Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Denna lag upphör enligt Lag (2016:1145) att gälla den 1 januari 2017.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2016:1145).

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

I denna lag finns föreskrifter om

 • lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser (1 kap.),

 • definitioner (2 kap.),

 • tröskelvärden ( 3 kap.),

 • upphandlingsförfaranden (4 kap.),

 • ramavtal (5 kap.),

 • elektronisk auktion (5 a kap.),

 • tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m. (6 kap.),

 • annonsering av upphandling (7 kap.),

 • tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m. (8 kap.),

 • kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),

 • uteslutning av leverantörer (10 kap.),

 • kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. (11 kap.),

 • tilldelning av kontrakt (12 kap.),

 • byggkoncessioner (13 kap.),

 • projekttävlingar på tjänsteområdet (14 kap.),

 • upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),

 • avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),

 • upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och

 • tillsyn (18 kap.).

Till lagen hör följande bilagor:

 • Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)

 • Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)

 • Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)

 • Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

SFS 2010:571

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar. Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om offentlig upphandling som

 1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller

 2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som anges i lagen.

I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt samt CPC- och CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster.

I fråga om tjänstekoncessioner gäller endast 1 kap. 12 §.

SFS 2011:1030

Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Denna lag gäller inte för upphandling som

 1. omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, eller

 2. är undantagen enligt

  1 kap. 12, 21, 22 eller 23 § i den lagen.

Rättsfall:

Fråga om tillämpning av reglerna i direktiv 2004/17 eller i direktiv 2004/18C-393/06 Ing. Aigner (upphandlande enhet som omfattas av tillämpningsområdet för båda direktiven), p. 23 ff och p. 49 ff.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Rubriken införd g. SFS2011-1030

Denna lag gäller inte för upphandling som

 1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller

 2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.

SFS 2011:1030

Teletjänster

Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster.

Upphandling enligt andra internationella regler

Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av andra bestämmelser och görs enligt

 1. ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande staterna,

 2. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i ett internationellt avtal med anknytning till stationering av militär personal, eller

 3. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i en internationell organisation.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

Undantag på grund av sekretess m.m.

Rubriken införd g. SFS2011-1030

Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen.

SFS 2011:1030

Särskilda undantag

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser

 1. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet, dock gäller lagen för upphandling av finansiella tjänster med anledning av kontrakt som avses i denna punkt,

 2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för radio- och TV-program samt upphandling av sändningstid,

 3. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

 4. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

 5. anställningar,

 6. forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna verksamheten och betalas av myndigheten, eller

 7. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från en centralbank.

Med fastighet enligt första stycket 1 avses det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren till jorden skall också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare.

Rättsfall:

Ang. 1 st p. 2 C-337/06 Bayerischer Rundfunk m.fl., p. 61 f. Kontrakt om tjänstepensionsförsäkringar för kommunalt anställda ansågs inte omfattas av undantaget för anställningskontrakt, se C-271/08 kommissionen/Tyskland, p. 81 f. Samarbetsavtal mellan myndigheter ang. seismisk utredning omfattades inte av undantaget för forskning C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om tillämpning av motsvarande § på landstings upphandling av beställningscentral för sjukresor R 2000:60.

Kompletterande byggentreprenadkontrakt i samband med byggkoncessioner

Denna lag skall inte tillämpas på kompletterande byggentreprenader som varken ingår i det ursprungliga koncessionsprojektet eller det ursprungliga kontraktet om

 1. de genom oförutsedda omständigheter har blivit nödvändiga för arbetets utförande enligt beskrivningen i koncessionsprojektet eller kontraktet, förutsatt att kontraktet tilldelas den ursprungliga leverantören,

 2. de kompletterande arbetena inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upphandlande myndigheten kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller

 3. de är absolut nödvändiga för att kontraktet skall kunna fullföljas.

Undantaget i första stycket gäller dock inte om det sammanlagda värdet av kontraktet överstiger hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Allmänna bestämmelser

Principer för offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

Rättsfall:

Äldre rätt: Bristfälligt förfrågningsunderlag R 1996:100 – Krav på viss kostnadsspecifikation ansågs konkurrensbegränsande och oförenligt med denna § R 1997:40 – Krav att elleverantör skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk ansågs ej affärsmässigt motiverat R 1999:12 – Fråga, om kommun bröt mot denna lag och om rätt för leverantör till skadestånd (det positiva kontraktsintresset; beviskravet för liden skada) H 2000:712 – Fråga, om landsting bröt mot denna lag genom att avbryta ett upphandlingsförfarande H 2001:3 – R 2000:60 anm. vid 1:7 – Att endast ett anbud återstår har ansetts vara godtagbart skäl för att avbryta upphandlingen R 2008:35.

Kommun hade rätt att avbryta upphandling sedan utvärdering av inkomna anbud visat att budgeten för tjänsten skulle överskridas R 2009:43 – När anbudet med lägst pris skulle antas och två lika anbud lämnats ansågs upphandlingen kunna avgöras genom lottning R 2009:60 – Fråga om tiden mellan avtalstecknande och avtalsstart varit alltför kort HFD 2012:48 I och II – Ang. anbud som inte uppfyllt obligatoriska krav och tillämpningen av likabehandlingsprincipen HFD 2016:37 I, II.

Principen om likabehandling av anbudsgivarna kräver att samtliga anbud är förenliga med bestämmelserna i kontraktshandlingarna för att garantera en objektiv jämförelse mellan de anbud som lämnats av de olika anbudsgivarna C-243/89 kommissionen/Danmark, även kallad ”Storebælt-domen”, p. 37. Likabehandlingsprincipen innebär ett förbud mot att beakta ändringar av anbud och omständigheter som inte angetts i kontraktshandlingar eller i meddelande om upphandling C-87/94 kommissionen/Belgien, p. 89. Potentiella anbudsgivare skall underrättas om samtliga uppgifter som kommer att beaktas för att välja ut det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och om deras vikt i förhållande till varandra C-532/06 Lianakis m.fl., p. 36 ff. Likabehandlingsprincipen är tillämplig på alla etapper i upphandlingsförfarandet C-16/98 kommissionen/Frankrike, p. 107 och C-19/00 SIAC Construction, p. 34. Principen om likabehandling, som utgör grunden för direktiven om offentlig upphandling, innebär en skyldighet att lämna insyn så att den upphandlande myndigheten kan försäkra sig om att principen iakttas. C-275/98 Unitron Scandinavia och 3-S, p. 31. Av principerna om likabehandling och öppenhet följer att föremålet för varje kontrakt liksom tilldelningskriterierna skall vara klart definierade C-19/00 SIAC Construction, p. 42, C-340/02 kommissionen/Frankrike, p. 34 f, C-368/10 kommissionen/Nederländerna, p. 109 ff. Förbjudet att ändra viktningen av kriterierna efter att en första granskning av anbuden skett C-226/09 kommissionen/Irland. Anbud som lämnats av konsortium då ett av bolagen har försatts i konkurs C-396/14 MT Højgaard och Züblin. Ang. en upphandlande myndighets möjlighet att begära att anbudssökanden inkommer med handlingar, se C-336/12 Manova. Ang. den upphandlande myndighetens skyldighet att iaktta likabehandlingsprincipen vid återkallelse av anbudsinfordran C-92/00 HI, p. 42 f och C-244/02 Kauppatalo Hansel, p. 32 f. Ej diskriminering tillåta organ, som erhåller subventioner som gör det möjligt för dem att lämna betydligt lägre anbud än andra anbudsgivare, att delta i upphandlingsförfarande C-94/99 ARGE Gewässerschutz, p. 33 f. Ang. rätten för universitet, forskningsinstitut och sammanslutningar bestående av universitet och statliga myndigheter att delta i ett upphandlingsförfarande, se C-305/08 CoNISMa, p. 26 ff. Likabehandlingsprincipen utgjorde inte något hinder mot att beakta miljöskyddskriterier C-513/99 Concordia Bus Finland, p. 81 f. Förenligheten med likabehandlingsprincipen av att en person som deltagit i visst förberedande arbete inför upphandlingen deltar i själva upphandlingsförfarandet C-21/03 och C-34/03 Fabricom, p. 26 ff, C-538/13 eVigilo (anknytning mellan anbudsgivare och experter). Hänvisning till tekniska specifikationer utfärdade av nationella yrkesorganisationer ansågs vara diskriminerande mot anbudsgivare i andra medlemsstater C-225/98 kommissionen/Frankrike, p. 76 ff, krav på att vårdinrättning ska ligga i en viss kommun C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón. Även om vissa kontrakt inte omfattas av tillämpningsområdet för gemenskapsdirektiv på området för offentlig upphandling är de upphandlande myndigheter som ingår sådana kontrakt ändå skyldiga att beakta fördragets regler och i synnerhet principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet C-324/98 Telaustria och Telefonadress, C-231/03 Coname, C-264/03 kommissionen/Frankrike och C-458/03 Parking Brixen. Ang. nationella bestämmelser i vilka det föreskrivs en oförenlighet mellan sektorn för offentliga byggentreprenader och mediesektorn, se C-213/07 Michaniki.

Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

SFS 2010:571

Rätten att få delta i en offentlig upphandling

En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt bestämmelser i det land i vilket verksamheten är etablerad har rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får inte uteslutas från att delta i en offentlig upphandling endast på grund av krav på att leverantören skall vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbeten får juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn och yrkeskvalifikationer på de personer som skall utföra tjänsterna.

Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna ett anbud och att lämna ett anbud. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att sådana grupper skall ha en bestämd juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får dock begära att en grupp skall ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Rättsfall:

Direkt effektC-357/06 Frigerio Luigi, p. 28.

Beviljande av särskilda rättigheter eller ensamrätt att utöva offentlig tjänsteverksamhet

Om en upphandlande myndighet beviljar någon annan än en upphandlande myndighet särskilda rättigheter eller ensamrätt att bedriva verksamhet i det allmännas intresse, skall den handling varigenom denna rätt beviljas innehålla en bestämmelse som innebär att innehavaren av rättigheten eller ensamrätten skall iaktta principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet när den tilldelar tredje man varukontrakt.

Rättsfall:

Ang. tjänstekoncession, se bl.a. C-324/98 Telaustria och Telefonadress, C-231/03 Coname, C-458/03 Parking Brixen, C-324/07 Coditel Brabant, C-91/08 Wall.

Definitioner

Allmänna definitioner

Med anbudssökandeavses den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande, i en konkurrenspräglad dialog eller i ett urvalsförfarande enligt15 kap.

SFS 2010:571

Med anknutet företag avses

 1. företag över vilket en upphandlande myndighet har ett bestämmande inflytande,

 2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande myndighet, och

 3. företag som tillsammans med en upphandlande myndighet står under bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande myndighet direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

 1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller

 2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.

