Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:580

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar2)

1)

Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

dels att nuvarande 3 och 4 §§ skall betecknas 5 och 6 §§,

dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 3 och 4 §§ skall sättas närmast före 5 och 6 §§,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, samt närmast före 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 2005:924.

  1. skattebrottslagen (1971:69),

  2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

  3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

  4. folkbokföringslagen (1991:481),

  5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt

  6. lagen (1986:436) om näringsförbud.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

4) Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

4)

Senaste lydelse 2003:665.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel.

Tvångsmedel

Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas.

Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren uppdra åt Skatteverket att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:580

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)