Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:423

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 37, 41 och 57 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

2) Hovrättsråd, fastighetsråd och miljöråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

2)

Senaste lydelse 2002:73.

Om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

Som hovrättsfiskal får anställas endast den som

  1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och

  2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469).

Hovrätten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2, om det finns särskilda skäl.

Hovrättsfiskalen ska vara provanställd enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd med en prövotid om sex månader. En hovrättsfiskal som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöring enligt förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna ska inte vara provanställd.

En kammarrättsfiskal som har avslutat sin provanställning får utföra en hovrättsfiskals arbetsuppgifter.

3) Hovrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

3)

Senaste lydelse 2007:1086.

Hovrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överklagas hos Domarnämnden. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:423

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)