Rättsfall:

Ang. begreppet offentligt byggentreprenadkontraktC-331/92 Gestión Hotelera Internacional, C-399/98 Ordine degli Architetti m.fl., C-220/05 Auroux m.fl., p. 28 ff, C-451/08 Helmut Müller, p. 40 ff, C-306/08 kommissionen/Spanien, p. 88 ff, C-213/13 Impresa Pizzarotti.

Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen.

Rättsfall:

C-187/04 och C-188/04 kommissionen/Italien, C-451/08 Helmut Müller, p. 70 ff.

Med CPV-nomenklaturenavses den gemensamma terminologi vid offentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)1) , ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2151/20032) .

1)

EGT L 340, 16.12.2002, s. 1–562 (Celex 32002R2195).

2)

EGT L 329, 16.12.2003, s. 1–270 (Celex 32003R2151).

Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 1–3 avviker från CPV-nomenklaturen har dessa företräde.

Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier.

Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

SFS 2010:571

Med erkända organ avses sådana provnings- och kalibreringslaboratorier samt organ för inspektion och certifiering som uppfyller tillämpliga europeiska standarder.

Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.

Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som

 1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande myndigheter, eller

 2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter.

SFS 2010:571

Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i detta förfarande.

SFS 2010:571

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

 1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,

 2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och

 3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk underskrift.

SFS 2016:570

Med kontrakt enligt 10 § avses dock inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om

 1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och

 2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.

SFS 2012:392

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

 1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,

 2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

 3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Samfällighetsförening för väghållning ansågs vara upphandlande enhet H 2003:683.

Statligt fastighetsförvaltningsbolag (Akademiska hus) ansågs utgöra ett offentligstyrt organ jämställt med myndighet HFD 2017:67.

Villkor om att verksamheten finansieras eller står under kontroll av myndigheter eller offentligrättsliga organ, se C-526/11 IVD.

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Rättsfall:

Fråga om ändringar av ett befintligt kontrakt mellan den upphandlande myndigheten och en tjänsteleverantör kunde anses utgöra en ny upphandling C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur.

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

Rättsfall:

Fråga om förfarande kunde anses utgöra formgivningstävling C-340/02 kommissionen/Frankrike, p. 38 f.

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten att delta får lämna anbud.

Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten.

Rättsfall:

Beslut om tjänstekoncession ansågs ej kunna överprövas av förvaltningsdomstol HFD 2012:29.

Ang. begreppet koncession C-272/91 kommissionen/Italien. Ang. gränsdragningen mellan tjänstekoncessioner och tjänstekontrakt, se C-382/05 kommissionen/Italien (avfallshantering), C-274/09 Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler (räddningstjänst). Ang. frågan om avtal skall klassificeras som en tjänstekoncession eller ett ramavtal, se C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns, p. 67 ff, C-196/08 Acoset, p. 38 ff.

Medtjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller utförande av tjänster enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tjänster) och som inte utgör ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt enligt 21 §.

Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-tjänster skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar verksamhet som hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som är underordnad kontraktets ändamål i övrigt, skall behandlas som ett tjänstekontrakt.

Hänvisad författning:

Ang. gränsdragningen mellan tjänstekontrakt och tjänstekoncessioner, se anm. vid 17 §.

Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myndigheter.

Vid tillämpning av denna lag skall med myndighet jämställas

 1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och

 2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt

 3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2.

Rättsfall:

Ang. begreppet upphandlande enhet/myndighet och offentligrättsligt organ31/87 Beentjes, p. 8 ff (lokalt organ som ansvarar för fastighetsindelning), C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria m.fl., p. 20 ff (österrikiska statstryckeriet), C-323/96 kommissionen/Belgien (lagstiftande organ), C-353/96 kommissionen/Irland och C-306/97 Connemara Machine Turf (statligt bolag som ansvarar för och själv bedriver skogsbruk m.m.), C-360/96 BFI Holding (kommunala bolag som ansvarar för sophantering respektive vägunderhåll), C-324/98 Telaustria och Telefonadress, p. 35 f (offentligt företag över vilket staten kan utöva ett dominerande inflytande), C-380/98 University of Cambridge (universitet som delvis finansieras av offentliga medel), C-223/99 och C-260/99 Agorà och Excelsior (organ som utan vinstsyfte arrangerar mässor och utställningar), C-237/99 kommissionen/Frankrike (allmännyttigt bostadsbolag), C-470/99 Universale-Bau m.fl., p. 50 ff (bolag som åtagit sig att tillgodose allmänna intressen som inte har industriell eller kommersiell karaktär), C-214/00 kommissionen/Spanien, p. 47 ff (offentligägda affärsdrivande bolag), C-283/00 kommissionen/Spanien (statligt bolag ansvarigt för uppförande av nya kriminalvårdsanstalter m.m.), C-18/01 Korhonen m.fl., p. 40 ff (kommunalt bolag vars verksamhet består i att förvärva, bebygga och hyra ut fast egendom till företag), C-373/00 Truley (kommunalt bolag som bedriver begravningsverksamhet), C-123/03 kommissionen/Tyskland, p. 18 (regional myndighet), C-337/06 Bayerischer Rundfunk m.fl. (offentligt radio- och televisionsorgan), C-393/06 Ing. Aigner (kommunalt energiföretag), p. 34 ff, C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns (Offentliga sjukkassor), p. 40 ff. Ang. möjlighet att åberopa direktiv mot organ med koncession för allmännyttig tjänst, se C-425/12 Portgás.

Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på Internet och som innehåller information om den upphandlande myndigheten och dess upphandlingar.

Med varukontraktavses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor under förutsättning att kontraktet inte skall anses utgöra ett byggentreprenadkontrakt enligt3 § eller ett tjänstekontrakt enligt 18 § andra stycket.

Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna.

Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form.

SFS 2010:571

Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

  Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet avser

 1. a) varor som upphandlas av en central statlig myndighet, i fråga om sådana myndigheter inom försvarsområdet dock endast då kontraktet avser produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005,

 2. b) tjänster som upphandlas av en central statlig myndighet, om inte annat följer av andra stycket,

 3. varor och tjänster i andra fall än som avses i 1, eller

 4. byggentreprenader.

Vid upphandling som görs av en central statlig myndighet tillämpas samma tröskelvärde som gäller enligt första stycket 2, om upphandlingen avser

 1. sådana forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av kategori 8 i bilaga 2,

 2. sådana telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga 2, vilkas referensnummer i CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526, eller

 3. sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som avses i första stycket 1. a).

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar finns i 14 kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

SFS 2010:571

Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande myndighet

  Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon annans räkning, om mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av direkta bidrag från en upphandlande myndighet och kontraktets värde beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet avser

 1. en byggentreprenad som gäller uppförande av sjukhus, anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader för administrationsändamål, eller

 2. tjänster som har samband med en byggentreprenad som avses i 1.

Den upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att bestämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon annan än myndigheten.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

SFS 2010:571

Beräkning av värdet av ett kontrakt

Värdet av kontrakt som avses i 1 eller 2 § skall uppskattas till det totala belopp som skall betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen skall options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare skall de premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att betala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

Beräkningen av värdet av ett kontrakt skall avse värdet vid den tidpunkt då en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 § skickas ut eller, om en sådan annons inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörer till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster skall omfatta det totala värdet av kontraktet. I det totala värdet skall även värdet av monterings- och installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respektive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas samtidigt i form av delkontrakt, skall det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, skall varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna paragraf skall 15 kap. tillämpas.

Rättsfall:

Fråga om en eller flera upphandlingar C-79/94 kommissionen/Grekland. Fråga om viss tjänst utgör en självständig eller integrerad del av huvudkontraktet C-574/10 kommissionen/Tyskland, p. 44 ff.

Byggentreprenadkontrakt

Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt skall kostnaden för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upphandlande myndigheten tillhandahåller entreprenören för att entreprenaden skall kunna fullgöras räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att entreprenaden skall kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen av värdet, om det skulle medföra att lagens regler om upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på upphandlingen av dessa varor och tjänster.

Rättsfall:

Vid bestämmandet av tröskelvärdet skall det totala värdet av ett byggnadsentreprenadkontrakt tas i beaktande C-220/05 Auroux m.fl., p. 48 ff.

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp av varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader skall beräknas till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid skall värdet beräknas till den totala kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan bestämmas skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas inom viss tid, skall beräknas med ledning av

 1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet, eller

 2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

Värdet av ett tjänstekontrakt skall beräknas med utgångspunkt i

 1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som skall betalas och andra former av ersättning,

 2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster: arvoden, provisioner, ränta och andra former av ersättning, och

 3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller den provision som skall betalas och andra former av ersättning.

Rättsfall:

Ang. tjänstepensionsförsäkringar för kommunalt anställda, se C-271/08 kommissionen/Tyskland, p. 83 ff.

Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, skall värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader och av månadsvärdet multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

Rättsfall:

Ang. tjänstepensionsförsäkringar för kommunalt anställda, se C-271/08 kommissionen/Tyskland, p. 88 f.

Ramavtal

Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

Upphandlingsförfaranden

Öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Vid offentlig upphandling ska öppet eller selektivt förfarande användas.

Förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering får dock användas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 2–9 §§.

Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 10–21 §§.

SFS 2010:571

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

Förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas

1. om de anbud som lämnats vid ett öppet eller ett selektivt förfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog är ogiltiga eller inte kan godtas med hänsyn till vad som föreskrivs i

a) 1 kap. 10 § andra stycket om att juridiska personer i vissa fall ska uppge namn och yrkeskvalifikationer på personer som ska utföra en tjänst som omfattas av upphandlingen,

b) 6 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna alternativa anbud inte får beaktas respektive att endast alternativa anbud som uppfyller ställda minimikrav får beaktas,

c) 6 kap. 11 § om att en anbudsgivare ska ange hur stor del som kan komma att läggas ut på tredje man,

d) 6 kap. 12 § andra stycket om att anbudsgivare och anbudssökande ska bekräfta att hänsyn tagits till bestämmelserna om arbetarskydd och arbetsvillkor vid utformning av anbudet,

e) 9 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör ska förtydliga och komplettera handlingar som getts in,

f) 10 kap. om uteslutning av leverantörer,

g) 11 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av leverantörer m.m., eller

h) 12 kap. om tilldelning av kontrakt,

2. om det som ska upphandlas är av sådant slag eller förenat med sådana risker att det på grund av särskilda omständigheter inte går att ange något totalpris i förväg,

3. för finansiella och intellektuella tjänster som är av sådan art att det inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för att kunna genomföra upphandlingen genom att välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna för öppna eller selektiva förfaranden, eller

 1. för byggentreprenad, som endast har forsknings-, provnings- eller utvecklingsändamål och som inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader.

