Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1259

Utkom från trycket den 5 december 2006
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

dels att nuvarande 7 b § skall betecknas 7 c §,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 b §, av följande lydelse.

Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Örebro län om beslutet avser ärenden enligt

  1. vägtrafikskattelagen (2006:227),

  2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

  3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1259

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)