Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:156

Utkom från trycket den 22 april 2008
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2 §

2) Hovrätt ska som första domstol ta upp mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget har begåtts av domare i allmän underrätt.

2)

Senaste lydelse 1987:681.

Hovrätt är i övrigt första domstol i mål, beträffande vilka detta föreskrivs i lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:156

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)