Första stycket 1 gäller bara om villkoren för kontraktet i förhållande till den tidigare upphandlingen inte ändras väsentligt.

SFS 2010:571

Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering skall en upphandlande myndighet förhandla med anbudsgivarna om de anbud som de har lämnat, för att anpassa anbuden till de krav som myndigheten har angett i annonsen om upphandling och i förfrågningsunderlaget samt för att få fram det bästa anbudet enligt 12 kap. 1 §.

Rättsfall:

Ang. förhandling om anbud som inte uppfyller de bindande kraven i de tekniska specifikationerna, se C-561/12 Nordecon och Ramboll Eesti.

En upphandlande myndighet får i annonsen eller i förfrågningsunderlaget ange att förhandlat förfarande med föregående annonsering ska äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.

SFS 2011:1030

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om

 1. det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

 2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller

 3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande myndigheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana ärenden där bestämmelsen i första stycket 1 har tillämpats av myndigheten.

Rättsfall:

Ang. 1 st. p. 2 se C-57/94 kommissionen/Italien – Ang. 1 st. p. 3 se C-107/92 kommissionen/Italien och C-318/94 kommissionen/Tyskland – Ang. 1 st. p. 2 och 3 se C-385/02 kommissionen/Italien – Miljöskydd kan utgöra ett tekniskt skäl enl. 1 st. p. 2 C-20/01 och C-28/01 kommissionen/Tyskland, p. 60 f, C-337/05 kommissionen/Italien, p. 55 f.

SFS 2010:571

I de fall som avses i 2 § 1 får en upphandlande myndighet avstå från att annonsera om upphandling, om den i ett förhandlat förfarande bjuder in endast anbudsgivare som uppfyller kraven i 10 och 11 kap. och som i ett föregående öppet eller selektivt förfarande eller i en föregående konkurrenspräglad dialog har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven vid upphandlingen. I förfarandet får inte andra än sådana anbudsgivare delta.

SFS 2010:571

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om

 1. det gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i första hand har ett sådant syfte,

 2. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga leverantören om

  a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser, och

  b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndigheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

 3. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller

 4. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Ett varukontrakt enligt första stycket 2 får gälla under längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering om

 1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om kompletteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den ursprungliga leverantören, och om

  a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upphandlande myndigheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller

  b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas, eller

 2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en upprepning av tidigare byggentreprenader eller tjänster under förutsättning

  a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett öppet eller selektivt förfarande,

  b) att arbetena tilldelas samma leverantör,

  c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet,

  d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och

  e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1 får inte överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.

Rättsfall:

Ang. 1 st. se C-385/02 anm. vid 5 §.

SFS 2011:1030

Projekttävling

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det är fråga om ett tjänstekontrakt som följer på en projekttävling som anordnats enligt 14 kap., under förutsättning att kontraktet enligt tävlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts, skall samtliga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Rättsfall:

Undantaget från kravet på annonsering skall tolkas restriktivt C-340/02 kommissionen/Frankrike, p. 38 f.

Konkurrenspräglad dialog

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Förutsättningar

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet får använda sig av konkurrenspräglad dialog vid tilldelning av ett särskilt komplicerat kontrakt och då öppet eller selektivt upphandlingsförfarande inte medger tilldelning av kontraktet.

SFS 2010:571

Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat, om det inte rimligen kan krävas av en upphandlande myndighet att den ska kunna

 1. definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 6 kap. 3 § som kan tillgodose myndighetens behov eller med vilka dess mål kan uppnås, eller

 2. ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt.

SFS 2010:571

Annonsering

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Om en upphandlande myndighet avser att använda sig av en konkurrenspräglad dialog, ska den i en annons ange detta. I annonsen eller i ett beskrivande dokument ska myndigheten ange sina behov och krav.

SFS 2010:571

Inledande av dialog

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten ska inleda en dialog med de anbudssökande som har valts ut med tillämpning av 10 och 11 kap.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och bestämma hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Under dialogen får myndigheten diskutera alla aspekter av kontraktet med de utvalda anbudssökandena, för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose myndighetens behov och utgöra grunden för de anbud som de utvalda anbudssökandena bjuds in att lämna.

SFS 2010:571

Genomförande av dialogen

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier som anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet lösningar ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

SFS 2011:1030

Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

SFS 2010:571

Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud

Rubriken införd g. SFS2010-0571

När en underrättelse har lämnats enligt 15 §, ska den upphandlande myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna sina slutgiltiga anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogen. Anbuden ska innehålla alla de faktorer och villkor som är nödvändiga för projektets genomförande.

SFS 2010:571

Klarläggande och precisering av anbud

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbudsgivare att klarlägga och precisera sitt anbud.

Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte leda till att grundläggande delar av anbudet eller inbjudan att lämna anbud ändras så att det snedvrider konkurrensen eller leder till diskriminering.

Rättsfall:

Ang. en upphandlande myndighets möjlighet att begära att anbudssökande inkommer med handlingar efter att anbudsfristen har löpt ut, se C-336/12 Manova.

SFS 2010:571

Värdering av anbud

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten ska värdera anbuden på grundval av tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet.

SFS 2010:571

Den upphandlande myndigheten ska anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

SFS 2010:571

Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten får uppmana den anbudsgivare vars anbud har identifierats som det ekonomiskt mest fördelaktiga att precisera vissa aspekter i anbudet eller att bekräfta åtaganden som anges där.

En sådan precisering eller ett sådant bekräftande får dock inte leda till

 1. att väsentliga delar av anbudet eller inbjudan ändras,

 2. att konkurrensen snedvrids, eller

 3. diskriminering.

SFS 2010:571

Priser eller betalning till deltagare

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten får bestämma att priser eller betalning ska ges till deltagarna i dialogen.

SFS 2010:571

Inköpscentraler

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet får anskaffa byggentreprenader, varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral.

SFS 2010:571

Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

En upphandlande myndighet får ingå ramavtal med tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster i denna lag.

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal skall tilldelas enligt 4, 6 eller 7 §. Ett sådant kontrakt får slutas endast mellan en upphandlande myndighet och en leverantör som är part i ramavtalet.

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet.

Ramavtalets löptid

Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.

Ramavtal med en enda leverantör

Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, skall villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ramavtalet överensstämma med villkoren i ramavtalet.

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid behov uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.

Ramavtal med flera leverantörer

Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet med 6 eller 7 §, skall dessa vara minst tre, om det finns ett tillräckligt antal leverantörer som uppfyller urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 12 kap. 1 § andra stycket som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § får tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud.

Kontrakt skall tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet.

Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § och om inte alla villkor är angivna i ramavtalet, skall parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket skall

 1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som skall tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,

 2. den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna in anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens art och omfattning,

 3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden har löpt ut, och

 4. den upphandlande myndigheten tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Rättsfall:

Ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt angav både bästa anbud och förnyad konkurrensutsättning ansågs strida mot denna lag R 2010:97.

Elektronisk auktion

Kapitlet infört g. (prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22). SFS2010-0571

Tillämpningsområdet

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet får, om förfrågningsunderlaget kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en avslutande del av ett upphandlingsförfarande genomföra en elektronisk auktion vid

 1. öppet förfarande,

 2. selektivt förfarande,

 3. ett sådant förhandlat förfarande som får användas i det fall som avses i 4 kap. 2 § 1,

 4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 5 kap. 7 §,

 5. förenklat förfarande, och

 6. urvalsförfarande.

SFS 2010:571

Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

 1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som erbjudit det lägsta priset, eller

 2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i förfrågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

SFS 2010:571

Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande myndigheten ange det i annonsen om upphandling.

SFS 2010:571

Förfrågningsunderlag

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

 1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen,

 2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen,

 3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

 4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,

 5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

 6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om anslutningen till denna utrustning.

SFS 2010:571

Första utvärdering av anbud

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk auktion, ska myndigheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa.

SFS 2010:571

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med elektroniska medel att lämna nya priser eller värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för individuell anslutning till den elektroniska utrustning som används och uppgift om vid vilken tidpunkt den elektroniska auktionen kommer att inledas, genomföras och avslutas.

SFS 2010:571

Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av den berörda anbudsgivarens anbud som gjorts i enlighet med viktningen av tilldelningskriterierna.

SFS 2010:571

I inbjudan ska anges den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen automatiskt bestämma rangordningen med hänsyn till de nya priser och nya värden som lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i förfrågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om kriterieviktningen angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett bestämt värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.

SFS 2010:571

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar efter den dag då inbjudan har skickats ut.

SFS 2010:571

Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra följande etapper.

SFS 2010:571

Upplysningar till anbudsgivarna

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande myndigheten omedelbart meddela varje anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

Den upphandlande myndigheten får också lämna andra upplysningar om priser eller värden, under förutsättning att detta har angetts i förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande myndigheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektroniska auktionen.

SFS 2010:571

Avslutande av en elektronisk auktion

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myndigheten

 1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i auktionen ska avslutas,

 2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

 3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i auktionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande myndigheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den har tagit emot det sista budet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje etapp i auktionen anges i inbjudan att delta i auktionen.

SFS 2010:571

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet på grundval av resultatet av den elektroniska auktionen.

SFS 2010:571

Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer skall ingå i annonsen om upphandling, förfrågningsunderlaget eller de kompletterade handlingarna. Specifikationerna skall vara utformade på något av de sätt som anges i 2 och 3 §§.

När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 § tillämpas, vara utformade med hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga 4, och i turordning hänvisa till

 1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,

 2. europeiskt tekniskt godkännande,

 3. gemensam teknisk specifikation,

 4. internationell standard,

 5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardiseringsorgan, eller

 6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk teknisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av byggentreprenader samt materialanvändning.

Varje hänvisning som avses i första stycket skall följas av orden ”eller likvärdigt”.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande bestämmelser.

Rättsfall:

Hänvisning till nationell teknisk standard ansågs strida mot den fria rörligheten för varor 45/87 kommissionen/Irland.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart framgår.

En upphandlande myndighet får hänvisa till de tekniska specifikationerna enligt 2 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna genom hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om vissa egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket i fråga om andra egenskaper.

Rättsfall:

Fråga om ett landsting haft rätt att i förfrågningsunderlag ställa krav på att suturer inte fick innehålla visst ämne R 2010:78.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i specifikationerna, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan uppgift eller hänvisning skall följas av orden ”eller likvärdigt”.

