Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1000

Utkom från trycket den 4 december 2007
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

3) Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är varje svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

3)

Senaste lydelse 2006:851.

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)