Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:247

Utkom från trycket den 23 maj 2007
Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.;
utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 § första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall det utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för ett läkarintyg enligt 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:247

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)