Rättsfall:

Hänvisning till produkt av visst märke ansågs strida mot den fria rörligheten för varor och mot EU:s upphandlingsregler C-359/93 kommissionen/Nederländerna. Ang. rättvisemärkning C-368/10 kommissionen/Nederländerna.

Likvärdiga lösningar

Om en upphandlande myndighet väljer att hänvisa till tekniska specifikationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på grund av att varorna eller tjänsterna inte överensstämmer med specifikationer som den har hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna.

Om en upphandlande myndighet väljer att i enlighet med 3 § ange prestanda- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav förkasta ett anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet överensstämmer med

 1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,

 2. ett europeiskt tekniskt godkännande,

 3. en gemensam teknisk specifikation,

 4. en internationell standard, eller

 5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga byggentreprenader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som den upphandlande myndigheten har ställt upp.

Miljömärken

Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om

 1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som skall upphandlas,

 2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och

 3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett sådant miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i förfrågningsunderlaget men skall godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet.

Erkända organ

Upphandlande myndigheter skall godta intyg från organ som är erkända i ett EES-land.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

Anbud med alternativa utföranden

Skall en upphandlande myndighet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna anbud med alternativa utföranden.

En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen ange om den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte anges, är anbud med alternativa utföranden inte tillåtna.

En upphandlande myndighet som tillåter anbud med alternativa utföranden skall i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav som gäller för sådana anbud och de särskilda villkor som gäller för hur de skall presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid upphandlingen.

Rättsfall:

Ang. förutsättningarna för att beakta alternativa utföranden C-87/94 kommissionen/Belgien, p. 89 och C-421/01 Traunfellner, p. 25 f.

Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande myndighet som har tillåtit anbud med alternativa utföranden enligt 9 § inte förkasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Underentreprenad

I förfrågningsunderlaget får en upphandlande myndighet begära att anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på tredje man och vilka underleverantörer som föreslås.

Rättsfall:

Ang. rätten att anlita underentreprenörer C-389/92 Ballast Nedam Groep, C-176/98 Holst Italia, C-314/01 Siemens och ARGE Telekom, p. 43 f.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor

En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller anbudsgivare information om de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster eller byggentreprenader som skall omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten lämnar sådana upplysningar avseende arbetarskydd och arbetsvillkor, skall den begära att anbudssökande eller anbudsgivare bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen av anbudet.

Första och andra styckena skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i 12 kap. 3 § om granskning av onormalt låga anbud.

Rättsfall:

Ang. krav på minimilön till den personal som ska utföra tjänsterna i fråga, se C-115/14 RegioPost.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte något annat följer av 4 kap. 5–8 §§.

Rättsfall:

Ang. utformningen av meddelanden om upphandling 31/87 Beentjes, p. 35, C-359/93 kommissionen/Nederländerna och C-225/98 kommissionen/Frankrike, p. 64 ff.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

En upphandlande myndighet som vill tillämpa bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 8 kap. 4 § skall i en annons lämna information om de kontrakt eller ramavtal som myndigheten avser att tilldela respektive ingå under de närmast följande tolv månaderna (förhandsannonsering).

Rättsfall:

Förhandsannonsering ansågs endast vara obligatorisk när upphandlande myndighet använde sig av möjligheten att förkorta fristerna för mottagande av anbud C-225/98 kommissionen/Frankrike, p. 38.

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska till Europeiska kommissionen skicka en annons om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingåtts (efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

SFS 2010:571

Annonsering vid förhandsinsyn

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 5–9 §§ får skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen (förhandsinsyn).

SFS 2010:571

Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud bestäms av den upphandlande myndigheten skall särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden. Dock skall tidsfristerna i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

Vid öppet förfarande skall tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, om inte något annat följer av 4–8 §§.

Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Vid selektivt förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt 10 § skickades till utvalda anbudssökande.

Det som anges i första och andra styckena gäller om inte något annat följer av 4–8 §§.

SFS 2010:571

Tidsfrist efter förhandsannonsering

Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat enligt 7 kap. 2 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud vid öppet eller selektivt förfarande vara minst 36 dagar och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från den dag då annonsen skickades för publicering.

De tidsfrister som anges i första stycket får användas endast om

 1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga VII A till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3) , senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/20054) , i den mån uppgifterna var tillgängliga vid tidpunkten för förhandsannonseringen, och

  3)

  EUT L 134, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004L0018).

  4)

  EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, (Celex 32005R2083).

 2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, får tidsfristerna enligt 2 och 4 §§ för att komma in med anbud vid öppet förfarande och tidsfristen enligt 3 § första stycket för att komma in med anbudsansökningar vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förhandlat förfarande med föregående annonsering, förkortas med sju dagar.

SFS 2010:571

Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet och selektivt förfarande får, utöver vad som följer av 5 §, förkortas med fem dagar, om den upphandlande myndigheten med elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering. Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt ska anges i annonsen.

SFS 2010:571

Förlängning av tidsfrister

Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och kompletterande upplysningar, trots att detta begärts i god tid, inom de tidsfrister som anges i 9 och 12 §§, skall fristerna för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer skall kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud.

Bestämmelserna i första stycket gäller även om anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats.

Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall

Om det, vid selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i detta kapitel, får en upphandlande myndighet ange att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, skall vara minst 15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska medel, minst 10 dagar.

Under förutsättning av tidsbrist får en upphandlande myndighet ange att tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt förfarande skall vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande

Om en upphandlande myndighet vid öppet förfarande inte enligt 6 § ger fri, direkt och fullständig tillgång genom elektroniska medel till hela förfrågningsunderlaget, skall förfrågningsunderlaget skickas till en leverantör senast sex dagar efter det att begäran att få ut handlingarna har tagits emot. Detta gäller dock bara om leverantörens begäran har gjorts i god tid före utgången av tidsfristen för att lämna anbud.

Den upphandlande myndigheten skall på begäran av en leverantör lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, under förutsättning att en sådan begäran har gjorts i god tid.

Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog vid selektivt respektive förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering ska en upphandlande myndighet vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att komma in med anbud, att delta i dialogen eller att förhandla.

En inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget eller, i förekommande fall, det beskrivande dokumentet. Om förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet är direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det dock tillräckligt att inbjudan innehåller en uppgift om var underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om

 1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det är aktuellt, samt belopp och betalningssätt, om det ska betalas en avgift för handlingarna,

 2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrenspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de språk som ska användas,

 3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,

 4. vilka handlingar som ska bifogas,

 5. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av annonsen om upphandling, det beskrivande dokumentet eller av förfrågningsunderlaget, och

 6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Rättsfall:

En upphandlande myndighet, som har fastställt regler för den inbördes betydelsen av kriterier för att välja ut de leverantörer som skall anmodas att avge anbud, skall ange dessa regler i meddelandet om upphandling eller i anbudsinfordran C-470/99 Universale-Bau, p. 84 ff.

SFS 2010:571

Om någon annan än den upphandlande myndigheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Om någon annan än den upphandlande myndigheten på begäran ska lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna, ska adressen anges i inbjudan. Om en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift ska betalas för de begärda handlingarna, ska upplysning om fristen och avgiften samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna ska skickas till leverantörerna så snart som möjligt efter det att begäran har tagits emot.

SFS 2010:571

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Den upphandlande myndigheten ska vid selektivt och förhandlat förfarande samt vid konkurrenspräglad dialog lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller kompletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 8 § andra stycket ska denna tidsfrist vara fyra dagar.

SFS 2010:571

Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte något annat följer av tredje stycket.

En upphandlande myndighet får bestämma att anbudsansökningar och anbud ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något annat sätt.

Myndigheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.

Myndigheten ska i en annons ange hur anbudsansökningar får lämnas och i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

SFS 2010:571

Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska finnas tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

En upphandlande myndighet ska ha sådan utrustning att den elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

SFS 2016:570

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § skall anbudssökande och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för att lämna anbudsansökan eller anbud i annan form lämna in sådana handlingar som avses i 10 kap. 3 §, 11 kap. 6, 7, 9, 11, 12 och 14–16 §§ om de inte finns tillgängliga i elektronisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

En upphandlande myndighet får begära att en anbudsansökan som görs per telefax skall bekräftas genom ett annat elektroniskt medel enligt 3 § andra stycket eller genom en egenhändigt undertecknad handling som är myndigheten tillhanda före utgången av den tidsfrist som myndigheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, skall en bekräftelse skickas före utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling ange sådana villkor som avses i första och andra styckena.

Uppgifter från leverantörer skall bevaras säkert

Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som rör ett upphandlingsärende skall bevaras säkert.

Öppnande av anbud

Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbudsansökan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud skall, samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall dessutom en av en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Myndigheten får också begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.

Rättsfall:

Ang. uteslutande av leverantörer som inte lämnat vissa uppgifter, se C-336/12 Manova, C-42/13 Cartiera dell’Adda.

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I underrättelsen ska myndigheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

Rättsfall:

Underrättelse ansågs ha skett den dag e-postmeddelande om tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna R 2009:70.

Ang. underrättelse till anbudssökande och anbudsgivare om beslut som rör tilldelning av kontrakt, se C-456/08 kommissionen/Irland, p. 29 ff. Ang. beslut om att återkalla ett anbudsförfarande, se C-92/00 HI, C-440/13 Croce Amica One, p. 27 ff.

SFS 2011:1030

Upplysningar på begäran av en leverantör

En upphandlande myndighet skall till den anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet skall på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena skall lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

En upphandlande myndighet skall i förfrågningsunderlaget ange den tid som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud. Vid öppet förfarande skall det anges i annonsen om upphandling.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått underrättelse enligt 9 § första stycket eller upplysningar enligt 10 §.

Protokoll

  En upphandlande myndighet ska för varje upphandling upprätta ett protokoll där bl.a. ska framgå skälen till att

 1. ett anbud som ansetts vara onormalt lågt förkastats,

 2. ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats en leverantör, och

 3. förhandlat förfarande enligt bestämmelserna i 4 kap. 2–8 §§ tillämpats.

En upphandlande myndighet är skyldig att på Europeiska kommissionens begäran sända protokollet eller huvuddragen i det till kommissionen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll ska innehålla.

SFS 2010:571

Bevarande av handlingar

När en upphandling har avslutats skall en upphandlande myndighet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer

  En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

 1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet5) ,

  5)

  EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

 2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i6) , respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn7) ,

  6)

  EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

  7)

  EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

 3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen8) , eller

  8)

  EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

 4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar9) , ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG10) .

  9)

  EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

  10)

  EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

SFS 2011:1030

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leverantören

 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,

 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fel av kommun att utesluta ett bolag från upphandling på grundval av uppgifter från ett kreditupplysningsföretag utan individuell prövning R 2005:47.

