Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1143

Utkom från trycket den 7 december 2007
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda "Underrättelser till den utländska myndigheten",

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 c §, samt närmast före 5 c § en ny rubrik av följande lydelse.

Underrättelser till enskilda och till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Underrättelseskyldighet som avses i 4 kap. 25 § tredje stycket, 27 § fjärde stycket eller 28 a § fjärde stycket lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, ska fullgöras av den åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om rättslig hjälp.

När en underrättelse har underlåtits enligt 4 kap. 25 § tredje stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål på grund av sekretess, ska den åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om rättslig hjälp underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättelseskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras av en annan åklagare.

I fråga om underrättelser som avses i 4 kap. 26 § fjärde stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål finns föreskrifter i 14 b § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1143

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Håkan Friman
(Justitiedepartementet)