

  5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning.

Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående målets handläggning.

Rätten skall upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt. Parterna skall fortlöpande kontrollera att tidsplanen kan hållas såvitt gäller dem och deras bevisning. Om en part bedömer att tidsplanen inte kan hållas, skall detta genast anmälas till rätten. Om rätten bedömer att tidsplanen inte kan hållas, skall parterna underrättas om detta.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)