Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1062

Utkom från trycket den 1 augusti 2006
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 20 juli 2006.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Tingsrätten får besluta att domstolen skall vara indelad i avdelningar eller andra enheter.

1)

Senaste lydelse 1998:1804.

Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Chef för en annan enhet, i vilken ingår två eller flera domare, är den lagfarna domare som tingsrätten utser.

Den som är chef för en avdelning eller en annan enhet leder arbetet på denna samt fördelar tjänstgöringen i rätten efter samråd med domarna på avdelningen eller enheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1062

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)