Ang. 1 st. p. 3 se R 2010:79 – Ang. beviskravet vid tillämpning av 1 st. p. 4 HFD 2013:61.

Ang. 1 st. p. 5 i tidigare bestämmelse se C-226/04 och C-228/04 La Cascina och Zilch. Tillämpning av kriterier som utesluter eller missgynnar anbudsgivare från andra medlemsländer C-360/89 kommissionen/Italien, p. 6 ff, C-158/03 kommissionen/Spanien och C-234/03 Contse m.fl. Anbudsgivning fick inte förbehållas offentligägda företag 272/91 kommissionen/Italien, p. 3 ff. Ang. medlemsstats möjlighet att föreskriva andra bestämmelser om uteslutande som syftar till att säkerställa att principerna om likabehandling av anbudsgivare och om öppenhet iakttas, se C-213/07 Michaniki, C-538/07 Assitur (absolut förbud för företag mellan vilka det föreligger ett kontrollförhållande att delta som konkurrenter i ett anbudsförfarande), C-425/14 Impresa Edilux och SICEF. Ang. möjligheten för företag i samma konsortium att delta med konkurrerande anbud i samma upphandling, se C-376/08 Serrantoni och Consorzio stabile edili. Ang. krav på registrering avseende det förhållandet att det inte föreligger någon grund för uteslutning, se C-74/09 Bâtiments et Ponts Construction och WISAG Produktionsservice, p. 37 ff. Ang. begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen, se C-465/11 Forposta och ABC Direct Contact, C-470/13 Generali-Providencia-Biztosító, p. 34 f. Ang. huruvida nationell lagstiftning som kräver uteslutning av anbudsgivare som underlåtit att betala sociala avgifter utgör en proportionerlig inskränkning av artiklarna 49 och 56 FEUF, se C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici. Ang. uteslutande av budgivare som inte lämnat viss information, se C-336/12 Manova, C-42/13 Cartiera dell’Adda.

SFS 2010:571

Intyg och bevis angående leverantör

Den upphandlande myndigheten skall som bevis för att det inte finns grund för att utesluta en leverantör godta utdrag ur officiellt register eller annan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett förhållande som avses i 2 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i leverantörens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1–3 kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända leverantörer i ett land inom EES, får det antas att leverantören uppfyller de förutsättningar som anges i 1 § eller i 2 § första stycket 1–5.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

Rättsfall:

Ang. granskning av intyg som utfärdats av behöriga myndigheter i den medlemsstat där de utländska anbudsgivarna är etablerade, se C-74/09 Bâtiments et Ponts Construction och WISAG Produktionsservice, p. 54 ff.

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 2 § första stycket 5 ska den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.

SFS 2010:571

Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m.

Inledande bestämmelser

Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den upphandlande myndigheten kontrollera lämpligheten hos de leverantörer som inte har uteslutits enligt 10 kap. 1 och 2 §§.

En upphandlande myndighet får ställa krav på en lägsta nivå för anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Dessa ska överensstämma med bestämmelserna i 7–13 §§. Omfattningen av den information som avses i 7–13 §§ samt de lägsta nivåerna för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt ska ha samband med kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om upphandling.

SFS 2011:1030

Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog får den upphandlande myndigheten begränsa antalet anbudssökande som den kommer att bjuda in att lämna anbud, förhandla med eller inleda en dialog med.

Den upphandlande myndigheten ska i annonsen ange

 1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av anbudssökande, och

 2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in och, om ett högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.

SFS 2010:571

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt förfarande, vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering eller vid en konkurrenspräglad dialog ska vara tillräckligt stort för att en effektiv konkurrens ska kunna uppnås. Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt förfarande får inte vara mindre än fem och vid förhandlat förfarande med föregående annonsering eller vid en konkurrenspräglad dialog inte mindre än tre.

Rättsfall:

Ang. skyldigheten att bjuda in ett minsta antal lämpliga anbudssökande vid förhandlat förfarande och att garantera verklig konkurrens, se C-138/08 Hochtief och Linde-Kca-Dresden.

SFS 2010:571

En upphandlande myndighet skall bjuda in minst det antal anbudssökande som angetts enligt 3 § andra stycket 2.

Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna kraven och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande), är lägre än det i annonsen angivna lägsta antal som kommer att bjudas in, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta.

Krav på registrering

Den upphandlande myndigheten får begära att en anbudssökande och anbudsgivare visar att han eller hon är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

I stället för det som anges i första stycket kan en anbudssökande och anbudsgivare avge en utsaga på heder och samvete eller vidta annan liknande åtgärd eller visa upp ett intyg.

I samband med förfaranden för tilldelning av tjänstekontrakt får den upphandlande myndigheten begära att en anbudssökande eller anbudsgivare visar att han eller hon har ett särskilt tillstånd eller liknande i sitt hemland, om detta krävs för att tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Rättsfall:

Ang. krav på registrering av anbudsgivare 76/81 Transporoute, p. 6 ff.

Leverantörers ekonomiska ställning

Bevis på den ekonomiska ställningen

Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet kan utgöras av

 1. uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall, omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller för de tre senaste verksamhetsåren eller den kortare tid under vilken verksamheten bedrivits,

 2. balansräkningar eller utdrag ur dem, eller

 3. intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på relevant ansvarsförsäkring för verksamheten.

Rättsfall:

27/86, 28/86 och 29/86 CEI.

Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling eller i inbjudan att lämna anbud ange vilken eller vilka av de i 7 § nämnda handlingarna och uppgifterna som skall visas upp samt vilka andra handlingar som skall visas upp. En balansräkning eller utdrag ur den behöver endast visas upp om den skall offentliggöras enligt lagstiftningen i det land där leverantören är hemmahörande.

Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa de handlingar och uppgifter som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören visa sin ekonomiska kapacitet med någon annan handling som den upphandlande myndigheten finner lämplig.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Om den upphandlande myndigheten har ställt krav på en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet skall denna kontrolleras och bedömas enligt 11 och 12 §§.

Bevis på teknisk kapacitet

Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling eller i inbjudan att lämna anbud ange på vilket eller vilka av de sätt som anges i andra stycket som en leverantör skall styrka sin tekniska kapacitet.

Den tekniska kapaciteten får styrkas endast på ett eller flera av följande sätt:

 1. genom en förteckning över slutförda byggentreprenader under de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt med uppgift om värde, tidpunkt och plats för byggentreprenaderna och huruvida de utfördes enligt gängse branschnormer och slutfördes på ett korrekt sätt,

 2. genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som utförts under de tre senaste åren med uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare,

 3. genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som ansvarar för kvalitetskontrollen eller som berörs på annat sätt, vare sig de direkt tillhör leverantörens företag eller inte, och, i fråga om byggentreprenader, uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som entreprenören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,

 4. genom en beskrivning av varuleverantörens eller tjänsteleverantörens tekniska utrustning och av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av företagets undersöknings- och forskningsresurser,

 5. när det är fråga om komplexa varor eller tjänster eller, om det finns särskilda skäl, varor eller tjänster avsedda för ett särskilt ändamål, genom en kontroll som skall utföras av den upphandlande myndigheten själv eller på dennas vägnar av ett behörigt organ i leverantörens etableringsland, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke,

 6. genom uppgifter om tjänsteleverantörens eller entreprenörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i företaget, särskilt om den eller dem som skall ansvara för tillhandahållande av tjänsterna eller leda byggentreprenaden,

 7. när det är fråga om byggentreprenader eller tjänster, genom uppgifter om de miljöskyddsåtgärder leverantören kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana uppgifter,

 8. genom en uppgift om antalet anställda i medeltal per år hos tjänsteleverantören eller entreprenören och antalet anställda med ledningsfunktion under de tre senaste åren,

 9. genom en uppgift om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning som tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar över för att fullgöra kontraktet,

 10. genom en upplysning om hur stor del av kontraktet som tjänsteleverantören kan komma att lägga ut på underleverantörer, eller

 11. när det gäller varor som skall levereras, genom prover, beskrivningar eller fotografier, vars äkthet skall styrkas om den upphandlande myndigheten begär det, eller genom intyg som upprättas av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompetens och av vilka det skall framgå att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med vissa specifikationer eller standarder.

Om det är nödvändigt skall den behöriga myndigheten sända intyg enligt andra stycket 1 direkt till den upphandlande myndigheten.

Om en mottagare enligt andra stycket 2 är en upphandlande myndighet, skall intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet, skall intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från leverantören lämnas.

En kontroll enligt andra stycket 5 skall avse en varuleverantörs tillverkningskapacitet eller en tjänsteleverantörs tekniska kapacitet och, om det behövs, leverantörens undersöknings- och forskningsresurser samt åtgärder för kvalitetskontroll.

Tillgång till andra företags kapacitet

En leverantör får vid behov och när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören skall genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras.

Rättsfall:

Ang. upphandlande myndighets skyldighet att beakta en anbudsgivares samlade ekonomiska, finansiella och tekniska kapacitet C-389/92 Ballast Nedam Groep, C-5/97 Ballast Nedam Groep, C-176/98 Holst Italia, C-314/01 Siemens och ARGE Telekom, p. 43 f. Ang. förbud att för en och samma kvalifikationskategori åberopa flera företags kapacitet, se C-94/12 Swm Costruzioni 2 och Mannocchi Luigino. Ang. möjligheten att åberopa andra enheters kapacitet, se C-234/14 Ostas celtnieks, C-324/14 PARTNER Apelski Dariusz.

Leverantörers yrkeskunnande

Vid bedömningen av en leverantörs förmåga att fullgöra ett varukontrakt som innefattar monterings- eller installationsarbeten, tjänster eller byggentreprenad, får särskild vikt fästas vid yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet.

Kvalitetssäkringsstandarder

Om en upphandlande myndighet kräver att leverantören visar upp ett intyg utfärdat av ett oberoende organ om att leverantören iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall myndigheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standarder på området och vilka kvalitetssäkringssystem är certifierade av organ som uppfyller europeiska standarder för certifiering.

Myndigheten skall godkänna likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

Standarder för miljöledning

Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 § andra stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, ska myndigheten hänvisa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG11) eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder. Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade av organ som uppfyller unionslagstiftningen eller internationella standarder för certifiering.

11)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörer.

SFS 2011:696

Officiella förteckningar

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända leverantörer i ett land inom EES eller innehar ett certifikat utfärdat av ett certifieringsorgan som uppfyller europeiska standarder för certifiering, får det antas att leverantören uppfyller de förutsättningar och krav som anges i

 1. 10 kap. 1 §, 2 § första stycket 1–4 och 6, samt i detta kapitel 6 §, 7 § första stycket 1 och 2 samt 11 § andra stycket 1, 3, 6, 8 och 9 när det gäller byggentreprenörer,

 2. 11 § 2–5 och 11 när det gäller varuleverantörer, eller

 3. 11 § 2 och 4–10 när det gäller tjänsteleverantörer.

