Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1087

Utkom från trycket den 7 december 2007
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

dels att 2, 9, 40 och 55 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 8 a §§, av följande lydelse.

Kammarrättspresidenten är administrativ chef för kammarrätten. Kammarrättspresidenten ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att kammarrätten hushållar väl med statens medel.

Kammarrättspresidenten är skyldig att vid kammarrätten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

I en arbetsordning ska kammarrätten meddela de föreskrifter som behövs om kammarrättens organisation och formerna för kammarrättens verksamhet.

En kammarrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden.

Myndighetsförordningens tillämpning

Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas på kammarrätterna:

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om arbetsgivarpolitik,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

21 § om myndighetens beslut.

Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

Som kammarrättsassessor får anställas endast den som har tjänstgjort

  1. under ett år som kammarrättsfiskal,

  2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i länsrätt, och

  3. under ett år som adjungerad ledamot i kammarrätt.

En hovrättsassessor får anställas för att utföra en kammarrättsassessors arbetsuppgifter.

För fiskal som tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas med tjänstgöring som fiskal i länsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som fiskal i länsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort minst sex månader som länsrättsfiskal före den tid som önskas tillgodoräknas.

2) Kammarrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

2)

Senaste lydelse 2006:1418.

Kammarrättens beslut i fråga om vikariat för ordinarie domare får överklagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1087

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)