Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:973

Utkom från trycket den 30 november 2007
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om åklagarförordningen (2004:1265)1)

1)

Senaste lydelse av 25 § 2006:1410.

dels att 14 och 25 §§ ska upphöra att gälla och att rubriken närmast före 14 § ska utgå,

dels att nuvarande 9 § ska betecknas 11 a §,

dels att 1, 2, 4, 6, 12 och 13 §§ samt rubrikerna närmast före 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande lydelse,

dels att det närmast före 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda "Assistentåklagare och extra åklagare",

dels att det närmast före den nya 11 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda "Delegation till andra arbetstagare än åklagare".

Allmänna bestämmelser

I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten och i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

Åklagarmyndigheten ska verka för samordning och effektivitet inom åklagarväsendet i syfte att upprätthålla en enhetlig och sammanhållen åklagarverksamhet i landet.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska i samråd bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna.

Åklagarmyndigheten får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, meddela de föreskrifter som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och följdriktighet i åklagarverksamheten.

Åklagarmyndigheten ska när den meddelar föreskrifter utgå från att Ekobrottsmyndigheten är en självständig myndighet under regeringen.

Riksåklagaren ska, som högste åklagare under regeringen, verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.

Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten meddelar de föreskrifter, allmänna råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för att uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas rättstillämpning.

Riksåklagaren får förordna biträdande åklagare vid riksåklagarens kansli. Dessa åklagare får i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra. De får dock inte väcka eller fullfölja åtal i Högsta domstolen. Biträdande åklagare får heller inte fatta beslut på riksåklagarens vägnar i ärenden som är av principiellt intresse eller av större vikt eller som av någon annan anledning bör avgöras av riksåklagaren.

Åklagares geografiska behörighet

Åklagare inom åklagarväsendet får utföra åklagaruppgifter i hela landet.

En allmän åklagare är skyldig att ta emot uppdrag att väcka och utföra åtal som beslutas av justitiekanslern eller en justitieombudsman samt i övrigt lämna den hjälp som de begär.

Åklagarmyndigheten delar, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, in myndigheternas åklagare för jour- och beredskapstjänstgöring.

Assistentåklagare får inte delas in för sådan tjänstgöring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:973

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)