Begränsad kontroll

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

I ett öppet förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första stycket.

I ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myndigheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.

SFS 2010:571

Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

En upphandlande myndighet skall anta antingen

 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller

 2. det anbud som innehåller det lägsta priset.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd.

En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av kontraktet som kommer att tillämpas.

Rättsfall:

Äldre rätt: Bristfälligt förfrågningsunderlag R 1996:100H 1998:873 anm. vid 15:16 – Vissa brister i förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell ansågs ej sådana att de medfört att kravet på affärsmässighet åsidosatts R 2002:50.

Kontrollen av leverantörernas lämplighet i fråga om att utföra det arbete som är föremål för det kontrakt som skall tilldelas och tilldelningen av kontraktet utgör två skilda moment i förfarandet vid offentlig upphandling 31/87 Beentjes, p. 15. Ang. utformningen av kriterier för tilldelning av upphandlingskontrakt C-340/02 kommissionen/Frankrike, p. 34 f och C-331/04 ATI EAC m.fl. Viktningen av kriterierna får inte ändras under upphandlingsförfarandet C-226/09 kommissionen/Irland. En upphandlande myndighet har rätt att välja mellan att anta det lägsta eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet C-247/02 Sintesi. Omständigheter som inte framgår av meddelande om upphandling eller av kontraktshandlingar får inte beaktas C-243/89 kommissionen/Danmark, även kallad ”Storebælt-domen”, p. 35 ff, C-87/94 kommissionen/Belgien, p. 89, C-225/98 kommissionen/Frankrike, p. 73 och C-19/00 SIAC Construction, p. 40. Tillåtet beakta anbudsgivares förmåga att säkerställa en tillförlitlig och fortlöpande anskaffning av vara C-324/93 Evans Medical och Macfarlan Smith, p. 40 ff. Upphandlande myndighet är inte skyldig att anta ett anbud som har lämnats av den ende anbudsgivare som har ansetts vara lämpad att delta i förfarandet C-27/98 Fracasso och Leitschutz, p. 33. Den upphandlande myndigheten är skyldig att avbryta upphandling om ett upphandlingskriterium är rättsstridigt och av den anledningen undanröjs C-448/01 EVN och Wienstrom, p. 89 ff. En upphandlande myndighet kan avbryta ett anbudsförfarande på grundval av kriteriet lägsta pris om den, på grund av fel som den har begått, inte har möjlighet att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet C-244/02 Kauppatalo Hansel. Ang. möjligheten för den upphandlande myndigheten att beakta miljöhänsynC-513/99 Concordia Bus Finland, C-448/01 EVN och Wienstrom, p. 66 ff. Ang. möjligheten att använda ett villkor som har samband med bekämpning av arbetslöshet som upphandlingskriterium 31/87 Beentjes, p. 29 ff och C-225/98 kommissionen/Frankrike, p. 50 f. Ang. tilldelningskriterium som gör det möjligt att bedöma kvaliteten hos de arbetslag som föreslås för kontraktets fullgörande, se C-601/13 Ambisig. Ang. direkt effekt31/87 Beentjes, p. 38 f och C-27/98 Fracasso och Leitschutz, p. 35 f. Exempel på kriterier som inte får beaktas vid prövningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet C-243/89 kommissionen/Danmark, även kallad ”Storebælt-domen”, p. 45, C-315/01 GAT, C-158/03 kommissionen/Spanien, C-234/03 Contse, C-532/06 Lianakis m.fl., p. 26 f, C-199/07 kommissionen/Grekland, p. 50 ff.

Viktning av kriterier

Den upphandlande myndigheten ska ange hur sådana kriterier som avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten inte är möjligt att ange viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning ska anges i

 1. annonsen om upphandlingen,

 2. förfrågningsunderlaget,

 3. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar, eller i

 4. det beskrivande dokumentet.

Rättsfall:

Viktningen av kriterierna får inte ändras under upphandlingsförfarandet även om den inte har angetts C-226/09 kommissionen/Irland.

SFS 2010:571

Onormalt låga anbud

En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla

 1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att fullgöra kontraktet,

 2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

 3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av anbudsgivaren,

 4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som gäller på den ort där kontraktet skall fullgöras, och

 5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.

Den upphandlande myndigheten skall ge anbudsgivaren tillfälle att yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande av de lämnade förklaringarna.

Rättsfall:

HFD 2016:3 I, II.

Ang. förkastande av orimligt låga anbud 76/81 Transporoute, p. 16 f, C-147/06 och C-148/06 SECAP och Santorso (kontrakt som är av ett bestämt gränsöverskridande intresse), C-599/10 SAG ELV Slovensko m.fl. (skyldighet att inhämta förklaring), 103/88 Fratelli Costanzo, p. 16 f samt C-285/99C-286/99 Lombardini och Mantovani, C-568/13 Data Medical Service (anbud som det är omöjligt att konkurrera med till följd av statlig finansiering). Ang. direkt effekt103/88 Fratelli Costanzo, p. 28 f.

Om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får myndigheten begära en förklaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en sådan begäran och inom en skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande myndigheten visa att det är fråga om ett med EUF-fördraget förenligt stöd, får anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud enligt första stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

SFS 2010:571

Byggkoncessioner

Tillämpningsområdet

Om inte något annat följer av 1 kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid upphandling av en byggkoncession, om kontraktet har ett värde som uppgår till minst det belopp (tröskelvärde) som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om. Värdet ska beräknas enligt de regler för byggentreprenader som gäller enligt 3 kap. 3–5, 7 och 8 §§.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

SFS 2010:571

Annonsering

En upphandlande myndighet skall annonsera upphandling av byggkoncessioner.

Rättsfall:

Ang. skyldigheter i fråga om annonsering, se C-423/07 kommissionen/Spanien.

Tidsfrister för ansökan om att tilldelas en byggkoncession

Tidsfristen för att komma in med ansökningar om att tilldelas en byggkoncession skall vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Tidsfrister får förkortas enligt 8 kap. 5 § och förlängas enligt 8 kap. 7 §.

Underentreprenad

En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget ange som villkor

 1. att den som ansöker om att tilldelas en koncession skall lägga ut minst 30 procent av kontraktsvärdet på tredje man, med möjlighet för de sökande att öka denna andel, eller

 2. att sökandena i sina anbud anger hur stor andel av koncessionens totala värde som de avser att lägga ut på tredje man.

Den minsta andel av koncessionsvärdet som skall läggas ut på tredje man enligt första stycket 1 skall anges i koncessionsavtalet.

Koncessionshavares skyldigheter

Annonsering

Om den som tilldelas en byggkoncession inte är en upphandlande myndighet, ska kontraktet innehålla villkor om att koncessionshavaren, om han avser att tilldela tredje man ett byggentreprenadkontrakt, som uppgår till det värde (tröskelvärde) som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, ska annonsera sådan upphandling och ange tidsfrister enligt andra och tredje styckena.

Annonseringen ska ske enligt föreskrifterna i 7 kap. 1 §. Annonsering krävs dock inte i sådana fall då en upphandlande myndighet enligt 4 kap. 5 eller 8 § har fått använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud ska anges enligt 8 kap. 3 §. Tidsfrister får förkortas enligt 8 kap. 5 och 6 §§ och förlängas enligt 8 kap. 7 §.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

SFS 2010:571

Företag som går samman och anknutna företag

Om flera företag går samman för att erhålla en byggkoncession, skall inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller ett anknutet företag.

En uttömmande förteckning över företag som avses i första stycket skall bifogas ansökan om att tilldelas en byggkoncession.

Projekttävlingar på tjänsteområdet

Tillämpningsområdet

Detta kapitel skall tillämpas på projekttävlingar som

 1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett tjänstekontrakt, eller

 2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.

Första stycket gäller endast om tröskelvärdet uppgår till minst det belopp som framgår av 2 §.

Tröskelvärden för projekttävlingar

  Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om tävlingen

 1. anordnas av en central statlig myndighet,

 2. a) anordnas av en annan upphandlande myndighet, eller

 3. b) anordnas av alla upphandlande myndigheter och avser sådana forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av kategori 8 i bilaga 2 (A-tjänster), telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilagan, vilkas positioner i CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526 eller sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

SFS 2010:571

Tröskelvärdet vid projekttävlingar som ingår i en tjänsteupphandling skall beräknas till värdet av tjänstekontraktet med i förekommande fall tillägg för värdet av det tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i tävlingen. I värdet skall även de priser och ersättningar som skall betalas till deltagarna inräknas.

Val av deltagare

En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den upphandlande myndigheten skall ange kriterier för urvalet av deltagare.

Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds skall vara så stort att effektiv konkurrens uppnås.

Annonsering

En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling skall annonsera tävlingen och resultatet av denna (efterannonsering).

Kommunikation och information

I fråga om kommunikation och information skall bestämmelserna i 9 kap. 1–6 §§ och 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt på projekttävlingar.

Juryn och dess sammansättning

En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i juryn skall vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta i en projekttävling, skall minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

Juryns beslut

Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut.

Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten skall gälla fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om projekttävlingen beaktas.

Juryn skall lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll i vilket tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet skall innehålla en motivering till rangordningen samt de kommentarer och klargöranden som det kan finnas behov av att göra.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra projektets alla aspekter.

Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen mellan ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna.

Tjänstekontrakt som följer på en projekttävling

Av 4 kap. 9 § framgår att förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas vid projekttävlingar i vissa fall.

Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra stycket.

Tillämpliga bestämmelser

Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

 • 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser),

 • 2 kap. (definitioner),

 • 4 kap. 22 § (inköpscentraler),

 • 5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande kravet på minst tre leverantörer för sådana ramavtal som omfattas av 5 kap. 6 §,

 • 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

 • 6 kap. 7 § (miljömärken),

 • 6 kap. 13 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

 • 8 kap. 11 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet),

 • 11 kap. 6 § (krav på registrering),

 • 13 kap. (byggkoncessioner),

 • 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

 • 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

 • 18 kap. (tillsyn).

Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 1 § tredje stycket och 10–21 §§, 8 kap. 3 § första stycket, 5, 10 och 12 §§ samt 11 kap. 3 och 4 §§.

Vid offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) tillämpas även 6 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

Rättsfall:

Äldre rätt: Samverkansavtal enl. 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik ansågs ej innefatta köp av tjänster R 2006:26.

