Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1396

Utkom från trycket den 15 december 2006
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:3, bet. 2006/07:CU2, rskr. 2006/07:27.

2)

Lagen omtryckt 1984:294. Senaste lydelse av lagens rubrik 1972:732.

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

  1. konkurrenslagen (1993:20),

  2. marknadsföringslagen (1995:450),

  3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

  4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

  5. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling,

  6. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

  7. försäkringsavtalslagen (2005:104),

  8. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

  9. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

  10. luftfartslagen (1957:297).

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet eller luftfartslagen. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller vad som föreskrivs i dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1396

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)