Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1419

Utkom från trycket den 19 december 2006
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 7 december 2006.

Regeringen föreskriver att 57 § förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

2) Hovrättens beslut i ärenden om anställning av hovrättsassessorer och hovrättsfiskaler får överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322).

2)

Senaste lydelse 2003:325.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Hovrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överklagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Hovrättens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1419

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden om anställning av hovrättsassessorer och hovrättsfiskaler som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)