Ang. skyldigheten att beakta EG-fördragets regler vid upphandling under tröskelvärdena C-59/00 Vestergaard, C-147/06 samt C-148/06 SECAP och Santorso, C-278/14 Enterprise Focused Solutions.

SFS 2011:1030

Upphandlingsförfaranden

En offentlig upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 4 kap. 59 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

SFS 2014:474

Beräkning av värdet av ett kontrakt

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

SFS 2010:571

Annonsering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Myndigheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

SFS 2010:571

Innehåll i en annons m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

En annons om upphandling enligt 4 § ska innehålla uppgift om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå

 1. hur anbud får lämnas,

 2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och

 3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.

Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla uppgift om

 1. hur en anbudsansökan får lämnas, och

 2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.

Rättsfall:

Att anbud begärdes från endast en leverantör, vilket föregåtts av bedömningar av en sakkunnig kommitté, godtogs i fråga om konstnärliga tjänster vid nybyggnad av konserthus R 2008:79.

SFS 2010:571

Annonsering vid förhandsinsyn

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får annonsera sin avsikt i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om förhandsinsyn.

SFS 2010:571

Annonsering vid urvalsförfarande

[Upphävd g. Lag (2010:571).]

SFS 2010:571

Förfrågningsunderlag

[Upphävd g. Lag (2010:571).]

SFS 2010:571

Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling

Bestämmelserna i 9 kap. 1–6 §§ och 7 § första stycket gäller för anbudsansökningar och anbud vid offentlig upphandling som avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 4 § andra stycket.

SFS 2010:571

Innehåll i annonser, m.m.

Den upphandlande myndigheten ska vid förenklat förfarande och urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § upphävd g. Lag 2010:571.

SFS 2011:1030

Mottagande och öppnande av anbud

Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

Anbuden skall öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

En anbudssökande eller anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från deltagande i en upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande myndighet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i första och andra styckena skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna.

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 10 kap. 2 § första stycket 5 ska den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.

SFS 2010:571

Begränsad kontroll

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att bjuda in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som myndigheten avser tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 19 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myndigheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.

SFS 2010:571

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

[Upphävd g. Lag (2010:571).]

SFS 2010:571

Prövning av anbudsansökningar och anbud

En upphandlande myndighet ska pröva alla de anbudsansökningar och anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 13 §.

SFS 2010:571

Tillgång till andra företags kapacitet

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

SFS 2010:571

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

En upphandlande myndighet skall anta antingen

 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller

 2. det anbud som har lägst pris.

Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga skall göras enligt 12 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande myndigheten skall antingen ange hur de olika kriterierna som avses i 12 kap. 1 § andra stycket viktas vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller ange kriterierna i fallande prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i annonsen om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Rättsfall:

Äldre rätt: Kommun bröt mot denna lag genom att ej anta lägsta anbud H 1998:873.

Onormalt låga anbud

En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.

SFS 2010:571

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar

En upphandlande myndighet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor.

SFS 2014:474

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

SFS 2011:1030

När en upphandling har avslutats skall en upphandlande myndighet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-tjänster

Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., ska den upphandlande myndigheten senast inom 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europeiska kommissionen om det.

SFS 2010:571

Undantag vid upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0571

[Upphävd g. Lag (2011:1030).]

SFS 2011:1030

Projekttävlingar

Bestämmelserna i 14 kap. 1 § första stycket, 4 och 6–9 §§ gäller även för projekttävlingar som understiger tröskelvärdet i 14 kap. 2 §, om tävlingens värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket angivna värdet.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 3 § tillämpas. En projekttävling ska annonseras enligt 4 eller 5 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhandlingar.

SFS 2010:571

Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Kapitlet infört g. (prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22; se vidrubriken till 5 a kap.). Förutv. 16 kap. samtidigt upphävt. SFS2010-0571

Avtalsspärr

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

Rubriken införd g. SFS2011-1030

Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 1 § nu 4 §.

SFS 2011:1030

Undantag från avtalsspärr

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Avtalsspärr gäller inte

 1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering med stöd av 4 kap. 5–9 §§,

 2. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, eller

 3. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 2 § nu 5 §.

SFS 2011:1030

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Vid förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 § eller 15 kap. 5 a § får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att annonsen om förhandsinsyn publicerats.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 3 § nu 19 §.

SFS 2011:1030

Överprövning

Rubriken införd g. SFS2011-1030

Allmänna bestämmelser om överprövning

Rubriken införd g. SFS2011-1030

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

 1. en upphandling, och

 2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 §. Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2011:1030.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om rätt motpart i mål om överprövning av upphandling av byggentreprenad avseende uppförande av idrottsanläggning R 2004:48 – Att avtal ingåtts utan iakttagande av bestämmelserna om upphandling hindrade ej överprövning R 2005:10 – Beslut att avbryta offentlig upphandling kan överprövas av allmän förvaltningsdomstol R 2005:62 – Den s.k. söndagsregeln i lagen om beräkning av lagstadgad tid ej tillämplig på tiodagarsfristen i 3 st. R 2007:28.

R 2009:69 anm. vid förvaltningsprocesslagen (1971:291) 8 § – I mål om överprövning av offentlig upphandling ansågs kammarrätt oförhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där HFD 2013:5 – Förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner ej negativ rättskraft HFD 2013:36.

En medlemsstat skall tillhandahålla ett prövningsförfarande genom vilket det är möjligt att utverka undanröjande av ett tilldelningsbeslut C-81/98 Alcatel Austria m.fl., p. 29 ff, C-212/02 kommissionen/Österrike, C-444/06 kommissionen/Spanien. Beslut av en upphandlande myndighet att återkalla en anbudsinfordran avseende en offentlig upphandling skall kunna vara föremål för ett prövningsförfarande C-92/00 HI, p. 42 ff och C-15/04 Koppensteiner, p. 29. Rätten till effektiv och skyndsam rättslig prövning av upphandlande myndigheters beslut omfattar även beslut som fattats utanför ett formellt upphandlingsförfarande och före en formell anbudsinfordran C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau, p. 23 ff. Rätten till prövning kan inte göras beroende av medling eller förlikningsförhandlingar C-410/01 Fritsch, Chiari & Partner m.fl. och C-230/02 Grossmann Air Service, p. 42 f. Betydelsen av att medlemsstat underlåtit att utse rättslig instans vid vilken talan mot upphandlingsbeslut kunde föras C-54/96 Dorsch Consult och C-111/97 EvoBus Austria. Ang. talerätt C-57/01 Makedoniko Metro och Michaniki (företagsgrupp), C-129/04 Espace Trianon och Sofibail (medlem i konsortium) och C-230/02 Grossmann Air Service, p. 25 f (företag som ej deltagit i anbudsförfarandet). Ang. tidpunkten för väckande av talan C-230/02 Grossmann Air Service, p. 31 ff, C-100/12 Fastweb (ang. talerätt för anbudsgivare som inte uppfyller de tekniska specifikationerna). Fråga om tidsfrist om två veckor för att väcka talan mot beslut av den upphandlande myndigheten kunde anses utgöra skälig tidsfrist C-470/99 Universale-Bau m.fl., p. 71 ff. Ang. frist för ansökan om prövning, se C-406/08 Uniplex (UK), C-456/08 kommissionen/Irland, p. 51 ff. Ang. ny frist för att väcka talan om upphävande av tilldelningsbeslut då tilldelande myndighet fattar ett nytt beslut efter tilldelningsbeslutet, se C-161/13 Idrodinamica Spurgo Velox m.fl. Betydelsen av att en upphandlande myndighet genom sitt agerande bidragit till att anbudsgivare inte väckt talan i tid C-327/00 Santex, C-241/06 Lämmerzahl. Ang. prövningens omfattning C-314/01 Siemens Österreich och ARGE Telekom & Partner, p. 48 f, C-440/13 Croce Amica One, p. 38 ff. Prövning ex officio av rättsstridigheter i ett upphandlingsförfarande ansågs vara förenlig med rättsmedelsdirektivet C-315/01 GAT, p. 43 ff. Ang. EU:s upphandlingsreglers direkta effektC-81/98 Alcatel Austria m.fl., p. 44 f, C-15/04 Koppensteiner, p. 38, C-241/06 Lämmerzahl, p. 63.

SFS 2011:1030

Behörig domstol

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2011:1030.

Rättsfall:

Äldre rätt: Efter upphandling antagen leverantör ansågs ej ha rätt att överklaga dom av innebörd att upphandlingen fick avslutas först efter viss rättelse R 2002:5.

Leverantör som vid överprövning uteslutits från att delta i upphandling ansågs ha haft rätt att yttra sig och att överklaga beslutet (plenum) HFD 2011:29HFD 2011:852012:2 anm. vid FörvProc 33 § – HFD 2013:24 anm. vid förvaltningsprocesslagen (1971:291) 10 §.

SFS 2011:1030

Överprövning av en upphandling

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § nu 1 §.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2004:24 (underlåtenhet att säga upp avtal ansågs ej utgöra upphandling) – Dom innebärande att upphandling skulle göras om ansågs gälla omedelbart och innefatta förbud mot att fortsätta upphandlingen (ang. trängselskatt) R 2005:17.

Leverantör ansågs ej ha visat sig ha lidit eller kunna komma lida skada HFD 2013:53.

Ang. följderna av felaktig upphandling C-448/01 EVN och Wienstrom, p. 89 f och C-244/02 Kauppatalo Hansel. Ang. skyldigheten för medlemsstat att vidta åtgärder vid överträdelse av gemenskapsrätten C-503/04 kommissionen/Tyskland. Ang. de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaternas regler om interimistiska åtgärder C-424/01 CS Communications & Systems Austria, p. 29 f.

SFS 2011:1030

Undantag från avtalsspärr

Beträffande rubriken, se SFS2010-0571

Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 13–15 §§.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §. Förutv. 7 § nu 2 §.

SFS 2011:1030

Förlängd avtalsspärr

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 8 § nu 3 §.

SFS 2011:1030

Förlängd avtalsspärr

Beträffande rubriken, se SFS2010-0571

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

Rubriken införd g. SFS2011-1030

. I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § nu 8 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Interimistiskt beslut R 2003:64.

SFS 2016:389

Tiodagarsfrist

Rubriken införd g. SFS2010-0571

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

SFS 2011:1030

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.

SFS 2011:1030

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från utskickandet.

SFS 2010:571

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

 1. utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap. 4 §, eller

 2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som framgår av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det nya anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §. Förutv. 13 § upphävd g. Lag 2011:1030.

SFS 2011:1030

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 14 § nu 7 §.

SFS 2011:1030

Överprövning av ett avtals giltighet

Beträffande rubriken, se SFS2010-0571

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

 1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet med stöd av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första stycket, samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller

 2. om en upphandlande myndighet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 § eller 15 kap. 5 a § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §. Förutv. 15 § nu 13 §.

