Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:589

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2) Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2008:490.

 1. konkurrenslagen (2008:579),

 2. marknadsföringslagen (2008:486),

 3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

 4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

 5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

 6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

 7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

 8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 9. luftfartslagen (1957:297), och

 10. lagen (1986:436) om näringsförbud.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, luftfartslagen eller lagen om näringsförbud. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller bestämmelserna i dessa lagar.

3) Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

3)

Senaste lydelse 1999:115.

Ordföranden får ensam på domstolens vägnar

 1. vidta förberedande åtgärder,

 2. meddela beslut om avskrivning,

 3. besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de förutsättningar som anges i 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken,

 4. avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om interimistiskt förbud eller åläggande utan att motparten getts tillfälle att yttra sig, och

 5. meddela prövningstillstånd under de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:589

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före ikraftträdandet gäller 1 § första stycket 5 i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)