Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:782

Utkom från trycket den 14 oktober 2008
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol1)

1)

Senaste lydelse av 19 § 2000:363.

dels att 19 § ska upphöra att gälla,

dels att 20 § och rubriken närmast före 19 § ska ha följande lydelse.

Ljud- och bildupptagningar m.m.

En ljudupptagning eller ljud- och bildupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet eller ärendet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:782

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)