Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:379

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska införas två nya paragrafer, 31 och 32 §§, samt närmast före 31 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

Underrättelse om vissa beslut om förvar av egendom

Har åklagare enligt 26 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken tagit fast egendom eller tomträtt i förvar eller enligt 26 kap. 3 § andra stycket samma balk beslutat att tomträtt ska förbli i förvar eller upphävt ett beslut om förvar av fast egendom eller tomträtt, ska åklagaren genast underrätta inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen ska anges den fordran för vilken förvar har beslutats.

Har åklagare beslutat om förvar av en fordran eller annan rättighet och enligt 26 kap. 3 a § rättegångsbalken meddelat förbud för gäldenären eller annan förpliktad att fullgöra sin förpliktelse till annan än Kronofogdemyndigheten, ska åklagaren genast underrätta Kronofogdemyndigheten om detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:379

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)