Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:755

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Förordning om ändring i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.;
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.1)

1)

Senaste lydelse av 1 § 1997:413 8 § 2003:913.

dels att i 1 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att i 8 § ordet ”Skatteverket” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

2) En framställning om förskott på ersättning av allmänna medel för inställelse görs hos den domstol eller nämnd där inställelsen skall ske. I sådana fall som avses i 6 § 1–6 förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. får framställningen i stället göras hos tingsrätten eller polismyndigheten i den ort där den kallade vistas eller hos Kronofogdemyndigheten. En anteckning om förskottet skall göras på kallelsen.

2)

Senaste lydelse 1996:1444.

Har en framställning om förskott gjorts hos någon annan myndighet än den domstol eller nämnd där inställelsen skall ske, skall myndigheten genast anmäla till domstolen eller nämnden när ett beslut om förskott har meddelats. Det åligger domstolen eller nämnden att återbetala förskottet till den myndighet som har meddelat förskottsbeslutet. En sådan återbetalning skall dock inte ske, om förskottet har beslutats av en tingsrätt för en inställelse vid en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:755

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)