Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1142

Utkom från trycket den 7 december 2007
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948) ska införas en ny paragraf, 14 b §, av följande lydelse.

Underrättelseskyldighet enligt 27 kap. 31 § rättegångsbalken, 8 § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning eller 15 § lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, ska fullgöras av den åklagare som är eller har varit förundersökningsledare.

När en underrättelse har underlåtits enligt 27 kap. 33 § andra stycket rättegångsbalken, 8 § lagen om hemlig kameraövervakning eller 15 § lagen om hemlig rumsavlyssning, ska den åklagare som är eller har varit förundersökningsledare underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättelseskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras av en annan åklagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1142

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)