Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1410

Utkom från trycket den 19 december 2006
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 7 december 2006.

Regeringen föreskriver att 25 § åklagarförordningen (2004:1265) skall ha följande lydelse.

Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens beslut i ett anställningsärende enligt 15 § andra stycket får överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Myndigheternas beslut i andra administrativa ärenden får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1410

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)