Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:387

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 17 och 21 §§ åklagarförordningen (2004:1265) skall ha följande lydelse.

Den som har avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen och förvärvat notariemeritering får antas som åklagaraspirant.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning är mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.

Åklagarmyndigheten får medge undantag från de behörighetskrav som gäller för chefsåklagare, vice chefsåklagare, kammaråklagare och assistentåklagare utom i fråga om kraven på juristexamen eller motsvarande äldre examen och notariemeritering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:387

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)