Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:501

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 48 kap. 16 och 17 §§ rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:187, bet. 2005/06:JuU41, rskr. 2005/06:263.

16 §

2) Ett föreläggande av ordningsbot bör utfärdas i den misstänktes närvaro, varvid polismannen skall ge den misstänkte tillfälle att omedelbart godkänna föreläggandet.

2)

Senaste lydelse 1968:193. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Om föreläggandet utfärdas i den misstänktes frånvaro eller om en misstänkt, som är närvarande när föreläggandet utfärdas, behöver rådrum, får polismannen ge honom eller henne tillfälle att ta ställning till frågan om godkännande senare.

17 §

3) Ett föreläggande av ordningsbot skall innehålla uppgift om den polisman som har utfärdat föreläggandet samt sådana uppgifter som avses i 6 § 2, 3 och 5. Bestämmelserna i 7–9, 11 och 12 a §§ gäller även i fråga om föreläggande av ordningsbot. Vad som sägs om åklagare i 12 a § skall därvid i stället avse polisman.

3)

Senaste lydelse 2000:299.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:501

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)