Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1289

Utkom från trycket den 8 december 2006
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

dels att 2, 2 a, 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 2 c och 4 a §§, av följande lydelse.

1) Arvoden betalas enligt följande.

1)

Senate lydelse 2005:1097

Uppdragstagare

 

Arvode för sammanträde (belopp per dag)

 

Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag)

 

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

500 kr

 
 

2. Nämndemän i länsrätterna och kammarrätterna

 

500 kr

 

300 kr

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

500 kr

 
 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

600 kr

 
 

5. Experter i hyresnämnderna

 

600 kr

 

180 kr

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram

 

600 kr

 
 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

600 kr

 

180 kr

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680 kr

 

180 kr

 

9. Tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål i tingsrätt och hovrätt

 

680 kr

 

180 kr

 

10. Särskilda ledamöter i länsrätterna i mål om laglighetsprövning

 

550 kr

 
 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor rörande bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Första stycket tillämpas inte i fråga om nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Till dessa uppdragstagare betalas ett belopp om 250 kr per dag.

2) Nämndemän och jurymän har rätt till ersättning för inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget.

2)

Senaste lydelse 1998:1806.

Nämndemän och jurymän med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Domstolsverket får meddela föreskrifter om när sådan ersättning skall betalas.

3) Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

3)

Senaste lydelse 2003:40 Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

Till sådana uppdragstagare som avses i 2 § 5, 8 och 9 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete.

Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100 kr per dag.

4) Domstolen eller nämnden får besluta att ersättning enligt 2–4 a §§ skall lämnas när nämndemän kallas till introduktionsutbildning och information.

4)

Senaste lydelse 1998:1221.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1289

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)