Rättsfall:

Ang. domstols skyldighet att förklara upphandlingsförfarandet ogiltigt om villkoren i undantaget inte är uppfyllda, se C-19/13 Fastweb.

SFS 2011:1030

När ett avtal inte får ogiltigförklaras

Beträffande rubriken, se SFS2010-0571

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

Rubriken införd g. SFS2011-1030

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 14 §.

Rättsfall:

HFD 2014:13.

SFS 2016:389

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att

 1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 7 kap. 3 § eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

 2. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §. Förutv. 17 § nu 15 §.

SFS 2011:1030

Beräkning av vissa tider

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 §. Förutv. 18 § nu 17 §.

SFS 2011:1030

Förbud mot överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1030

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 19 § nu 18 §.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 2001:18. Jfr senare R 2005:62 anm. vid 4 §.

SFS 2011:1030

Skadestånd

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Frågor om beräkning av skadestånd (det positiva kontraktsintresset) och om beviskravet för liden skada H 2000:712 – Anbudsgivare, som skulle ha fått kontraktet vid korrekt tillämpning av bestämmelserna, erhöll skadestånd enligt positiva kontraktsintresset H 2007:349 – Frågor om skadestånd för utebliven vinst och kostnader för överprövning samt anbudskostnader H 2013:762.

Rätten till skadestånd förutsätter en klar överträdelse av lagen H 2016:358 – Skadestånd för utebliven vinst när upphandlingen avbrutits pga. fel? H 2016:369.

Nationella skadeståndsregler måste uppfylla principerna om likvärdighet och effektivitet C-568/08 Combinatie Spijker Infrabouw m.fl., p. 90 f.

SFS 2010:571

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om utrymmet för direktivkonform tolkning H 2003:82.

Denna preskriptionsbestämmelse ej tillämplig då en skadeståndsfordran grundas på skadeståndslagen H 2013:909.

SFS 2011:1030

Upphandlingsskadeavgift

Kapitlet infört g. (prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22; se vid rubriken till 5 a kap.). SFS2010-0571

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

 1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

 2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

 3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller, 15 kap. 4 eller 6 §.

SFS 2011:1030

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.

SFS 2010:571

Behörig domstol

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En ansökan om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2010:571

Avgiftens storlek

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 3 och 4 §§ eller 15 kap. 3 a §.

SFS 2010:571

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl.

Rättsfall:

Ringa fall? HFD 2014:49 – Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling HFD 2014:69.

SFS 2010:571

Tidsfrister för ansökan om avgift

Rubriken införd g. SFS2010-0571

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.

SFS 2010:571

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

SFS 2011:1030

Betalning av avgift m.m.

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

SFS 2010:571

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller inom den längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

SFS 2010:571

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgörandet har vunnit laga kraft.

SFS 2010:571

Tillsyn

Kapitlet infört g. (prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22; se vid rubriken till 5 a kap.). SFS2010-0571

Allmänna bestämmelser om tillsyn

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

SFS 2010:571

Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar för sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten.

SFS 2010:571

En upphandlande myndighet och den som kan antas vara en upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

SFS 2010:571

Föreläggande

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet att lämna uppgift, att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av handlingen.

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2010:571

Behörig domstol

Rubriken införd g. SFS2010-0571

Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2010:571

Bilaga 1

Bilagan införd g. Lag (2011:1030). Förutv. Bilaga 1 upphävd g. Lag (2011:1030).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

 
 
 

NACE

 

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anm.

45

 
 
 

Byggverksamhet

 

Omfattar:

– nybyggnad, renovering och normal reparation

 
 

45.1

 
 

Mark- och grundarbeten

 
 
 
 

45.11

 

Rivning av hus; markarbeten

 

Omfattar:

– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

– röjning av byggplatser

– markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.

– iordningställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler

Omfattar även:

– dränering av byggplatser

– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

 
 
 

45.12

 

Markundersökning

 

Omfattar:

– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr 11.20

– brunnsborrning, jfr 45.25

– schaktsänkning, jfr 45.25

– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, jfr 74.20

 
 

45.2

 
 

Bygg- och anläggningsarbeten

 
 
 
 

45.21

 

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

 

Omfattar:

– byggande av alla slags byggnader

– byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.:

– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten

– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 11.20

– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, jfr 45.23

– bygginstallationer, jfr 45.3

– slutbehandling av byggnader, jfr 45.4

– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr 74.20

– projektledning för byggande, jfr 74.20

 
 
 

45.22

 

Takarbeten

 

Omfattar:

– byggande av tak

– taktäckning

– impregnering

 
 
 

45.23

 

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

 

Omfattar:

– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

– anläggning av järnvägar

– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

Omfattar inte:

– förberedande markarbeten, jfr 45.11

 
 
 

45.24

 

Vattenbyggnad

 

Omfattar:

– anläggning av: vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

– dammar, diken o.d.

– muddring

– undervattensarbete

 
 
 

45.25

 

Andra bygg- och anläggningsarbeten

 

Omfattar:

– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

– grundläggning inklusive pålning

– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

– uppförande av icke egentillverkade stålelement

– bockning av stål

– murning och stenläggning

– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

– uppförande av skorstenar och industriugnar

Omfattar inte:

– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, jfr 71.32

 
 

45.3

 
 

Bygginstallationer

 
 
 
 

45.31

 

Elinstallationer

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av: elkablar och elarmatur, telekommunikationssystem, elvärmesystem, antenner, brandlarm, tjuvlarm, hissar och rulltrappor, åskledare etc.

 
 
 

45.32

 

Isoleringsarbeten

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Omfattar inte:

– impregnering, jfr 45.22

 
 
 

45.33

 

VVS-arbeten

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av: vattensystem samt sanitetsutrustning, gasarmaturer, värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar, sprinklersystem

Omfattar inte:

– installation av elvärmesystem, jfr 45.31

 
 
 

45.34

 

Andra bygginstallationer

 

Omfattar:

– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

 
 

45.4

 
 

Slutbehandling av byggnader

 
 
 
 

45.41

 

Puts-, fasad- och stuckaturarbeten

 

Omfattar:

– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning

 
 
 

45.42

 

Byggnadssnickeriarbeten

 

Omfattar:

– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material

– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:

– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, jfr 45.43

 
 
 

45.43

 

Golv- och väggbeläggningsarbeten

 

Omfattar:

– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av: vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten, parkett och andra golvbeläggningar av trä, mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast, terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar, tapeter

 
 
 

45.44

 

Måleri- och glasmästeriarbeten

 

Omfattar:

– invändig och utvändig målning av byggnader

– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

– installation av glas, speglar etc.

Omfattar inte:

– installation av fönster, jfr 45.42

 
 
 

45.45

 

Annan slutbehandling av byggnader

 

Omfattar:

– installation av privata simbassänger

– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

– annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, jfr 74.70

 
 

45.5

 
 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 
 
 
 

45.50

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

Omfattar inte:

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, jfr 71.32

 

<kgp:refblock>

Förutv. Bilaga 1 upphävd g. Lag 2011:1030.

</kgp:refblock>

SFS 2011:1030

Bilaga 2

Bilagan införd g. Lag (2011:1030). Förutv. Bilaga 2 upphävd g. Lag (2011:1030).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning

1

 

Underhålls- och reparationstjänster

 

2

 

Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

 

3

 

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

 

4

 

Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, och i luften

 

5

 

Telekommunikationstjänster

 

6

 

Finansiella tjänster:

a) Försäkringstjänster

b) Bank- och investeringstjänster. Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

 

7

 

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

 

8

 

Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten

 

9

 

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

 

10

 

Marknads- och opinionsundersökningar

 

11

 

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

 

12

 

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

 

13

 

Reklamtjänster

 

14

 

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

 

15

 

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

 

16

 

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

 

<kgp:refblock>

Förutv. Bilaga 2 upphävd g. Lag 2011:1030.

</kgp:refblock>

SFS 2011:1030

Bilaga 3

Bilagan införd g. Lag (2011:1030). Förutv. Bilaga 3 upphävd g. Lag (2011:1030).

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning

17

 

Hotell- och restaurangtjänster

 

18

 

Järnvägstransport

 

19

 

Sjötransport

 

20

 

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

 

21

 

Juridiska tjänster

 

22

 

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställningskontrakt

 

23

 

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

 

24

 

Undervisning och yrkesutbildning

 

25

 

Hälsovård och socialtjänster

 

26

 

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

 

27

 

Övriga tjänster

 

<kgp:refblock>

Förutv. Bilaga 3 upphävd g. Lag 2011:1030.

Klassificering av tjänster C-76/97 Tögel, p. 40 (transport av skadade och sjuka i närvaro av en sjukvårdare), C-258/97 HI, p. 29 f (arkitekttjänster) och C-411/00 Swoboda, p. 61 f (A- eller B-tjänster). Förteckning av tjänster i EU-direktiv har direkt effektC-76/97 Tögel, p. 47 och C-258/97 HI, p. 39.

</kgp:refblock>

SFS 2011:1030

Bilaga 4

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här anges.

  1. tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas i de allmänna specifikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande myndighetens planerade användning. Dessa egenskaper skall omfatta nivå på miljöprestanda, projektering för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, säkerhet och mått, samt förfarandena vid bedömning av kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning och märkning samt produktionsprocesser och -metoder. De skall även innefatta bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler, villkoren för att entreprenaden skall antas, tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upphandlande myndigheten enligt lag eller annan författning kan ange i fråga om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.

  2. teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, projektering för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den beteckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsprocesser och -metoder samt förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.

 1. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som faller under en av följande kategorier:

  • Internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

  • Europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

  • Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

 2. europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk bedömning av en produkts lämplighet för att användas för ett bestämt ändamål, grundad på att de grundläggande kraven på byggentreprenaden är uppfyllda genom produktens konstitutiva egenskaper tillsammans med de villkor som fastställts för användningen och utnyttjandet. Ett europeiskt tekniskt godkännande skall utfärdas av ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

 3. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som har utarbetats i enlighet med ett förfarande som erkänts av medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 4. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1091

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2009:853

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:569

Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2010 och ska tillämpas även i fall då avtal har slutits före ikraftträdandet.

SFS 2010:570

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2010:571

1. Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2010:1495

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:696

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:1030

1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2012:391

(Utkom d. 15 juni 2012.)

SFS 2012:392

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013 och ska tillämpas även i fall då avtal har slutits före ikraftträdandet.

SFS 2014:474

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2016:389

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2016.

SFS 2016:570

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

Anmärkt författning:

Regeringens tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandlingRegeringens tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandlingLag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.