Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:647

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 och 23 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2) I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 15, 9 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100).

2)

Senaste lydelse 1980:104.

Rätten får besluta om syn på stället för besiktning av fastighet eller plats eller av föremål som inte lämpligen kan ges in till rätten. Vid sådan syn får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig anledning till det.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling samt 5 kap. 11 § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:647

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)